51868

A halottakat Boriban minden felekezet egy temetőbe, de annak külön részébe temette. A történelem folyamán valószínűleg Borinak is több temetkezési helye lehetett. A mai temető a református templomtól nyugatra, illetve északnyugatra húzódik. Déli részén van a Csontárka nevű dűlőrész, ahonnan hajdan több emberi csont is előkerült. Egyesek szerint talán itt is temető, temetőrész lehetett egykor.

Bory Sándor családi sírhelyeA mostani temetőbe reformátusok, evangélikusok, katolikusok és zsidók egyaránt temetkeztek. A katolikus rész központi keresztje egy magas, téglalap alakú, téglából készült és cementes vakolattal védett talapzaton áll. Ennek közepén egy ablakszerű, vasráccsal zárt bemélyedésben egy Madonna-szobrot helyeztek el. A talapzaton álló műkőkereszten egy ezüstös vaskorpusz látható. Emögött kapott helyet egy vasállványra szerelt, bádoggal fedett lélekharang. A bádogtető felett vaskereszt áll.

A temető katolikus részén kiemelkedik a Hengerič család kriptája a Rodina Hengeričová felirattal. A szürkés téglákból emelt magas homlokzati fal közepén egy félköríves, vasrácsos ajtó van, két szélén gyertyatartókkal és oszlopszerű kiemelkedéssekkel, melyek tetején kővázák állnak. Az ajtó mögötti kis csarnokban egy Jézus Szíve-szobrot helyeztek el. Áll itt egy régi homokkőkereszt is, a rajta lévő feliratból mára csak ez olvasható ki: Tóth Zsigmondné. Meghalt 1896. Áldás, béke hamvaira! Az e részen álló újabb sírjelek feliratai már szlovák nyelvűek.

Az északnyugati részben egykor több zsidó síremlék is állt. Közülük mára néhányat elloptak, a meglévők szövege pedig nem olvasható. Az evangélikusok vegyesen temetkeznek, egy-egy sírjel megtalálható a temető különböző részein.
A reformátusoknak fából faragott sírjelei nincsenek. A legtöbb síremlék gránitból, műkőből vagy fekete márványból készült. Gyakoriak a családi temetkezési helyek, a kovácsolt vaskerítéssel szegélyezett sírkertek, melyeken örökzöldbokrok vagy más virágok is láthatók. Sok új sír teljes egészében betonlappal fedett. A temetőben találunk néhány lelkészsírt is.
Horváth Zsigmond ref püspők síremléke
Nagytiszteletű Bartók Albert vörösmárvány síremlékén már csak a név olvasható. Fejes Endre sírján egyszerű, téglalap alakú márvány tábla áll, ezzel a felirattal: Fejes Endre/ Bory-i ref. Lelkész”. Nagy János síremléke egy szürkésfehér gránit obeliszk, melyen ez a felirat olvasható: „Itt nyugszik/ Istenben boldogult/ Főtiszt./ NAGY JÁNOS/ Bori lelkész/ élt 34 évet/ meghalt 1902. május 19./ Áldott legyen emléke./ Emeltette/ édesanyja”. A sírhantot kovácsolt vaskerítés szegélyezi.
A falu szülöttének, Horváth Zsigmond felvidéki református püspöknek is itt a sírhelye. Szüleivel együtt nyugszik a temetőben, a szomorúfüzes, magas fekete márvány sírjelre az alábbi feliratot vésték: „Horváth Álmos/ 1887-1945/ Horváth Álmosné/ Nagy Emma/ 1895-1944/ HORVÁTH ZSIGMOND/ ref. Püspök/ 1914-1988/ Kezedre bízom lelkemet/ Te válthatsz meg engemet/ Oh Uram, hűséges Isten/ Jel.19-25″.

A régi földbirtokos családok közül is ide temettek néhány családtagot. Így láthatjuk a temetőben a fiatalon elhunyt Winkler Oszkár (1880-1885) sírja felett az „Áldás, béke poraira!” feliratú, rozmaringmintával díszített szürke gránit obeliszket. Lestár Albert (1839-1909) sírja felett egy négyzet alakú egyszerű sírjelen fehér márványtábla jelzi az elhunyt kilétét, születési és halálozási évét. Az Osvaldék családi kriptáját egy szép kovácsolt vaskerítés veszi körül.
Szúdy József címeres sírköveA szomorúfüzes fekete márvány síremléken ezt olvassuk: /Osvald/ család/ Boldogok a halottak, akik/ az Úrban haltak meg, mert/ megnyugszanak a fáradságtól/ és az ő cselekedeteik követik őket. / Jel. 13-14.”
Sírszövegeket egyébként olvashatunk még néhány más sírjelen is.
Szúdy Gábor (1875-1948) szürke gránitszerű műkőobeliszkjén ez áll: „Életedben szerettünk/ halálodban sem felejtünk/ fájó szívvel gondolunk reád/ akik nagyon szerettünk/ Feleséged és gyermekeid.” Kökény András (1941) és Kökényné Szúdy Erzsébet (1944-1997) sírkövére ezt vésték: „Szemünkben könny ragyog/ Szívünkben fájdalom/ Legdrágább szülőket/ Fedi e sírhalom.” Farkas József sírkövét szürke műkőből emelték fehér márványtáblával, s ezt írták rá: „Aludj csendesen/ szeretetünk/ őrködik feletted”.

A jeles boriak közül itt nyugszik még Szúdy József 1848/49-es honvéd, akinek háromlépcsős, félkörívben végződő, szürke gránitból emelt síremlékén a családi címer is látható. Ugyancsak itt áll Zalay Ferenc (1817-1891) 1848/49-es százados, Hont megyei törvényszéki ügyész szürkés márvány obeliszkje, vagy Zalay József szabadságharcos hadnagy hasonló sírjele. Közvetlen a templom közelében is áll két szép régi síremlék. A szomorúfüzes gránit obeliszkek egyikén Nemes Dalmady Sándor (1805-1878), a másikon Dalmady Sándorné Jankó Erzsébet (+1876) neve olvasható.

Folytatjuk…
Csáky Károly, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51861,51863,51864,51866,51867″}