55795

A Szádelői–fennsík egy keskeny, keleti irányban elhúzódó sziklás nyereggel nyúlik be a Tornai –völgykatlanba. A domb egy 400 méter magas, kúp alakú mészkőtömb, amely impozánsan emelkedik ki a környező síkságból.

Fekvése és formája egyhamar felkeltette a környéken élők figyelmét, és 700 évvel ezelőtt várat emeltek rajta. A vár évszázadokon át stratégiai jelentőségű építménye volt a történelem forgatagában. Többször került ostrom alá, cserélt gazdát és a mai időkre csupán vastag kőfalai merednek az égnek, emlékeztetve dicső múltjára.

A Várdomb építőanyaga jobbára másodkori mészkő, amely a gerincen és a déli oldalon ördögszántásokat és kisebb sziklataréjokat alkot. A várba vezető egyetlen történelmi út is ebbe a mészkőbe van vájva, örök emléket hagyva néhai használóinak.

A tornai vértő mely csak itt található a világon

 

 

Növényzete lejtői dűlésirányától és az emberi beavatkozásoktól függően két ellentétes képet mutat. Az északi oldalon az ember által szinte érintetlen, összefüggő, lombos erdő telepedett meg, míg a keleti és déli mezők teljesen más képet mutatnak. Ezek a napos oldalak ősidők óta művelés alatt állnak, főleg szőlő- és gyümölcsültetvényeket telepítettek ide. A kemény munkával feltört, keskeny sekélytalajú parcellákat kőhányásokkal választották el, felszámolva így az eredeti lejtősztyeppi növényzetet. A szőlők felett szűk sávban a tarvágások és irtások után sziklás gyepvegetáció, illetve foltokban karsztbokorerdő alakult ki. Ezt a sovány, sziklás, köves oldalt aztán juh- és kecskelegelőként hasznosították.

Annak ellenére, hogy ezt a déli kitettségű területet az ember állandóan bolygatta, nagyon sok értékes, ritka növény- és állatfaj maradt meg a területén. Ezek javarészt a pannon, sztyeppi fajokat képviselik.

A területet az utóbbi 150 évben több kutató is felkereste, többek között azért is, mert könnyen megközelíthető, másrészt a Rozsnyó-Kassa útvonal közvetlenül a hegyláb alatt húzódik.

Az apró nőszirom sárgavirágú változataA Várdomb legnagyobb botanikai értéke a tornai vértő, amelyet már régen ismertek a környéken, azonban a tudomány számára először Hazslinszky Frigyes írta le Onosma stellulátum néven. Kiderült viszont, hogy ez a faj nem az O.S., hanem egy eddig ismeretlen növényfaj. Így 1906-ban Jávorka Sándor, aki a kárpáti flóra egyik legkiválóbb ismerője, írta le mint új fajt, és lelőhelyének tiszteletére nevezte el tornai vértőnek. Ez a 20-40 centiméteres, sűrűn serteszőrös növény kisebb foltokban terem a mészkősziklák között és május–júniusban bontja citromsárga virágait. Ennek a növénynek mindössze öt kisebb lelőhelye ismert Torna környékén, tehát a vidék bennszülött (endémikus) faja.

A sziklagyepekben egy seregnyi pannon, sztyeppi növényfajt fedezhetünk fel. Kora tavasszal a lappangó sás, a selymes zanód, a leánykökörcsin, a homoki pimpó, később az apró nőszirom, a tavaszi hérics, az osztrák pozdor, az árvalányhajak, a bíboros kosbor virít. Kisebb foltokban május végén virágzik a fehéres csűdfű, amely északabbra már sehol Európában nem él. Egy további melegkedvelő cserje, amely csupán néhány példányban díszlik a szőlők felett, a pukkanó dudafürt. Hatalmas felfújt termései különös látványt nyújtanak. A hangyabogáncs méteres „kórói” himbálóznak a szélben, nagy virágfészkük pedig odacsalogatja a környék bogarait és lepkéit.

A Várdomb további ritkasága, az általam felfedezett, kúszószárú pusztai meténg, az erdős sztyeppnövényzet ritka képviselője, amely már északabbra szintén nem él. Néhány példánya ott díszlik, ahová csupán én járok, meg a vaddisznók.

A Várdomb állatvilága a kis kiterjedés ellenére változatos, és fajgazdag. A lepkék közül kiemelendő a kardos és fecskefarkú lepke. Mindkettőnek tápnövényei bőven találhatók a várrom körül. Nyáron a szemeslepkék seregei cikáznak a füves, sziklás terepen.

Él itt egy ritka rovar, amely nem szitakötő, nem lepke, hanem recésszárnyú, 4 cm-es szárnytávolságú rablópilleDarázspók. Igazi légi kalóz, zsákmányát a levegőben kapja el (főleg apró, repülő rovarokat). Feltűnően szép, sárga–fekete színezetű rovar, amely csak nagyon kevés helyen fordul elő, tehát igazi ritkaság.

A vár körül él egy életerős zöld gyíkállomány. Hímjeik féltve őrzik területüket. Május derekán 15–20, nászruhába öltözött példányukkal is lehet találkozni a fehér sziklakibúvásokon.

A Várdomb keleti lejtőjén most is fellelhető egy maroknyi ürgecsapat. Húsz-harminc éve még nagyszámú telepeket lehetett itt látni, ahol naponta vadászott a parlagi sas és a kerecsensólyom. Ezek a ragadozó madarak az ürgével együtt eltűntek.

A környék rohamosan urbanizálódik. A családi házak új telepei majdnem „felszaladnak” az oldalba, a néhai gyepes területeken építőanyag telep és mezőgazdasági udvar létesült, úgyhogy a védett terület néhány hektárnyira zsugorodott. Ráadásul ide is benyomul a környező tájakról a tájidegen vegetáció, például az orgona és egyéb özönnövények.

Régen a vár és dombjának bevételéért seregek ütköztek (igaz, nem a zöld gyík, vagy a tornai vértő védelméért). Ma ez a hely gazdátlan, annak ellenére, hogy 1964-től természetvédelmi lelőhellyé nyilvánították. A turistautak benőttek, a várromot ellepte a gaz (ezelőtt legalább időszakonként tisztították). Természetesen ez a jelenség nem egyedülálló a Felvidék magyarlakta vidékein. Itt nem érvényes a milujem slovensko, én pedig nem fogok drukkolni, hogy hajrá „tótlandia”.

Gordon László, Felvidék.ma