55224

A Fővárosi Bíróságon államilag bejegyzett, nemzetközi viszonylatban pedig kiemelkedő elismertségnek örvendő Magyar Királyi Szent László Lovagrend, amely Magyarország Krisztus követő nemzeti Lovagrendjeként hosszú idő óta jelentős szellemi, politikai és erkölcsi segítséget nyújt a határainkon kívül élő magyarság önazonosságának és hagyományainak a megőrzéséhez tájékoztató jelentést tett közzé a nyitrai Szent László Emlékmisék elmúlt 10 esztendejéről.

A rend az elmúlt 10 évben kiemelkedő szerepet vállalt magára a zuhanórepülésbe került felvidéki magyarság identitásának a megállításában. Ennek során minden pozitív magatartást igyekezett rendi elismerésben (kitüntetésben) részesíteni. E nemes cél érdekében a lovagrend küldöttsége 2005. július 29. óta aktív módon vesz részt a nyitrai Szent László Emlékmisék népszerűsítésében, megszervezésében, az emlékmisék rangjának az emelésében és a Szent László szellemiségnek világméretekben való terjesztésében is. A kitartást és következetességet igénylő eme lovagi szolgálat egy nagyméretű hazai és nemzetközi információs hálózat (Erdély, Európa, Amerika, Ausztrália stb.) hírigényeinek a folyamatos kiszolgálását is előírta a rend kormányzója számára. A nyitrai szolgálat minden évben a tomboló nyár kellős közepén, Szent László apostoli lovagkirály nyitrai halálához kapcsolódva került a honi és a külföldi magyarság érdeklődésének a középpontjába. Számos tudósítást tett erről az eseményről közzé a magyar nemzeti emigráció olyan neves hetilapja is, mint pl. az ausztráliai Magyar Élet. A rend erről a tíz évnyi nyitrai szolgálatról nyújt némi képet az olvasók számára e vázlatos tájékoztatójával, melyet közlünk:

1. emlékmise – 2005. 07.29. Nyitra – Piaristák Szent László Temploma

Az Emlékmisét Jáki Sándor Teodóz győri bencés szerzetes paptanár a nyitrai Szent László Emlékmisék kezdeményezője mutatta be. Ezen a szentmisén a rend kormányzója a gyalázatos révkomáromi események hatására Szent László oltára előtt megerősítette lovagi fogadalmi esküjét a maga és a tisztikar nevében, amelyet a hívek vastapssal köszöntek meg. Jelentős visszhangja volt ennek az eseménynek az erdélyi lapokban is. Lásd : Erdélyi Napló 2005. 08.02-ai száma.

2. emlékmise – 2006.07.28. Nyitra – Piaristák Szent László Temploma

Az emlékmisét Orosch János nagyszombati segédpüspök mutatta be, aki a szentmise után elkérte a rendi kormányzó ünnepi beszédét és köszönetet mondott neki a személyének is szóló támogatásáért. Ezt a megelőlegezett bizalmat később a révkomáromi ügyben érsekként sajátos módon honorálta, ami miatt Szent II. János Pál pápa és XVI. Benedek pápa apostoli áldását is birtokló rendi kormányzó őszentsége Ferenc pápához fordult a Révkomáromi Bencés rendház hathatós vatikáni védelme érdekében.

3. emlékmise – 2007.07.27. Nyitra – Piaristák Szent László Temploma

Az Emlékmisét főtisztelendő Galgóczi Rudolf, zselizi plébános mutatta be.
Lovagi Vaskereszt kitüntetést kapott Jáki Sándor Teodóz, győri bencés szerzetes paptanár az emlékmisék kezdeményezője, melyet a Magyar Királyi Szent László Lovagrend adományozott.

4. emlékmise – 2008.07.25. Nyitra – Piaristák Szent László Temploma

Az Emlékmisét főtisztelendő György Ferenc nagycétényi plébános mutatta be. A nyitrai Szent László Emlékmise keretében avatta a rend Szent László lovaggá Herczeg Lajos agrármérnököt Maklárról.
Dicsérő oklevél kitüntetést kapott főtisztelendő György Ferenc nagycétényi esperes, plébános atya, Kolon és Nagycétény község alkotó közönsége, Maga Ferenc, a Zoboralji Hagyományőrzők Egyesületének az elnöke, operatív szervező.

