Vágsellyének már a legrégibb időkben is volt iskolája. Az első a plébánia létrehozásával nyílt meg. Alsóbb fokú népiskola a premontreiek és később a jezsuiták ideje alatt létezett.

 

1779-ben a Ratio educationis alapján elrendelték a rossz állapotban lévő iskolaépület javítását.
1783-ban népiskolát hoztak létre két tanítóval. Kötelező tantárgyak közé tartozott az olvasás, a helyes- és szépírás, a számtan, a fogalmazás és az erkölcsnevelő tanulmányok.
1873-ban felépült az iskola két tanteremmel. 1902. március 22-én érvénybe lépett az iskola és óvoda építéséről szóló „Hivatalos bizonylat“, s 1904-ben engedélyezték az új iskola felépítését. Az iskolát 450 diák látogatta, de a tantermek száma csak 4 volt. Községünket különböző terhek sújtották, a lakosság nem tudott gondoskodni az iskola karbantartásáról.
1906-ban felépült az új iskola, amely ma is ezt a célt szolgálja.
1945-ben beszüntették a magyar nyelvű oktatást és hazánkban csakis szlovák nyelvű iskolák működhettek.
1949 tavaszán egymás után nyíltak meg az iskolák magyar tannyelvű osztályai. Csak az 1949/50-es tanév végével indul meg a magyar tannyelvű iskolák létrehozása.
Az 1950/51-es tanév befejezésekor az iskolai ügyosztályra az a feladat várt, hogy biztosítsa a királyfai és a hosszúfalui 5. évfolyamot elvégzett tanulók számára a magyar nyelvű középiskolai oktatást.
1973-ban bevezetik a német nyelv oktatását. 1978-ban az épületet rákapcsolták a városi gázvezetékre. Közös összefogással az 1978/79-es tanévben a pince helyiségekből kialakítják az iskola tornatermét, valamint létrehoznak egy politechnikai műhelyt is. A nagy városiasodás magával hozta, hogy iskolánk épülete a tanulók létszámának növekedéséhez képest egyre kisebbnek bizonyul. Ezért a 2.-3. évfolyam 1979 őszétől Hosszúfalura költözik, ami csak az 1991/92-es iskolai évvel szűnik meg. Ekkor a városi Tanács az iskola rendelkezésére bocsátotta a Fő utcai 2 óvodaépületét, melyeket sajnos 1997 őszéig folyamatosan vissza is vett. Így ideiglenesen az 1.-4. évfolyam a Pionír utcai alapiskola épületében nyert elhelyezést. 2006/2007-es tanévtől iskolánk a főépületben elfér a magyar iskola 11 osztálya.
1993 nyarán sikerült kialakítani az iskola éttermét. 1983-tól sor kerül az angol nyelv oktatására is. Gondolva azokra a tanulókra akik a reál tantárgyakat részesítik előnyben, matematika tagozatú osztályt nyitottunk. A tanulók bizonyítottak. Bekapcsolódnak hazai és külföldi tantárgyversenyekbe, amelyeken számos első és második helyezést érnek el. Lehetővé tettük más ország, más tanulóival való ismerkedést. Baráti kapcsolatba léptünk az Oroszlányi Általános Iskolával. Tanulóink gazdag kultúrműsorral tarkítják iskolánk életét. Évente két alkalommal készítenek meglepetést a szülők, ismerősök részére.
Pedagógusaink odaadó és fáradhatatlan munkája meghozza gyümölcsét. Tanulóink megállják helyüket a versenyeken, kikerülve az életbe tudásukkal és munkájukkal öregbítik iskolánk hírnevét.

 

Céljaink
A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a fenntartó részéről ránk nehezedő nyomás, részben a tanulók csökkenő létszáma miatt át kell értékelnünk céljainkat.
Az iskolának azt kívánjuk, hogy diákjait továbbra is emberi tartással, magyarságtudattal, jó tudással és ésszerű gondolkodásmóddal ruházza fel. Így folytathatja azt a szerepet, melyet a magyar iskola Sellyén mindig is betöltött.

Beiratkozás a 2010/2011-es tanévre
„Elégedettek vagyunk az idei beiratkozási eredménnyel, a vártnál több magyar iskolaköteles gyereket írattak be hozzánk a városi szlovák óvodákból“ – adott tájékoztatást Dohányos Katalin, a Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda igazgatója.
Az iskolához tartozó magyar óvodából a 2010/2011-es tanévet csak 4 gyerekkel tudják gyarapítani az elsősök számát, az iskola vezetése pedig nem sejtette, hogy a városi szlovák óvodákból mennyien választják őket. Tavaly ősszel a Feketeházy János Magyar Házban a pedagógusok, a szülők, az MKP és a Híd képviselői közösen keresték a választ arra, hogyan tudnák erősebbé kovácsolni a vágsellyei magyar közösséget, felvenni a kapcsolatot az iskolaköteles gyerekek szüleivel. A beiratkozások előtt közösségépítő magyar rendezvényeket szerveztek, amelyre meghívták a leendő és a mostani iskolásokat, az intézmény egykori pedagógusait, nagyszülőket, tehát egész családokat. A szlovák óvodát látogató gyerekek szüleit a legnehezebb megszólítani. A város egyetlen magyar alapiskolájában a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején párhuzamos osztályokat nyitottak egy-egy évfolyamban. Jelenleg 12 elsősük, ugyanennyi másodikosuk és harmadik osztályosuk van, de csak 8 negyedikesük. „A négy magyar óvodás mellett még további tíz gyerek számára választották a szülők a magyar alapiskolát. Ebből tizenkét leendő tanulóval már biztosan számolhatunk, két gyerek szülei még fontolgatják, hogy a vágsellyei, vagy a munkahelyükhöz közeli iskolába járassák-e gyereküket“ – tájékoztatott Dohányos Katalin. A szomszédos községek közül Deákiból és Peredről is jönnek elsősök a vágsellyei alapiskolába. Vághosszúfaluról, ahol évekkel ezelőtt megszűnt a kisiskola, csak egy magyar iskolakötelest várnak.

A vágsellyei Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskoláról bővebb tájékoztatást a www.suli.sk honlapon olvashatnak.