November 22-én délután, a rimaszombati református templomban megtartott lelkészszentelő istentisztelettel vette kezdetét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 7. ülésszakának 12. ülése, amelyre Hanván és Rimaszombatban került sor.

A magyar nyelvű igehirdetést Fazekas László püspökhelyettes tartotta, aki a Fil 1,9–11 alapján rámutatott arra, hogy a felszentelendő lelkészek a kézrátétellel végképp bekebeleztetnek a lelkészek közösségébe. Hangsúlyozta azt is, hogy a harcmezőn való helytálláshoz nemcsak ismeret, tudás szükséges, hanem bölcs szív is.
Szlovák nyelven Ján Semjan püspökhelyettes hirdette Isten igéjét. Az 1Móz 12,1–2-re épített prédikációban rámutatott arra, hogy az Istentől érkező elhívás egyúttal meghívás is a szolgálatra. A lelkészszentelési szolgálatot az úrasztalától Erdélyi Géza püspök végezte, aki az esküt is kivette a felszentelendő lelkészektől. Végül kézrátétellel a püspök és az esperesek áldották meg azt a huszonhárom térdeplő lelkipásztort, akik tavaly és idén sikerrel tették le a második lelkészképesítő vizsgát.
Az alábbiakban a nevük után szolgálati helyük (esetenként országuk és státusuk) olvasható: Androvics Erzsébet (Zeherje), Bartha Attila (Erdély), Bernáthné Holop Krisztina (Madar), Erika Géciová (Lucska), Izsmán Jónás (Ipolyság), Kása Melinda (Felsőlánc), Kendi Csaba (Kassa), Kettős Attila (Horvátország), Kovács Botond Árpád (Magyarország), Kraus Viktor (Mokcsakerész), Lami Alexandra (Komárom), Mácsody Ferenc (Magyarország), Molnárné Béres Éva (Királyhelmec), Molnár Miklós (Alsókálosa– Felsővály), Parti Tibor (Szeszta), Partiné Szaszák Katalin (Szeszta), Révészné Bellai Csilla (Zselíz), Sándor Veronika (Deáki), Süll Kinga (egyházzenész), Süll Tamás (Kulcsod), Szabó István (Erdély), Szathmáry Zsuzsanna (Nagykálna–Kiskálna–Felsőszecse) és Tatár István (Kisújfalu). Az ünnepi istentisztelet a Himnusz eléneklésével zárult.
Másnap Hanván számbavétellel folytatódott a zsinati ülés. Az előző ülés jegyzőkönyve és a tárgysorozati pontok jóváhagyása után kezdődött az érdemi tárgyalás. A Zsinat szórvánnyá minősítette a gömöri egyházmegyébe tartozó szútori és bellényi egyházközségeket – azzal a kitétellel, hogy vagyonukkal az egyházmegye rendelkezik. Az egyes egyházi szertartások végzéséről a teológiai bizottság által kidolgozott törvénytervezet elfogadását elnapolta azzal, hogy a lelkészi értekezletek és a presbitériumok tárgyalják még meg, észrevételeiket pedig hivatali úton tegyék meg.
Az egyházfenntartói járulék fizetése tárgyában hosszas vita és mérlegelés után a zsinati képviselők úgy döntöttek, hogy bár a presbitériumok határozzák meg a egyházfenntartási járulék minimális mértékét, az önálló egyháztagság (és a 18. életév betöltése után a választók névjegyzékébe való felvétel) érdekében ajánlott a minimálbér havi 0,4 százalékának a befizetése.
Az egyházi bírói rendszer átalakítására benyújtott törvénytervezet koncepcionális megvizsgálása nyomán olyan határozat született, hogy a törvényjavaslat kidolgozói dolgozzák ki részletesen s öntsék paragrafizált formába.
A pozsonyi egyházmegye beadványa kapcsán, melyben közgyűlése a Zsinati Tanácsban való képviseletét kérte, nem született döntés, mivel a Zsinat nem látta a jelenlegi választási rendszer mellett megoldhatónak a kötelező képviselet kialakítását. Ellenben határozat született arról, mivel a Zsinati Tanács ülései nyilvánosak, hogy a napirendről értesítve legyenek az esperesek.
A Zsinat Juraj Brecko tussai lelkipásztor azon törvényértelmezési kérésére, hogy mely egyházi felsőbbség jogosult megadni a meghívott lelkészeknek a választáshoz való hozzájárulást, úgy értelmezte a törvényt, hogy a Zsinati Tanács. A nagymihályi egyházközség több tagjának a választási eljárás nem engedélyezése miatti panaszát visszautalta a Zsinati Tanácsnak. A pozsonyi egyházmegye beadványban sürgette egységes hittankönyvek kiadását.
A Zsinat tudomásul vette az előkészületek állását, és szorgalmazza a minisztériumi támogatással kiadandó hittankönyvek megszületését.
A pozsonyi egyházmegyének a választói névjegyzék évközi aktualizálhatóságával kapcsolatos indítványa tárgyában a Zsinat úgy határozott, hogy a névjegyzékbe fel kell venni azokat az önálló egyháztagokat is, akik a névjegyzék érvényessége alatt töltik be 18. életévüket, miközben választójogukat csak a betöltés napjától gyakorolhatják. A Zsinat ajánlja, hogy a 18. életévüket betöltött önálló egyháztagok konfirmációi fogadalmukat istentisztelet keretében erősítsék meg. Szombatra még három napirendi pont maradt.
A Zsinat elrendelte, hogy a Komáromi Református Egyházközség telkén épült könyvtárépület és gondnoklakás tulajdonjogát a Calvin J. Teológiai Akadémia azonnali hatállyal ruházza át az Egyetemes Egyházra. Ezeket az ingatlanokat az Egyetemes Egyház csak az egyházközség hozzájárulásával idegenítheti el.
A pozsonyi egyházmegyének az egyes egyházmegyék zsinati képviselői számának újratárgyalását kezdeményező javaslatát a Zsinat elnapolta, s arra kéri a beterjesztőt, hogy konkrét javaslatot nyújtson be. A Segélyalapról szóló 3/2005-ös törvény módosítására pedig nem került sor, mert az előterjesztő a javaslatot visszavonta.
 
Kálvinista Szemle, 2007. decemberi száma