A karácsony ünnepét követő vasárnapon a Szent Családot: Jézust, Máriát és Józsefet ünnepeljük. Őket kérjük, hogy segítsék a mai kor családjait hivatásuk megtalálásában és teljesítésében, és támogassák a szülőket és a gyermekeket a szeretet gyakorlásában.

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek
álmában, és így szólt: “Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat.
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: “Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Judeában Arkelausz uralkodik apja, Heródes után, félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak:  “Názáretinek fogják hívni”. Mt 2,12-15. 19-23
 
Elmélkedés:
 
A család hivatásáról
A karácsony ünnepét követő vasárnapon a Szent Családot: Jézust, Máriát és Józsefet ünnepeljük. Őket kérjük, hogy segítsék a mai kor családjait hivatásuk megtalálásában és teljesítésében, és támogassák a szülőket és a gyermekeket a szeretet gyakorlásában. Tavaly, 2006-ban, a karácsony előtti időben mutatták be a mozikban A születés című filmet, amely Jézus születésének történetét mutatja be. Az alkotás nem hasonlít a látványos jelenetekben gazdag, szokásos amerikai filmekre, hanem egészen egyszerűen és az evangéliumokhoz hűen mutatja be az Úr születésének körülményeit. A film azzal a jelenettel zárul, hogy miután József figyelmeztetést kapott álmában, hogy Heródes király a gyermek életére tör, a Szent Családnak menekülnie kell Egyiptom földjére. A Szent Család további életéről nem tudunk meg semmit sem a filmből, sem az evangéliumokból. Az evangéliumok a későbbiekben beszámolnak arról, hogy Heródes halálát követően Jézus, Mária és József visszatértek Názáretbe. A száműzetés éveit homály fedi, de biztosak lehetünk benne, hogy a menekülés és az idegen országban való
tartózkodás komoly nehézséget jelentett számukra. Napjainkban is sok nehézséggel és gonddal kell szembenéznie a a családoknak, amelyeket a társadalmi körülmények gyors változása okoz. Az Egyház éppenezért kötelességének tekinti ma is, úgyanúgy, mint más korokban, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülő fiataloknak és a házastársaknak, különösen akkor, amikor válságba kerülnek.
 II. János Pál pápa 1981-ben A családi közösség címmel apostoli buzdítást írt a család feladatairól a mai világban, amelyet ma, huszonhat évvel a megjelenése után nagyonis aktuálisnak mondhatunk. A szentatya egyértelműen leszögezi írásában az Egyház tanítását a család feladatairól, amikor így ír: “A feladatok, amelyeket a családnak Isten akaratából kell végrehajtania az emberi történelem folyamán, a család belső természetéből fakadnak, s megmutatják fejlődését. Minden család megtalálja és felfedezi önmagában a hivatást, amelyet soha nem lehet elvenni tőle, s amely egyúttal méltóságát és kötelességét is meghatározza. Mivel Isten terve
szerint a család az élet és a szeretet bensőséges közössége, ezért
feladata, hogy egyre inkább azzá váljon, ami, tudniillik váljon az élet és a szeretet közösségévé. Azt kell mondanunk, hogy a család lényegét és feladatát végsősoron a szeretet határozza meg, emiatt a családnak az a küldetése, hogy őrizze, kinyilvánítsa és közölje a szeretetet” (Famliaris consortio 17.). Ha tudja is a család hivatását, bizony be kell látnunk, hogy nehéz megfelelnie a kihívásoknak olyan időkben, amikor egyre több teher nehezedik a családra és a családtagokra. Megfigyelhető, hogy az elmúlt néhány évben Magyarországon az állam sok területről igyekszik visszavonulni, s nem akar olyan feladatokat végezni, amelyeket korábban végzett, s amelyek anyagilag megterhelők számára. A második világháborút
követően ugyanis a magántulajdonok mellett sok feladatot is
államosítottak, amelyet korábban főként egyházi intézmények, például a szerzetesrendek vagy maguk a családok láttak el az oktatás vagy az egészségügy terén. Gondoljunk csak például az idősek gondozására, a betegellátásra és a gyermeknevelésre. A magyar állam visszavonulni igyekszik ezekről a területekről, s ennek következtében bizony elsősorban a családokra hárulnak e feladatok.
 E jelenséget látva – anélkül, hogy minősítenénk az állam ezen törekvését, s ezzel elkerülvén a politikai állásfoglalás látszatát is – aggódva kérdezhetjük: Vajon a családok, amelyek egyre nehezebb anyagi körülmények között élnek, s amelyekre amúgy is sok lelki teher nehezedik, bírn  fogják-e ezeket a feladatokat? A házastársak, akik esetleg válságba kerültek, s emiatt talán a válást fontolgatják, vajon képesek-e vállalni e plusz feladatokat? Az önállósághoz, a függetlenséghez és a szabadsághoz szokott házastársak, felkészültek-e arra, hogy együtt éljenek idősödő szüleikkel és gondozzák őket betegségükben? Az állami szerepvállalás csökkenésével ugyanis mindezek a feladatok elsősorban a családokra hárulnak.  
Sajnos biztosan lesznek olyan családok, amelyek nem fogják bírni e
terheket, s azt fogják gondolni, hogy a különválás az egyetlen megoldás. Sajnos lesznek olyanok, akik összeroppannak a megnövekedett terhek súlya  alatt. Ugyanakkor abban is bízunk, hogy számos család kiállja ezt a próbatételt. Ehhez azonban feltétlenül szükséges, hogy a családok megerősödjenek az életszentségben hivatásuk teljesítéséhez, s ehhez az Egyháznak minden segítséget meg kell adnia, felmutatván a családi életközösség igazi értékét.
 Segítse a Szent Család a magyar családokat és plébániánk családjait mindennapi kötelességeik teljesítésében, a nehézségek elviselésében, valamint az élet és szeretetközösség  megvalósításában!
(Horváth István Sándor)
 
 
 
Imádság:
 
Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik, Atyánk, aki a
Szeretet és az Élet vagy, add meg, hogy a földön minden család Fiad, Jézus
Krisztus által, ki asszonytól született, és a Szentlélek által, legyen az
isteni kegyelem forrása, az élet és szeretet igazi szentélye a nemzedékek
számára, melyek egymásra következnek.
Add meg, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és
cselekedeteit családjuk és a világ minden családjának javára. Add, hogy a
fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban emberségük
érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek!
Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek
mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, mely családjainkat
néha sújtja!
II. János Pál pápa