Az MKP honlapján vitaanyagokat jelentetett meg a párt oktatásügyi, kulturális és egészségügyi politikájáról. Az anyagokat az MKP Országos Elnöksége már elfogadta.

Kultúra

A kulturális program alapjait Biró Ágnes, az MKP kulturális alelnöke állította össze, aki úgy látja, hogy az elkövetkező időszakban az európai nemzetek és nemzeti kisebbségek jövőjének alakításában létfontosságú szerepe lesz a kultúrának. A nemzeti kulturális örökség megóvásának feladata mellett a kulturális sokszínűség tisztelete és a multietnikus társadalmak létrejötte olyan kihívás, amellyel szembe kell néznünk, és amely hatással lesz az identitásunkra, a kulturális értékeinkre. Új megközelítésekre, szemléletre lesz szükség, ami nem könnyű feladat, hiszen a többségi szlovák társadalom továbbra is ragaszkodik a politikai érdek diktálta múltszemlélethez és magyarellenességhez. A kisebbségi társadalmunkban pedig még erősen működnek a múltbéli rossz tapasztalatok során kialakult ösztönös félelmek és az eltúlzott alkalmazkodási hajlamok. Pedig a kultúrák közötti párbeszéd előfeltétele a felek egyenlősége a kölcsönös megértés és tisztelet.

A kultúra az önazonosság-tudat, az önbecsülés alapköve, közösségek, régiók, nemzetek létének és megmaradásának biztosítéka. De egyben a fejlődés legfőbb forrása is. Globalizálódó világunkban annak a kulturális csoportnak van jövője, amelyik képes kultúráját élő kultúraként megélni és a mindennapi élet szerves részévé tenni és egyben lépést tartani a világ legfejlettebb régióival.

Az ember saját kulturális közegében a legproduktívabb, ebben az otthonos világban a legkreatívabb. Éppen ezért kap az Európai Unióban kiemelt szerepet a kulturális sokszínűség. A gazdasági versenyképesség segítésében, a regionális egyenlőtlenségek csökkentésében, az életminőség és az egészséges életmód javításában, az elvándorlás csökkentésében, a foglalkoztatásban, munkahelyteremtésben, a társadalmi feszültségek csökkentésében és a környezetvédelemben mindenekelőtt kultúránk értékmegőrző és egyben értékteremtő erejére számíthatunk.

A teljes anyag itt olvasható: Klikk

Egészségügy

Hugyivár Imre, az MKP egészségügyi alelnöke rámutatott, hogy az egészség a maga testi, lelki és szociális dimenziójában a legnagyobb érték az egyén és társadalom számára is. Ennek tükröződnie kell a társadalmi javak elosztásában, az egészség és az egészségügy jobb anyagi és társadalmi megbecsülésében. Az MKP egészségügyi programja azt a célt szolgálja, hogy hozzájáruljon a legnagyobb magyar sorskérdés, a nemzet fogyatkozásának megállításához, s hogy részt vállaljon globalizálódó világunkban a harmadik ezredév küszöbén az egyesülő Európában, egy számában szaporodó, testében erősödő, lélekben bizakodó szlovákiai magyarság megteremtésében.

Az utóbbi évek gazdasági fellendülésének ellenére a V4-es országok lakosainak életszínvonala még mindig 15-évvel elmarad az EU 15 lakosainak életszínvonalától. A lemaradás három területen a legszembetűnőbb:
• a gazdaság teljesítőképessége
• az egészségügyi kiadások nagysága és
• az átlagéletkor.

2005-ben az EU 15 tagországának 1 főre számított egészségügyi kiadása 2875 USD volt. Ez az összeg 2,5 szerese a V4-es országokban az egészségügyre fordított kiadásoknak (1221 USD). Még szembetűnőbb a különbség a születéskor várható átlagéletkor tekintetében, amely az EU 15 tagállamában 79,4 év volt 2005-ben, míg a V4-es államokban 74,5 év. Amíg az elmúlt 15 év folyamán a születéskor várható átlagéletkor az EU15 országaiban 3,5 évvel nőtt, addíg a V4-ek térségében ez 3,6 év volt.

A felvázolt számok bizonyítják, hogy az egészségügy hatékonyságának növelése elodázhatatlan. A hatékonyan működő egészségügyi rendszer nem pénzelszívó fekete lyuk, hanem a leghatékonyabb befektetés gazdasági és emberi vonatkozásában. Tekintettel Dél-Szlovákia országos átlagnál is rosszabb egészségi statisztikáira (rövidebb átlagéletkor, rosszabb halálozási mutatok, a lakosság elöregedése, munkanélküliség), az MKP programjában az egészségügy a legfőbb prioritások közt szerepel.

A teljes anyag itt olvasható: Klikk


Oktatásügy

Szigeti László, oktatási alelnök szerint az MKP mindent megtesz annak érdekében is, hogy olyan jogszabály szülessen Szlovákiában, mely szerint minden gyermeknek 10 éves koráig lehetősége nyíljon lakhelyén anyanyelvén tanulni. Tudjuk, hogy ehhez többletforrásokra van szükség, de gyermekeink boldogulásáért minden áldozatot meg kell hoznunk.

“Tudatos, átgondolt, jól megszervezett tevékenységgel komoly esélyünk van arra, hogy a csökkenő tendenciát mutató magyar iskolába beíratott gyermekek számát stabilizáljuk, s néhány év alatt növekvő tendenciába menjen át. A gyermek magyar iskolába való beíratása összefügg az ország mindenkori politikai légkörével is. Ha ez számunkra kedvező, s érzi a magyar szülő a pozitív politikai hátszelet – lásd 1998 és 2006 között – akkor növekszik a magyar iskolába való beiratkozás is. Ennek biztosítása az MKP feladata. A civil szféra az a szövetséges, amely megfelelő együttműködéssel, jól átgondolt beiratkozási program segítségével növelheti a magyar iskolába beíratott tanulók számát. Való igaz, hogy a beiratkozási program nem egy új dolog, hisz talán már egy évtizede foglalkozunk vele, s ennek élharcosai a Rákóczi Szövetség, illetve a SZMPSZ. Nincs szándékunkban megkérdőjelezni mindkét szervezet áldozatkész munkáját, melynek köszönhetően biztosan több elsőst írattak magyar iskoláinkba az utóbbi évtized folyamán. Mégis úgy gondoljuk, hogy keresnünk kell egy újabb, hatékonyabb formáját a beiratkozási programnak.

El kell gondolkodni azon, hogy elegendő-e a gyermek iskolai beiratkozása előtt egy esztendővel kezdeni a propagandát, a meggyőzést, a motiválást. Valószínű, hogy a jelenlegi rendszerben alkalmazott alacsonyabb hatékonyságú motiváció és a súlyozottabb jutalmazási arányokat meg kell változtatni. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gyermek megszületésétől kezdve a szülők állandó motiválására, majd az eddig jól bevált rendszer szerint a szülő helyes döntését gyermekén keresztül jutalmazni kell. A jutalmazás (anyagi) azonban csak a program utolsó mozzanata. A beiratkozási program lényegi része előtte kell, hogy történjen. Természetesen adódik a kérdés, ki, mit, hogyan és miből (anyagiak) végezze ezt a tevékenységet. Ezekre a kérdésekre próbálunk a következőkben választ adni”- mondja Szigeti László.

A teljes anyag itt olvasható: Klikk

(www.mkp.sk, – Felvidék ma)