35138

Az Eperjesi Egyetemen működő Magyar Nyelv és Kultúra Intézete pótfelvételit hirdetett két akkreditált, alapszintű (“bc”) tanulmányi szakra nappali képzésben.

Nincs felvételi vizsga, csak magyar nyelvtudás és érettségi bizonyítvány szükséges a továbbtanuláshoz.

Tanulmányi program – a képzés célja a Magyar nyelv és irodalom (szakpárosításban)
A magyar nyelv és irodalom szakos tanárképzésben a hallgatók megismerkedhetnek a mai magyar nyelv és a nyelvhasználat sajátosságaival, a magyar nyelv történetével. A tanulmányi program kiterjed a verbális és nonverbális kommunikáció sajátosságaira, valamint az interkulturális kommunikáció aktualitására is. Az irodalom területéről a hallgatók irodalomelméleti ismeretekre tehetnek szert, valamint megtanulnak magyar, illetve világirodalmi műveket elemezni. A 21. századnak megfelelően, pedig behatóan megismerkednek a kortárs irodalom és a vizuális kultúra interdiszciplináris kapcsolataival. A tanárképzés kiemelten foglalkozik azon készségek és jártasságok kialakításával is, melyeknek alkalmazása elengedhetetlen az iskolai gyakorlatban. Az intézet által biztosított tanulmányi program a következő szakkombinációkban párosítható:
Magyar nyelv és irodalom szakpárosítás (tanárképzés): geográfia, pedagógia, fizika, biológia, ökológia, társadalomnevelés, történelem, filozófia, francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv, ukrán nyelv, szlovák nyelv, angol nyelv, ruszin nyelv, etika, technikai nevelés, hittan, testnevelés, zenei nevelés, képzőművészet, esztétika.

Magyar nyelv és kultúra (szakpárosításban)
A fordító- és tolmácsképzés magyar nyelv és kultúra szakpárosításban a konszekutív és szimultán tolmácsolásra készíti fel a hallgatókat. A hallgatók a programon belül gyakorlatban sajátíthatják el az oktatott nyelveket, illetve különböző stílusokban az adekvát nyelvi eszközök alkalmazását. A Magyar Nyelv és Kultúra Intézete a magyar nyelv és irodalom oktatására, a mő-, valamint a szakszövegek fordítására helyezi elsődlegesen a hangsúlyt. A képzés biztosítja a legújabb nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek oktatását előadások és szemináriumok keretében, valamint a fordításelméleti és tolmácsolási gyakorlat bebiztosítását szakképzett szlovákiai és magyarországi tanárok segítségével. Az intézet célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik nemcsak a szakszövegek és az irodalmi alkotások fordításában, interpretációjában jeleskednek, hanem értékelik és közvetítik is a kultúrák közötti együttműködés és kommunikáció lehetséges megvalósulásait. Az intézet által biztosított tanulmányi program a következő szakkombinációkban párosítható:
Magyar nyelv és kultúra szakpárosítás (fordító- és tolmács szak): angol nyelv, német nyelv, ukrán nyelv.

Jelentkezési lap beadási határideje: 2012. augusztus 31.
Jelentkezés benyújtása: Prešovská univerzita v Prešove, Ústav maďarského jazyka a kultúry, Ul. 17. novembra 15., 08001 Prešov

A végzős hallgató érvényesülési lehetőségei: A magyar nyelv és irodalom szakos tanárok az iskolai képzés minden szintjén elhelyezkedhetnek, mint pedagógiai munkatársak részt vehetnek iskolán kívüli tevékenységekben, dolgozhatnak kisegítő tanárokként, alkalmassá válnak adminisztrációs módszertani segédtanári funkció betöltésére, tankönyvek és tanítási segédanyagok kidolgozására.

“Idén nem hirdettünk felvételit, csak magyar nyelvtudás és érettségi bizonyítvány szükséges a továbbtanuláshoz. Pontosabb és bővebb információkért csatolom az intézet honlapján is megtalálható információkat: http://unipo.sk/pracoviska/umjk/aktualne, valamint szívesen válaszolok az esetlegesen felmerülő kérdésekre is!” – tájékoztatta portálunkat Dobsony Erzsébet, az egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetéről.

Felvidék.ma