29450

A napokban a szlovák akkreditációs bizottság jóváhagyta a Selye János Egyetem részéről benyújtott szociológusképzés akkreditációs anyagát. Ily módon lehetővé válik 2011 szeptemberétől a Tanárképző Karon az egyszakos szociológusképzés indítása.

Az érdeklődők a Kar honlapján kapnak részletes információt a jelentkezésről: http://www.selyeuni.sk/pf. Jelentkezni augusztus 15-éig lehet. További kérdéseket a dekanipf@gmail.com címre lehet küldeni.

Mivel a korábbi évtizedekben, főleg a rendszerváltás előtt a hazai magyar, de a szlovák közvélemény is a szociológia tudományáról, annak jelentőségéről, hasznáról, hasznosíthatóságáról,  a szociológus végzettség értékéről nem túl sok információval rendelkezett, a továbbiakban erről szeretnék egy kicsit bővebben írni.

A szociológia mint tiltott tudomány
Ennek az említett információhiánynak a gyökerei a csehszlovák közelmúltba vezethetők vissza. A II. világháború után, a kommunista hatalomváltást követően a szociológusképzés megszűnt. Akkor a szociológiát burzsoá áltudománynak tekintették. Csak az 1960-as évek első felében éledt újra, (marxista-leninista ideológiai alapokon) de a rövid fellendülést követően a 68-as prágai tavasz elfojtása után a szociológia oktatása, illetve a szociológiai kutatások takaréklángon pislákoltak. Ezekben az években nem a társadalmi valóság vizsgálatára helyeződött a hangsúly, inkább az ideológiai szempontok voltak meghatározóak.
A rendszerváltást követően a szlovák szociológia megszabadult ideológiai béklyóitól, és a szociológusok nemcsak a tudományterületükön, de a közéletben is jelentős szereppel bírnak. Például a jelenlegi szlovák miniszterelnök is szociológusvégzettséggel rendelkezik.
Mire  jó a szociológia?
A szociológia az úgynevezett „kemény”, azaz az egzakt és valóságközeli társadalomtudományok közé tartozik. A társadalmi valóságot, a társadalmi élet különböző területeit vizsgálja, ezekkel kapcsolatos ismereteinket gazdagítja. Gyakorlati hasznosságával, alkalmazhatóságával kapcsolatban két példát említenék: a szociológiának meghatározó szerepe van a szociálpolitikai kérdések tisztázásában, pld a szegénységkutatások alkalmával. De hasonló módon az egészségügyben is, ahol egyre inkább előtérbe kerül a megelőzés, a prevenció szerepe. A különböző betegségek, egészségkárosodások társadalmi hátterének vizsgálatai, melyek jórészt társadalomtudományi módszerekkel történik, rámutatnak olyan életmódbeli sajátosságokra, melyek nagy mértékben befolyásolják az egyes betegségek kialakulását.

Melyek a szociológusképzés fő jellemzői?
Szociológiát a szlovákiai, de más országok egyetemein is általában egyszakos képzés keretében lehet tanulni, hasonló módon mint más tudományos szakokat. A képzés egy hároméves alapképzésből, és egy erre épülő két éves mesterképzésből tevődik össze. Az alapképzés során a hallgatók meghatározó mértékben a szociológia alapozó tárgyait, az ún. törzstárgyakat sajátítják el, azaz a szociológiai elméletek történetét, a szociológia elméleteket, és a szociológia módszertanát.
Ezek mellett megismerkednek a többi társadalomtudomány alapjaival, a statisztika módszereivel, elmélyítik angol, ill. német nyelvtudásukat. A 3 éves alapkézés keretében az egyes szakszociológiákkal, a hallgatók csak korlátozott mértékben ismerkednek meg , de a szociológiához szorosan kötődő, a társadalmi gyakorlatorientált szociálpolitikával már részletesebben.
Az egyes szakterületek alapos megismerésére a kétéves mesterképzés keretében kerül majd sor.  Képzésünkben hangsúlyos szerepet szánunk a kutatási módszertani ismeretek elsajátításának. Ezt mélyítik el a tereporientált kutatási gyakorlatok. Hiszen jórészt a módszertani ismeretek teszik lehetővé, hogy a végzőseink olyan a gyakorlatban is hasznosítható ismeretekkel rendelkezzenek, melyek segítségével nemcsak a tudományos kutatásban, de a társadalmi-gazdasági  élet más területein is, így a médiák, az önkormányzatok, a szociális szféra, különböző szolgáltatások, vállalatok személyzeti részlegei, a civil szervezetek, a szociális munka alkalmazottaiként is.  

Szociológia kisebbségi közegben
Felmerül a kérdés, hogy milyen hozadéka, többlete lesz a Selye János Egyetem keretében induló szociológusképzésnek?  Ebben a képzésben az oktatást szlovákiai magyar, magyarországi és szlovák szociológuskollégák végzik. Ily módon e szak hallgatói tágabb térben, a szlovák és a magyar társadalomban egyaránt otthonosan mozognak majd. A szlovákiai magyar közösség szempontjából is kiemelkedő szerepe lesz a szociológusképzésnek. A szlovákiai magyar valóságról, ennek változásairól, folyamatairól viszonylag keveset tudunk, mivel a kisszámú magyar társadalomkutató csak részben tud megbirkózni a társadalmi valóságunk vizsgálatával. Ezen a területen is lesz bőven teendőjük. 

Gyurgyík László