Az elmúlt tanévben került sor első alkalommal a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán doktoravatásra. Az új tanév elején újabb három református lelkész védte meg PhD disszertációját és nyerte el a teológiai tudományok doktora (PhD) akadémiai címet.

Mgr. Semseiné Késmárky Ágnes, református lelkész disszertációját „A szimbólumok lelkigondozó hatása az üdvtörténetben, s jelentőségük a család lelkigondozásában” témában írta. Munkájának bírálói: Prof. ThDr. Karasszon István, PhD. a SJE RTK tanszékvezető tanára; Dr.habil. ThDr. Fekete Károly, PhD., a Debreceni Református Teológia tanszékvezető tanára és Dr.habil. Kovátsné dr. Németh Mária a SJE Tanítóképző Karának tanára voltak.

ThDr. Somogyi Alfréd, református lelkipásztor egyházjogból doktorált. Disszertációjának címe: „Törvénykezési és törvényalkotói tendenciák és azok okai a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és jogelődjeinek jogrendjében”. Tudományos munkáját a budapesti ELTE Állam- és Jogtudományi Kara tanszékvezető tanára, Prof. JUDr. Samu Mihály professzor; valamint a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársai: Dr.habil. Ferenczy Endre DSc. professzor és Dr.habil, Nótári Tamás, PhD. bírálta s javasolta elfogadásra.

Mgr. Tanító Péter, református lelkész újszövetségi témából írta disszertációját „Krisztus feltámadásának eszchatológiai dimenziója” címmel. A doktori munkát Prof. ThDr. Vladár Gábor, PhD, a Pápai Református Teológia rektora; Prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD, az eperjesi egyetem görögkatolikus teológiai karának tanszékvezető tanára, és Prof. ThDr. Karasszon István, PhD a SJE RTK tanszékvezető tanára bírálta és javasolta elfogadásra.

Az opponensi vélemények valamint a teológiai kar tudományos tanácsának döntése alapján a doktoranduszok valamennyien megvédték disszertációjukat, így jogosultak a PhD akadémiai cím használatára.

Felvidék Ma, EM