Ádám Zita a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megbízásából az alábbi üzenetet olvasta fel Ajnácskőn, a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségén:

Az ember életét a születéstől a halálig olyan erkölcsi összhang és egyetemes emberi értékek tartják össze, melyek értelmet visznek a mindennapokba, melyek elsőbbséget élveznek a talmi előtt, melyek alapját képezik a rendezett családi, társadalmi, szakmai közösségeknek, ugyanakkor a jellem építői és meghatározói is.
A világ tiszta erkölcsi összahangját a nemzeti élet rendezése hozza meg, aminek alapja az otthoni élet szabályozása. Ha otthoni életünket akarjuk rendbe rakni, először egyéni életünket kell kimunkálni. Egyéni életünk minősége a szívünk rendezettségét, a belső harmóniát, akaratunk őszinteségét feltételezi. Ez az út elvezet a dolgok ismeretéből származó megértéshez, ami önmagunk és a világ megértésének, megismerésének rendezőelve. Lehetetlenség, hogy rendezetlen alapon rendezett legyen az épület. Felelősségteljes gondolkodással és életünk gondos művelésével elérkezünk egyéni, családi és nemzeti életünk erkölcsi összhangjához , ami a bölcsesség kezdete.
Fontos üzenet ez a szlovákiai magyar közösség minden tagja részére, hogy erkölcsi, emberi összhang és közösségi értékeinek tudatában éljen, ezért munkálkodjon. Hittel, meggyőződéssel, komoly elszántsággal legyen a közösség jövője, az anyanyelvi művelődés iránt. Állítson őrhelyeket, vigye oda ereklyéit, értékeit, őrizze azt a halhatatlanságnak, hogy nyomai megmaradjanak a jövőnek.
A nemesség kőmívesei, pedagógustársak, a jó, a hasznos, az érték teremtésének munkálatait irányítsátok naponta. Erősítsétek a növendékekben a felnevelő szülőföld iránti hűséget, a hit mélységét a megismételhetetlen isteniben és emberiben, a szikla szilárdságú kötődést az anyanyelvhez, a tudás értékének fontosságát a mulandóval szemben, az együtt – egymásért világot építő gondolat kiművelését személyes példátok révén.
Egyetlen dolgot kell erősen akarni: hinni önmagunkban, akkor a világ is hisz bennünk. Ha szenvedéllyel, elhivatottsággal, erős akarattal dolgozunk, az jókedvet ad, derűt és harmóniát szül, bizalmat és reményt ébreszt mindenkiben. Így lesz a tudásnak értéke, az embernek tisztelete.
Ti, tiszta szívű fiatalok, keressétek a magasba törő utakat, ne riasszanak az akadályok. Minden megvalósult cél annyit ér, amennyi erő rejlik a megvalósításban. A világ tele van hívsággal, gyorsan kielégíthető vágyakkal. Az élet a jól megválasztott utakról, a célokról, a nemes feladatokról szól. Jól figyeljetek a szívetekkel, hogy különbséget tudjatok tenni a hamis csillogás és az értékek között. Legyen bennetek elszántság nemzeti kincseink megőrzésére és hiánytalan átadására.
A szülő, a család a belső harmónia kisugárzásával és a nevelő példa erejével alakítsa ki erkölcsi, emberi értékeit, vigyázva az igaz, a szép és a jó meghatározó erejét. Bölcs és nemes hagyományait, nemzeti és szellemi kincseit örökítse az utódokra. Tanítson meg az utak közötti különbségre, az indulás megfontolt választására, az érkezés átgondolt értékelésére, a tanulságok leszűrésére. Szorgalmazza az úton összegyűjtött értékeknek a jellembe való beépülését.
A politikai képviselet, az egyházak, a civil szervezetek feladata, tudatosítsák a kétkedőkben a hitet az Istenben, emberben, anyanyelvünk szellemi fellegvára bevehetetlenségének bizonyosságában. Követeljék meg a szlovákiai magyar kisebbség nevében a pedagógiai szakmai fejlesztések megteremtésének lehetőségét, az európai színvonalú és szemléletű minőségi tankönyvek megjelenését, a mindennapok nyelvhasználatában az anyanyelv gyakorlásának jogát, az alapvető kisebbségi normák betartását.
Mi, akik a 10. országos tanévnyitó ünnepség részesei vagyunk, ezt üzenjük az európai népeket összesimító Dunától a napfényes Csallóközön, Mátyusföld, Ipolyság tájain át, a kincses Gömörország dombjai között, a termékeny Ung- és Bodrogközben élő magyaroknak a szőke Tiszáig.
Éltessük a hitet, a reményt, hogy feladatot teljesítünk, fontos küldetésünk van a világban.
Higgyük, közös dolgunk olyanokat alkotni, amin nem fog a halál.

Ajnácskő, 2009. augusztus 29.