34762

Dr. Csáky Károly PhD tanár úr, éveken át gimnáziumi igazgató, neves néprajz tudós, az Ipoly-vidék lánglelkű patriótája, immár három évtizede ontja az érdekfeszítően, olvasmányosan megírt, tudós könyveket a szülőföldje és környékének gazdag tárgyi és szellemi kincseiről.

Kimagasló tudományos munkásságát, amely a magyarság kultúrájának sokoldalú – irodalmi, honismereti, történeti és néprajzi – vizsgálatát adja, számos kitüntetés fémjelzi az a Magyar Néprajzi Társaság 1989. évi Sebestyén Gyula emlékéremtől kezdve, – az 1994. évi Madách Imre-díj, az 1997. évi Dunaszerdahelyi Katedra-díj, 1999. évi Jobbágy Károly-díj, 2002. a Szlovák Köztársaság ezüst-plakettje, 2002-ben a Honismereti Mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért érem az Országos Honismereti Szövetségtől (Budapest), 2002-03. évi Domus Hungarica Scientiarum et Artium-díj, 2003-tól a Magyar Néprajzi Társaság tiszteleti tagja, 2004-ben a Magyar Kultúra Lovagja, 2005: Madách-Posonium irodalmi díj külön díja az „Ó, szép piros hajnal” című kötetéért, néprajzi és helytörténeti munkásságáért., 2006-tól a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, – hogy csak néhányat említsünk az elismerések közül.

Többnyire a dunaszerdahelyi Lilium Aurum könyvkiadó jóvoltából, – pompás kiállításban vehetjük kézbe könyveit.
A legutóbb megjelent kötet, az Ipoly-menti települések szakrális emlékeit bemutató sorozatának IV. kötete, az eddigi kötetekhez hasonlóan, topográfiai sorrendben, 11 településre kíséri el az olvasót. Elöljáróban, röviden, bemutatja a helység történetét a források megjelölésével, megemlíti a település főbb birtokosait, mecénásait valamint az ott élt vagy onnan származó neves személyiségeket. Ezután ismerteti meg az olvasót a templom, ill. a templomok jelenlegi építészeti arculatával és a berendezés képzőművészeti alkotásaival. Ezután vezet el a település út menti szakrális emlékeihez, a keresztekhez, szobrokhoz, képoszlopokhoz. Majd felhívja a figyelmünket a temetőre, a kápolna, a központi kereszt s a nevesebb síremlékekre is. A gazdag, színes fényképekkel kísért előadás készteti az olvasót az egyes kép vagy szobor behatóbb megtekintésére. Megemlíti, hogy ki és mikor állíttatta a művet, s idézi a készíttető szándékát kifejező feliratokat. Itt lehetőségünk van elgondolkozni, hogy milyen nagy anyagi áldozatokra volt képes nemcsak a vagyonosabb birtokos, hanem az egyszerű ember is, hogy kifejezze a szívében élő hitét, amellyel „Isten dicsőségére” méltó emléket kívánt állíttatni a legnehezebb időkben is, így 1853, 1854-ben a Bach-korszakban, Haynau rémuralma idején, s a XX. század embert-próbáló évtizedeiben.

Az emlékek között vannak kiemelkedő művészi alkotások és szerényebb tehetséggel, de nagy hittel, szeretettel megjelenített alkotások. Valamennyien megérdemlik a megkülönböztetett figyelmünket!
Csáky tanár úr hiteles krónikásként ismerteti az emberi gonoszságnak, lopásnak és vandalizmusnak áldozatul esett alkotásokat is, s igazi pedagógusként rámutat, hogy minden esetben voltak, akik újat helyeztek az elveszett helyébe! S ma is vannak, akik megújítják, karban tartják, hittel gondozzák a szakrális emlékeinket. S vannak, akik emléket állítanak a településükről elszármazott jeles honfitársuknak is, mint Sinkó Ferencnek / 1912-90/, a jeles író, költő, az Új Ember szerkesztőjének a gyermekei tették 2004-ben, akik a temető-kápolna falára emléktáblát helyeztek.

Biztos vagyok benne, hogy aki kezébe veszi ezt a kötetet, az elindul az Ipoly-mentére, a Börzsöny lábánál fekvő településekre, és sorra látogatja Dacsókeszi, Kóvár, Gyerk, leszenye, Ipolyhídvég, Nagybörzsöny, Ipolynagyfalu, Pereszlény, Kőkeszi, Terbegec és Vámosmikola templomait és kisebb szakrális emlékeit.
S igyekszik megszerezni az előző köteteket is!

S ezután jobban szemügyre fogjuk venni a saját templomunkat és annak berendezését is!
A 11 Ipoly-menti település felsorolásából is láthatja az olvasó, hogy a XXI. században, az Európai Unió országaiban a kultúr-történésznek lehetősége van egységben látni és láttatni a kultúrát, a XX. századi politikai határmódosítások ellenére is. Az élet a folyók, így az Ipoly folyó két oldalán is, szerves egységben alakult, s rajtunk, a XXI. század emberén múlik, hogy a jövőben is így fejlődjön tovább.

