56339

A Monarchia katonáinak 4%-a volt szlovák nemzetiségű. A Nagy Háború blogon egy olyan dokumentumról számol be, amely az egykori cs. és kir. esztergomi 26. gyalogezredben szolgáló szlovák nemzetiségű katonák harctéri helytállásához nyújt adalékokat.

A soknemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchia összetartó ereje a hadsereg volt. A nemzetiségi viszonyok azonban itt is tükröződtek: a közös hadsereg 100 katonájából 25 volt német; 23 magyar, 13 cseh, 8-8 lengyel és rutén, 9 szerb és horvát, 7 román és 4 szlovák, 2 szlovén és 1 olasz. Gyakori volt, hogy az egyes ezredek hadkiegészítési területén több nemzetiség is élt, így inkább azok a nemzetiségi szempontból „tiszta” ezredek számítottak ritkaságnak, ahol az egyik nemzetiség aránya legalább 90%-ot ért el. A Monarchia 102 közös gyalogezrede közül csak 7-7 német és magyar, illetve 2 cseh gyalogezred volt ilyen.

A szlovák nemzetiségű katonák harctéri helytállását általában elismerés övezte. Boroević Svetozar osztrák–magyar tábornagy szlovák katonáit „kitűnő matériának”nevezte, Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök pedig egy 1915. évi elemzésében az alábbiakat jegyezte meg a szlovák nemzetiségű katonákról: „vitézül harcoltak és gyakran lelkes gondolkodásmódnak, hazafiasságnak és a dinasztia iránti hűségnek adták tanújelét”. Általában a felvidéki kiegészítésű ezredek hadiútját nyomon követő helyi lapok is pozitívan nyilatkoztak róluk, azonban nem mindegyik lap közelített azonosan a szlovák katonák reprezentálásához. A Nagyszombat és Vidéke például 1914 szeptemberében rosszallását fejezte ki aziránt, hogy a sajtó külön kiemeli a pozsonyi 72. gyalogezredbeli szlovák katonák hősiességét, mivel ezáltal a lapok „különbséget csinálnak a magyarok és tótok közt”. A háború után is megmaradt a szlovák katonák pozitív reprezentációja. Példa erre Gyalókay Jenőnek 1931-ben a Hadtörténelmi Közleményekben megjelent (Miles Slovacus álnéven írott) tanulmánya a nyitrai m. kir. 14. honvéd gyalogezred erdélyi harcairól.

És most lássuk a dokumentumot, amiben az esztergomi 26. gyalogezredben szolgáló szlovák nemzetiségű katonák harctéri helytállásáról van szó:
*****
Magyar esztergomi 14. gyalogezred I. zászlóalj
Bloss Győző őrnagy

Tót legénység magatartása
a világháborúban
A

26. pótzászlóalj parancsnokságnak.
Esztergom.
Esztergom, 1919. évi március hó 25-én.
A 37. m. gy. hadosztályparság 1730./kt. szerv. 1919. számú rendeletére jelentem:
Ad. 1.) A volt cs. és kir. 26 gyalogezred 1918 augusztus hó 1.-től november 1.-ig Assiagónál állás harcban állt. Ezen harcokban kb. 3000 ember vett részt, akik közül kb. 30% tót anyanyelvű volt.
Ad. 2.) Az ezred megakadályozta az angolok nagy áttörési kísérletét Gaiger-Mitte és Roncalto között augusztus 26. és 27.-én, – 9. és 10. szeptemberben, – és az október 6.-10.-ig lefolyt súlyos tüzérségi harcokban részt vett. Az ezred ezen győzedelmes harcoknál szembetűnő hidegvérűsége és bátorsága által tűnt ki és ezen magatartásáért Őfelségétől és a Hadseregfőparancsnoktól legnagyobb elismerésben részesült. A Hadseregfőparság ezen harcoknak nagyobb jelentőséget tulajdonított; különös becsületére válik az ezrednek, hogy az angolok is azáltal ismerték el a bátor magatartást, hogy aeroplánokról ledobott röpiratokban többek közt azt is megemlítették, hogy végre még a 26.-osokat is megsemmisítik tüzérségükkel és az áttörést így mégis keresztülviszik. A fegyverszünet megkötése után előreküldött angol bizottságok a 26. ezred után érdeklődtek, mert meg akarták azt ismerni.
Ad. 3.) A legénységi kitüntetések száma ezen harcokért: 1150; ebből tót anyanyelvűre 540 esik.
Ad. 4.) Ezen harcokban az ezred 210 embere halt hősi halált. Ebből tót anyanyelvű volt: 60.Hadij.
Ad. 5.) Hadifogságba összesen 14. ember jutott. Hogy a cseh-szlovák légióba hányan léptek be, az nem állapítható meg, – ellenben megállapíttatott, hogy ezen 14 emberből útközben a nagy koczkázat ellenére 6 ember visszaszökött, ezekből 2 mint sebesült visszajött, 4 pedig elesett.

A cseh-tót anyanyelvű legénység magyar hazájáért mindenkor hűen és vitézül harcolt és a cseh csapatoknak az ellenséghez való átpártolását elítélte. Az ellenségnek az átpártolásra fölszólító röpcéduláit tudomásvételre sohse vették és ezt hazaárulásnak minősítették.
Bloss őrn.

Aki a teljes cikkre kíváncsi, elolvashatja a Nagy Háború blogon.

Sztakó Zsolt, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”54128,53852,52939″}