49179

A kövecsesi református templomban október 12-én 14.00 órai kezdettel iktatják be a Kövecses-Naprágyi Társult Református Anyaegyházközség (Rimaszombati járás) élére Rákos Loránt lelkipásztort. Igét hirdet Fazekas László püspök. A beiktatási szolgálatot Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese végzi.

Rákos Loránt 2006-ban fejezte be teológiai tanulmányait Komáromban a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán. Közben egy éven át ösztöndíjas volt a Berni Egyetem Evangélikus Teológiai Karán. 2007-2011 között levelező tagozaton elvégezte a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a jogász szakot, majd megszerezte az „állam- és jogtudományok doktora” címet. 2011-ben a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán a “teológia doktora” címet, majd 2014-ben nagydoktori, PhD. fokozatot szerzett.
Teológiai tanulmányai befejezése után a Zsinati Tanács segédlelkésznek nevezi ki a Hanvai Református Egyházközségbe. 2007-ben a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Irodájában dolgozik intézeti lelkészként, majd 2008-ban kinevezik külügyekért felelős zsinati tanácsosnak. 2009-ben szentelik lelkésszé. Még ebben az évben a Naprágyi Református Egyházközség helyettes lelkésze, valamint a Gömöri Református Egyházmegye ügyésze és egyben tagja a Magyar Református Egyház Egyházalkotmányi Bizottságának, illetve a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának is. 2010-2012 között a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület titkára. 2011-ben helyettes lelkésze a Kövecsesi Református Egyházközségnek. 2012-ben Fazekas László püspök kinevezi jogügyekért felelős zsinati tanácsosnak.
Kövecsesen és Naprágyon 46 évvel ezelőtt volt ilyen esemény a református templomban, amikor megválasztották az 1965-től ott szolgáló lelkipásztort, Sápos Gyulát az egyházközségek élére.

Reformata/Felvidék.ma
Fotó: Abaházi Fejes Ágnes