S mivel biztos vagyok benne, hogy aki végig olvasta ezt a kötetet, amelyről itt csak rövid hírt tudtunk adni, az keresni fogja Dr. Csáky Károly korábbi kitűnő műveit is.
Ennek megkönnyítésére álljon itt néhány kötetének címe:

– Kelenye család- és ragadványnevei. Budapest, 1983. ELTE
– Honti barangolások. Pozsony, 1985. Madách
– Hallottátok-e már hírét? Pozsony, 1987. Madách
– Ipolyfödémes személynevei. Budapest, 1988. ELTE
– A házipar szakszókincse az Ipolymentén. Budapest, 1988. ELTE
– Szülőföldi vallomások. Pozsony, 1987. Madách
– „Pogánykát vittünk, báránykát hoztunk”. A születés szokásai és hiedelmei az Ipolymentén. Komárom, 1992. Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság
– Isten házai és szolgái. Dunaszerdahely, 1993. Lilium Aurum
– „Jaj, pártám, jaj, pártám”. Lakodalmi szokások és hiedelmek az Ipoly mentén. Dunaszerdahely, 1993. Nap Kiadó
– Nyolc évtized sorsfordulók tükrében. Az ipolysági gimnázium története. Ipolyság, 1993. Nap Kiadó
– Mikszáth Kálmánnal szülőfördjén. Dunaszerdahely, 1996. Lilium Aurum
– Helyzetjelentés a végekről. Dunaszerdahely, 1997. Magánkiadás a Nap Kiadó
– Kísérlet az idővel (versek). Komárom, 1997. KT Kiadó
– Györgymártonfalvától Csáb községig. Fejezetek a falu múltjából. 1998.Komárom, KT
– Honti arcképcsarnok. Dunaszerdahely, 1998. Lilium Aurum
– „Nem halt meg, csak alszik”. A halottkultusz és a halállal kapcsolatok a Középső-Ipoly mentén. Dunaszerdahely, 1999. Lilium Aurum
– Néprajzi-honismeret. Írások az Ipoly mentéről. Debrecen, 2000. KLTE
– „Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról”. Pedagógiai vonatkozású írások, versek. Dunaszerdahely, 2000. Lilium Aurum
– A Középső-Ipoly menti palócok népi hiedelemvilága. PhD-értekezés. Dunaszerdahely, 2001. Nap Kiadó
– Jeles elődeink. Dunaszerdahely, 2002. Lilium Aurum
– Híres selmecbányai tanárok. Dunaszerdahely, 2003. Lilium Aurum
– A Dunától a Szitnyáig. Településtörténeti barangoló. Komárom, 2003. KT Kiadó
– Nagycsalomja szülötte, Gáspár Imre. Komárom, 2004. KT Kiadó
– Irodalmi kapcsolatok I. Klasszikusok nyomában. Dunaszerdahely, 2004. Lilium Aurum
– Hagyományőrző és változó települések. Komárom, 2004. KT Kiadó
–  „ Ó, szép piros hajnal”. Tanulmányok, dolgozatok a szakrális néprajz köréből. Pozsony, 2005. Madách-Posonium
–  Irodalmi kapcsolatok II.  Második vonalbeli neves alkotók 1. Dunaszerdahely, 2005. Lilium Aurum
–  Katalin-naptól  Gergely-napig. A téli ünnepkör szokásai és hiedelmei. Komárom, 2005. KT Könyv- és Lapkiadó Kft.
–  Vigasztaló. Ötvenöt válogatott és új vers 1970-2005. Dunaszerdahely, 2005. Lilium Aurum
–  Munkásságom repertóriuma 1965-2005. Komárom, 2005. KT Könyv- és Lapkiadó Kft.
–  Sándor-naptól úrnapig. A tavaszi ünnepkör szokásai és hiedelmei. Pozsony, 2006. Madách-Posonium
–  Fénykép és paraszti kultúra. Egy nyelvhatár menti közösség néprajzi-fotoantropológiai vizsgálata. Komárom, 2006. KT Könyv- és Lapokiadó Kft
–  Irodalmi kapcsolatok III. Második vonalbeli neves alkotók II. Dunaszerdahely, 2006. Lilium Aurum
–  Néprajzkutatások, kutatók és gyűjtemények Hontban. Dunaszerdahely, 2007. Lilium Aurum
.  Emlékei a múltnak. Komárom, 2007. KT Könyv- és Lapkiadó Kft.
–  Szécsénykovácsitól Zalabáig. Tizenöt falukép. Pozsony, 2007. Madách-Posonium
–  Szakrális emlékeink nyomában I. Dunaszerdahely, 2008. Lilium Aurum
–  Szent Ivántól Erzsébet-napig.A nyári és az őszi ünnepkör szokásai, hiedelmei. Dunaszerdahely, 2008. Lilium Aurum
–  Szakrális emlékeink nyomában II. Dunaszerdahely, 2009. Lilium Aurum
–  Nógrádi tájakon. Honismereti olvasó könyv. Pozsony, 1992. Madách Kiadó
+ 21 főzet a KT Kiadó Honismereti Kiskönyvtár, ill. a Tájak, Korok, Múzeumok sorozatban.
– Szakrális emlékeink nyomában III. Dunaszerdahely, 2010. Lilium Aurum
– Szakrális emlékeink nyomában IV. Dunaszerdahely, 2011. Lilium Aurum

Kép: SzMIT

Prokopp Mária, Felvidék.ma

Elhangzott Csáky Károly könyvének esztergomi bemutatóján.

{iarelatednews articleid=”34625″}