5. emlékmise – 2009. 07. 31. Nyitra – Piaristák Szent László Temploma

Az emlékmisét excellenciás és főtisztelendő Dr. Varga Lajos, váci segédpüspök mutatta be. A nyitrai püspökség részéről senki sem volt jelen az emlékmisén és a meghívott püspököt sem fogadta senki.
Lovagi Vaskereszt kitüntetést kapott prof. Gutay László amerikai egyetemi tanár, kutató, fizikus, a svájci részecskegyorsító program amerikai résztvevője és Jókai Mária UNESCO Díjas, néprajzszakos felsőahai tanárnő.
Dicsérő oklevél kitüntetést kapott főtisztelendő Pati Ferenc Károly felsőahai plébános atya, főtisztelendő Dr. Józsa Attila adjunktus, bősi plébános, ill. Alsóbodok, Ghymes és Nyitrageszte község alkotó közönsége.

6. emlékmise – 2010. 07. 30. Nyitra – Püspöki Székesegyház a nyitrai várban

Az emlékmisét excellenciás és főtisztelendő Dr. Varga Lajos, váci segédpüspök mutatta be. Első ízben vett részt az emlékmisén V. Judak nyitrai püspök képviseletében főtisztelendő Gyurcsó Zoltán, püspöki helynök.
Az Emlékmisén megjelent Ékes Ilona budapesti országgyűlési képviselő asszony, a Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottságának a tagja is. Ezen az emlékmisén jelentette be Maga Ferenc, Dr. Nagy László rendi kormányzó és Tóthpál Tamás az emlékmisék vezető szervezőiként, hogy Szent László Érdemkeresztet alapítottak és adományoznak az emlékmisék keretében az arra méltó felvidéki személyiségeknek.

Szent László Érdemkereszt kitüntetést kapott: Dr. László Béla és Dr. Sándor Anna a Nyitrai Konstantin Filozófiai Egyetem professzorai, Dr. Fehér Sándor a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem professzora, Dr.Tóth Attila tanár, a Fecske Nagycsaládosok Társulásának alapító elnöke, Badinszky Julianna nyugdíjas tanítónő, főtisztelendő Licskó Bálint katolikus esperes, plébános. A kitüntetéseket a Szent László Emlékbizottság adományozta.
Dicsérő oklevél kitüntetést kapott: Berencs, Nyitracsehi, Nyitragerencsér, Nyitranagykér község alkotó közönsége. A kitüntetéseket a Magyar Királyi Szent László Lovagrend adományozta.

7. emlékmise – 2011. 07. 29. Nyitra – Püspöki Székesegyház a nyitrai várban

Az emlékmisét excellenciás és főtisztelendő Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek mutatta be, akit fogadott V. Judák úr, nyitrai püspök is.
Szent László Érdemkereszt kitüntetést kapott: Dr.Herdics György címzetes apát, dunaszerdahelyi esperes, plébános, Józsa Mónika a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem ének-zene tanára, Brath Margit nyitragesztei népdalénekes, Dr. Nagy László, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend kormányzója, Dr. Tóthpál Tamás a Szent György Lovagrend budai priorja, és Maga Ferenc a Zoboralji Hagyományőrzők Egyesületének az elnöke. A kitüntetéseket a Szent László Emlékbizottság adományozta.

8. emlékmise – 2012. 07. 27. Nyitra – Püspöki Székesegyház a nyitrai várban

Az emlékmisét excellenciás és főtisztelendő Dr. Ternyák Csaba, egri érsek mutatta be. Az elmúlt egy év alatt a nyitrai várban levő püspöki székesegyház felújítása zajlott. Ennek során e magyar múlttal rendelkező műemlék templomnak az oltár fölötti két ablakát díszítő – Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló – eredeti üvegablakokat egyszerűen eltávolították és helyükre Cirill és Metód képet rakták be, akik a történelmi adatok szerint soha nem jártak Nyitrán. Semmi közük nem volt e székesegyházhoz. Szlovákiában nincs lehetetlen. Egy műemlék-templom esetében is lehet „utólagos múltépítés érdekében” tetten érhetően hazudni ország, világ szeme láttára. Az egyház pedig hallgat. Mérhetetlen méreteket öltött az erkölcsi káosz.

