54645

A strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság úgy találta, hogy a kettős állampolgárok kérelmében foglalt panaszok nem felelnek meg az Európai Emberjogi Egyezmény 34. és 35. cikkében részletezett elfogadhatósági feltételeknek.

A 34. cikk az egyéni kérelmekről szól.
A Bíróság kérelmeket vehet át bármely természetes személytől, nem-kormányzati szervezettől vagy személyek csoportjaitól, akik vagy amelyek azt állítják, hogy az Egyezményben vagy az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekben biztosított jogok valamely Magas Szerződő Fél részéről történt megsértésének áldozatai. A Magas Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy semmilyen módon nem akadályozzák e jog hatékony gyakorlását.

A 35. cikk az elfogadhatóság feltételei taglalja.
1. Az ügyet csak akkor lehet a Bíróság elé terjeszteni, ha az összes hazai jogorvoslati lehetőséget már kimerítették a nemzetközi jog általánosan elismert szabályainak megfelelően, éspedig attól az időponttól számított hat hónapon belül, amikor a hazai végleges határozatot meghozták.
2. A Bíróság a 34. cikk alapján előterjesztett egyéni kérelemmel nem foglalkozik, ha az a) névtelen; vagy b) lényegileg azonos egy olyan üggyel, amelyet a Bíróság már megvizsgált, illetve amelyet már más nemzetközi vizsgálat vagy elintézési eljárás alá bocsátottak és az nem tartalmaz az ügyre vonatkozó új adatokat.
3. A Bíróság a 34. Cikk alapján előterjesztett egyéni kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánítja, amennyiben úgy találja, hogy a)
a kérelem az Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek rendelkezéseivel összeegyeztethetetlen, nyilvánvalóan alaptalan vagy a kérelmezési joggal való visszaélésnek minősül; vagy b) a kérelmező nem szenvedett jelentős hátrányt,
kivéve, ha az Egyezményben és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekben meghatározott emberi jogok tiszteletben tartása a kérelem érdemének vizsgálatát teszi szükségessé, és azzal a feltétellel, hogy ezen az alapon egyetlen ügy sem utasítható el, amelyet hazai bíróság nem vizsgált meg megfelelően.
4. A Bíróság elutasít minden olyan kérelmet, amelyet e Cikk alapján elfogadhatatlannak tart. Ezt az eljárás bármely szakaszában megteheti.

Az Európai Emberi Jogi Bíróság I. Marková jogi előadó által jegyzett levelében kifejti, hogy a határozat végleges, az ellen fellebbezni nem lehet. Mint írták a Hivatalnak nem áll módjában további részleteket közölni az egyesbírói – V. Griţco határozatáról.

A Bíróság összetétele ügyenként különböző. Az elé terjesztett ügyek vonatkozásában a Bíróság négyféle összetételben járhat el.
A nyilvánvalóan elfogadhatatlan kérelmek elbírálása az egyesbírák hatáskörébe tartozik.
A letisztult, kialakult esetjog alapján elbírálható ügyek elfogadhatatlanságának kimondásához avagy elfogadhatóságának és érdemének elbírálásához a Háromtagú Bizottság egyhangú szavazata szükséges.
A kérelmek kerülhetnek hét bírából álló Kamara elé is, mely szótöbbséggel dönt az elfogadhatóság és legtöbbször egyszersmind az ügy érdeme kérdésébe.
A szekció adminisztratív egység, amelyen belül Kamarák (ítélkező tanácsok) állnak fel. A III. szekció a következő személyekből áll – President: J. Casadevall – Andora. Vice-President: L. López Guerra – Spanyol – alelnök. Tagok: J. Šikuta – Szlovákia, K. Pardalos – San Marino, J. Silvis – Hollandia, V. Griţco – Moldávia – aki egyesbíróként döntött, I.A. Motoc – Románia, B. Lubarda – Szerbia.

Az ügy kapcsán Dr. ifj. Lomnici Zoltán ügyvéd, és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke Budapesten a Magyarság Házában sajtótájékoztatót tart június 29-én. A határozatot külön-külön ugyan azzal a szöveggel megkapta Gubík László, Fehér István, Tamás Ilonka néni, Dolník Erzsébet és Kassai Gyula is.

Felvidék.ma