42950

Az Agentura Pacis Posonium Egyesület szervezésében került sor november 25-én arra a tudományos konferenciára, amelyet a 170 éve született Ortvay Tivadar (1843–1916) tiszteletére rendeztek a Pozsonyi Casino épületében.
Ortvay Tivadart eredetileg Orthmayernek hívták és az erdélyi Németcsiklován látta meg a napvilágot 1843. november 19-én. Katolikus papnak tanult, később azonban történelemta-nári oklevelet is szerzett. 1873-tól a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának segédőre, 1875-ben a pozsonyi jogakadémia magyar és történelem szakos tanára, 1894–1900 között pedig a pozsonyi orsolyiták tanítóképzőjének igazgatója is volt. Történészként eredeti, újszerű megközelítéssel, terepszemlék és levéltári kutatások alapján behatóan vizsgálta a Kárpát-medence történeti vízrajzát és középkori egyházi földrajzát. Jelentős munkásságot fejtett ki Pozsony és Temes vármegye történeti és természetrajzi leírásában, emellett monografikusan feldolgozta II. Lajos felesége és özvegye, Habsburg Mária életét. Régészeti kutatásai során az őskori kőeszközök tipologizálása mellett kísérletet tett az ókori pannóniai úthálózat feltérké-pezésére, a moesiai Margum és a daciai Tibiscum lokalizálására. A kutatásai hátteréül szolgáló terepmunkák során számos topográfiai felvételt, térképvázlatot készített Magyarország vízrajzáról és régészeti lelőhelyeiről. Írt politikai és közjogi publicisztikákat, emlékbeszédeket, úti beszámolókat és vadászati cikkeket is. 1871 és 1874 között szerkesztette a Történelmi Adattár Csanád-egyházmegye Hajdana és Jelenéhez című folyóiratot, 1875–1876-ban az Archaeologiai Értesítő segédszerkesztője, 1901–1906-ban a Pozsonyi Természettudományi és Orvosegylet Közlönyének társszerkesztője volt. Közel száz történelmi, régészeti és földrajzi szócikket írt az Egyetemes magyar encyclopaedia számára. Legjelentősebb munkája a Pozsony történetét feldolgozó négykötetes monográfiája. Ma is népszerű az 1905-ben először megjelent és azóta többször is kiadott Pozsony város utcái és terei, amelyben a korabeli Pozsonyról is sok érdekeset elmond a szerző. Budapesten hunyt el 1916. július 8-án, de végakarata alapján Pozsonyban, az András temetőben helyezték örök nyugalomra édesanyja mellett.

A konferencia sikeres lebonyolítása dr. Gaucsík István fiatal gazdaságtörténész érdeme, aki egy változatos összetételű előadógárdát toborozott össze. A tanácskozást az Agentura Pacis Posonium Egyesület elnöke, Frideczky János nyitotta meg. A bevezető előadást dr. Vadkerty Katalin történész tartotta, aki a XIX. és XX. század fordulójának Pozsonyáról beszélt, rámutatva, hogy ez a korábban német nyelvű város, hogyan vált háromnyelvűvé és a német mellett a magyar és a szlovák kultúra és tudományosság egyik központjává is.
Lacza Tihamér tudomány- és művelődéstörténész Pozsony szellemi kisugárzása a XIX. században c. előadásában elsősorban a pozsonyi Erzsébet Egyetem előzményeiről, valamint a Pozsonyból elszármazott kiváló magyar tudósokról beszélt.
Ozogány Ernő technikatörténeti szakíró Pozsony tudományos élete a XIX. században c. előadásában azokról a kiemelkedő szakemberekről: természettudósokról, mérnökökről és tudós tanárokról szólt, akik meghatározó szerepet játszottak a város szellemi életében.
Gaucsík István, a Pozsonyi Városi Múzeum munkatársa Ortvay Tivadar életútját és mun-kásságát vázolta fel és rámutatott néhány olyan kérdésre is, amelyekre majd csak ezután kell megtalálni a választ.
Monika Šurdová, aki szintén a városi múzeum munkatársa Pozsony-kép Ortvay Tivadar műveiben c. előadásában Ortvay legfontosabb művét ismertette, amely terjedelmét tekintve is impozáns, de lényegében csak a XVII. századig tárgyalja az egykori koronázó város múltját.

B. Szabó János hadtörténész, a Budapesti Történelmi Múzeum munkatársa Gondolatok a mohácsi csata historiográfiájáról – Ortvay Tivadar szemlélete c. eszmefuttatásában kritikusan értékelte Ortvaynak a mohácsi csatáról írt kis könyvét, amelyet a közelmúltban újból megjelentettek.
A konferencia utolsó előadója Koltai András egyháztörténész, a Piarista Rend Magyar Tartományának Központi Levéltára kutatója volt, aki Ortvay Tivadar egyháztörténeti munkásságával ismertette meg a Pozsonyi Casinóban összegyűlt szép számú érdeklődőt.
A tanácskozás résztvevői ezt követően megtekintették a Pozsonyi Várostörténeti Múzeum várostörténeti kiállítását, majd megkoszorúzták Ortvay Tivadar sírját a pozsonyi Szent András-temetőben.
Képgalériánk itt tekinthető meg.

kép és szöveg: –lt–