Szent László Érdemkereszt kitüntetést kapott poszthumusz Sándor János felvidéki krónikás és néprajzszakos kutató és Jókai Mária felsőahai tanítónő, közíró. A kitüntetéseket a Szent László Emlékbizottság adományozta.
Dicsérő oklevelet kapott Pográny község alkotó közönsége, Ghymesi Alapiskola Magyar Tagozatának tanárai és diákjai, a Koloni Gyöngykoszorú Folklórcsoport, a Nagykéri Móricza Táncegyüttes vezetői és tagjai. A kitüntetéseket a Magyar Királyi Szent László Lovagrend adományozta.

9. emlékmise – 2013. 07. 26. Nyitra – Piaristák Szent László Temploma

Az emlékmisét főtisztelendő Böjte Csaba az Erdélyi Ferences Rendtartomány szerzetes papja mutatta be. Ezen a napon soha nem látott tömeg vette birtokba a piarista templomot. Az Emlékmisét az Esztergomi Körzeti TV is közvetítette. Számos közéleti személyiség is részt vett az emlékmisén.
Dicsérő oklevelet kapott: az Alsóbodoki Asszonykórus, a Nyitracsehi Férfi Éneklőcsoport, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének nagykéri alapszervezete, a Vicsápapáti Nefejets Folklórcsoport, a Zobor Hangja Vegyeskar. A kitüntetéseket a Magyar Királyi Szent László Lovagrend adományozta.
Lovagi Vaskereszt kitüntetést kapott: Herczeg Lajos agrármérnök, Szent László lovag, Füstös István építészmérnök, Szent László lovag, és Csomor Szabolcs tűzvédelmi szakember, Szent László lovag. A kitüntetéseket a Magyar Királyi Szent László Lovagrend adományozta.

10. emlékmise – 2014. 07. 26. Nyitra – Piaristák Szent László Temploma

Az emlékmisét Dr. Bíró László magyar tábori püspök mutatta be, akit pappá szentelésének 40., püspökké szentelésének pedig a 20. évében a Magyar Királyi Szent László Lovagrend a rend legmagasabb rangú elismerésével a Lovagi Vaskereszt kitüntetésnek az adományozásával köszöntött, méltatva és egyben elismerve a kitüntetett kiemelkedően értékes egyházi és világi szolgálatait.

Zárszó

Sajnálattal állapítja meg a rend, hogy a felvidéki, ezen belül a Zobor vidéki magyarság önfeladása és ellenségeskedésekkel tarkított széthúzása az elmúlt 10 év alatt kifejtett rendi erőfeszítéseink ellenére sem ért véget, annak ellenére, hogy az egységesülés fontosságát minden lehetséges módon segítették (vendégek köszöntő beszédei, különböző csoportosulások kitüntetése, fontos figyelmeztetések az egységre).

E negatív és kártékony folyamat nyílt ostorozását az emlékmiséken – a felvidéki papság helyett – a Szent László szellemiség nevében a rend következetesen magára vállalta. Ez a tény számos következtetés levonására készteti a közeljövőben is a rendet, ezért kitüntetéseket ezentúl nem adományoznak senkinek sem. A jelentős anyagi stb. áldozatokkal is járó erkölcsi “adományok„ pótlását a rendelkezésre álló adatok szerint bizonyára mások veszik majd át, alkalmi oklevelek kreálásával, ami tovább erősíti majd a szubjektív megítélések miatt a széthúzási folyamatot.
A Szent László Lovagrend 10 év alatt 7 Lovagi Vaskeresztet és 23 Dícsérő Oklevelet adományozott a nyitrai Szent László Emlékmisék során az arra érdemesülteknek.

IDE>> kattintva az Esztergomi Körzeti TV felvételén tekinthető meg Dr. Schmitt Pál és kíséretének részvételéről, a rendi kormányzónak a kitüntetettekhez intézett beszéde.

Dr. Nagy László, Felvidék.ma
rendi kormányzó{iarelatednews articleid=”54729,50651,50374,47618,47101,45689,45496,40891,40594″}