(Kiegészítve a dékán állásfoglalásával) Hétfői ülésén, hallgatói kezdeményezésre megvonta a bizalmat a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánjától, Sikos T. Tamás professzortól a kari tanács.

A tanács elnöke, Simon Mónika úgy tájékoztatta a Szlovák Sajtóirodát, hogy a leváltás indokaként azt állapították meg: a dékán nem vezette optimálisan a kart. Simon Mónika szerint a hallgatói képviselet azt kifogásolta, hogy fennállásának hat éve alatt a dékán nem indított új tanulmányi szakokat a karon. Kifogásolták azt is, hogy a dékán tanácsadó testülete nem ülésezett elég gyakran, és hogy más egyetemek gazdaságtudományi karaihoz képest gyengébb értékeléseket kapott.
Sikos T. Tamás menesztésével a Selye egyetem gazdaságtudományi kara válságos helyzetbe kerülhet, mivel köztudomásúan nagyon nehéz professzori fokozatú egyetemi oktatókat találni egy-egy kar vagy tanszak minőségének garantálásához. Simon Mónika, az egyetemi tanács elnöke azonban nem aggódik e miatt. Kijelentette: az oktatásügyi minisztérium azt tervezi, hogy módosítja a felsőoktatási törvényt, s abban már a szakok és karok garantálásához nem professzori fokozatú oktatót ír elő követelményként, hanem úgymond egy-egy szakembercsoportot. Ez azonban még a jövő zenéje. Jelenleg az akkreditációs feltételek megkövetelik a legmagasabb szintű tudományos fokozattal bíró vezető oktatót az engedély kiadásához. Nem biztos tehát, hogy az egyetemi tanács mostani döntése javára válik a Selye egyetemnek mint intézménynek.
Az új dékán személyéről a jövő héten kezd tárgyalásokat az egyetemi tanács.

Prof. habil. Sikos T. Tamás DSc. egyetemi tanár, a Gazdaságtudományi Kar dékánja állásfoglalásban mondott véleményt a történtekről, az alábbiakban ezt teljes terjedelmében olvashatják.
“A kialakult helyzet tisztázása érdekében erkölcsi kötelességemnek érzem jelen nyilatkozat megtételét. A Kart alapító dékánként kijelentem, hogy az egyetemen eltöltött hét év alatt mindenkor a Kar dolgozóinak és hallgatóinak érdekeit tartottam szem előtt, hitvallásomnak tekintettem a Selye János Egyetem fejlődésének támogatását és a felvidéki közgazdász  képzés fejlesztését.
– A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2011. február 21-i szenátusi ülésén az ellenem benyújtott bizalmatlansági indítvány minden jogalapot nélkülöző valótlanságon alapult. Az indítványt benyújtó szenátor, Czibula Ádám személyes érintettsége révén elfogultan vett részt a szavazásban, melynek eredményeként a szenátus javaslatot tett  dékáni megbízatásomból történő visszahívásra.
– A Karunk alkalmazottai által tett Nyilatkozat tartalmával teljes mértékben egyetértek az abban felsorolt tények bizonyíthatóak és a valóságnak megfelelnek.
– A Karon tanuló végzős hallgatók érdekében Rektor Úrnak felajánlottam, hogy a szemeszter zavartalan befejezését, az államvizsgák  lebonyolítását és a diplomamunkák védésének biztonságát garantálom, mielőtt elhagyom  tisztemet.  A Rektor részéről  ajánlatom elfogadása még várat magára.
– A fentiek fenntartásával a bizalmatlansági indítvány benyújtójára személy szerint nem haragszom, hiszen ő saját érdekeinek  érvényesítésével próbálkozott, sajnos nem a megfelelő eszközrendszer alkalmazásával.”
Megjegyezzük még, hogy a kar 30 főállású alkalmazottja közül 20 fő nyilatkozatban állt ki a dékán mellett, és taglalta a 2004-ben indított kar eddig elért eredményeit, beleértve a folyamatos építkezést is. Ez elsősorban abból áll, hogy az alapképzést köveően beindult a másodfokú – magiszteri – képzés is, s jelenleg már megkezdődött a rogorózusi, azaz a doktorandusz képzés is a karon, ami elemi feltétele a jelenleg hatályos felsőoktatási törvény értelmében annak, hogy egy felsőoktatási intézmény egyetemi címet nyerjen. Az alkalmazottak nyilatkozatukban kifejtik, hogy Czibula Ádám, a HÖK elnöke azért érintett személyesen a kérdésben, mert diplomamunkájában más diák dolgozatából vett át terjedelmes fejezeteket, ráadásul munkáját nem tudta megvédeni a vizsgabizottság előtt, így új szakdolgozat megírására kötelezték. Rektornak írott panaszát pedig az oktatók meghallgatása nélkül vizsgálták ki.

Felvidék Ma