58380

Hiánypótló könyvet tart a kezében, kedves Olvasó, és higgye el, nem olcsó reklámfogásul helyeztem ide, jelen bevezető, előszó élére az előbbi megállapításomat.

Ebben az egységes keretbe szerkesztett Magyar sorsok a Morvától nyugatra… című riportkötetben harminc különböző foglalkozású személlyel folytatott beszélgetésből egésszé kerekített vallomásfüzért lel a találkozni, tájékozódni, ismerkedni, barátságokat szőni kívánó itthoni és otthoni, az anyaországban és Csehföldön, a világban szerteélő magyar anyanyelvű olvasó.

Sorsokkal szembesülhetünk e kötet felfedezésekor.

Olyan sorsok látóivá lehetünk – az egyes riportok fürkészve, odaadással olvasóiként –, amely sorsok kétségtelenül összekötnek bennünket, mert megállásra, főhajtásra, erőgyűjtésre késztetőek korunkban, amikor nem a messzeségből intő heroikus hősökre, hanem tiszteletre méltó, hús-vér valóságú, meggyőző erejű példaképekre vágyunk.

Kokes János, a Prágai Tükör főszerkesztője 2007-ben olyan interjúsorozatot indított útjára a csehországi szórványban és a világ legkülönbözőbb tájain élő magyarok szellemi és érzelmi gazdagítására, amely beszélgetéskoszorú nemcsak emlékezés volt, hanem tisztelgés is, erősítendő a helytállást, a példaadást, a megmaradni érdemes hitét.

Aki részben vagy egészben elolvassa a Csehországban élő, a Morvától nyugatra szórványlétbe került magyarokkal az egy-egy csésze kávé mellett folytatott beszélgetésekből formált, a tudat és az érzelmek, az emlékek és az élményék mélyére hatoló riportokat, nemcsak a felszínen szerezhet tapasztalatokat, hanem rétegről rétegre meg is ismerheti a többségükben Szlovákiából különböző okok miatt elszármazott vallomástevők eddigi életútját, életsorsát.

Kik ezek a magyarságukat a világ itteni tájain is megtartó, a magyarságukhoz, a magyar anyanyelvükhöz, az ezerszáz éves magyar kultúránkhoz hűségesen ragaszkodó nők és férfiak? Mindenekelőtt a magyarságukban ma is erős családanyák, családapák, akik többre, jobbra vágyók, többet, jobbat cselekvők, sorsfordító időkben is szilárdan helytállók, nem megrettenők, hanem türelemmel, mégis szenvedéllyel őrizői magyar anyanyelvünknek és hagyományainknak.

Úgy hozta itteni beszélgetőtársait helyzetbe Kokes János, hogy problémafelvetései sosem tűntek a megszólítottak számára tolakodónak, ezáltal lényegre törő kérdései fokozatosan nyitották meg, a csésze kávé mellett, a történelmi pillanatokat idéző asszonyokat és férfiakat, e beszélgetőtársakat tudatuk és érzelmeik mélyrétegei irányába. Nyilvánvalóvá válik a kötet lapozgatásakor, hogy tényszerűek e kötet riportjai, ugyanakkor akként tárják elő a kérdezettek tanulságos életét, hogy minden beszélgetés akaratlanul is folytatódhat, de azok már a kedves Olvasó tudatában, lelkében.

A legkülönbözőbb emberi sorsokon keresztül szemlélteti, rajtuk keresztül láttatja Kokes János, hogy a Morvától nyugatra került magyaroknak a cseh környezetbe való beilleszkedésük sosem volt egyszerű, ezek a folyamatok sosem lehettek egyneműek. Rávilágítanak az itteni beszélgetések az anyanyelv és az identitás megtartásának a szűkebb-tágabb családban való átadása problémáira, sőt ezek bizony igen tanulságos különbözőségeire is. Mi, e magyar sorsok olvasói érzékelhetjük, miképpen is nyílt kisebb-nagyobb lehetőségük itteni nemzettársainknak az idegen környezetben kialakuló érvényesülésükre, és értesülhetünk arról – az egyes beszélgetésekre érzékenyen felkészült kérdezőnknek hála –, hogyan látják, miképpen értik meg a magyarok mindenekelőtt a cseheket, illetőleg a szlovákokat. Nem rejti Kokes János véka alá a múltban gyökerező szembenállások eredőit sem, ám sosem ragadtatja magát arra, sőt kérdezettjeit is megkíméli attól, hogy szükségtelen, okafogyott, elidegenítő vitákat gerjesszen.

Ha figyelmet szentelünk az elhangzásuk-megszerkesztésük időrendjét követő, azaz a 2007-től 2012-ig megformált riportok címtárára, akkor higgadt, bölcs, a tanulságokat csiszolt nyelvi köntösbe öltöztetett gondolatokat szemlélhetünk. Tanúvallomást az embert alakító évtizedekről, az igazságból kibomló szeretetről; vallomást arról, hogy magyar iskolai végzettséggel is lehetett Csehföldön nagy ívű életpályát megrajzolni; útravalót kapunk az identitás megőrzésének felelősségteljességéről; ama szívügyről is értesülhetünk, amelyik középpontjában immár negyedszázados Szövetségünk áll; aggódást érzünk a fiatalokért, a megtartó összefogásért. És még annyi izgalmas beszélgetést lapozhatunk fel mindeközben, hogy nem is elég, sosem lesz elég egy-egy csésze kávé, hogy e hasznos beszélgetésekkel újra és újra szembesülhessünk.

Mindenképpen tudatában volt Kokes János annak, hogy ezek a beszélgetések életútfeltáró interjúk, nem egy ízben valóságos mélyinterjúk, vagyis stilisztaként semmit sem szabad hozzáadnia a kapott, diktafonon rögzített élőszóbeli nemes anyaghoz, ekképpen is messzemenőkig tiszteletben tartotta beszélgetőtársai magyar nyelvhasználatának állapotát, szókincsét; ugyanígy érvényesítette az ilyen riportkötetekkel szembeni elvi, etikai elvárásokat.

Hiánypótló ez az interjúkötet. A vallomást tevők a kérdezővel együtt vallják – erről győz meg bennünket a most kézbe vett jelen könyv –, hogy Ady Endrének az első világégés idején megfogalmazott, versbe emelt figyelmeztető gondolatai ma is időszerűek, konokul emlékeztetőek, hát sose feledjük ezt az intést!

(…) Őrzők, vigyázzatok a strázsán,
Az Élet él és élni akar,
Nem azért adott annyi szépet,
Hogy átvádoljanak most rajta
Véres s ostoba feneségek.
Oly szomorú embernek lenni
S szörnyüek az állat-hős igék
S a csillag-szóró éjszakák
Ma sem engedik feledtetni
Az ember Szépbe-szőtt hitét
S akik még vagytok, őrzőn, árván,
Őrzők: vigyázzatok a strázsán.

Illesse köszönet a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségét, annak döntéshozó testületeit, hogy sikerült támogató társakat lelniük Kokes János Magyar sorsok a Morvától nyugatra… című riportkötetének az ízléses, tartósan kézbe vehető formában megvalósuló kiadásához.

Köszönjük ezt a Morvától nyugatra kibontakozott sorsokat bemutató okos, hasznos, érzelmekben is gazdag kötetet.

A könyvet a CSMMSZ központi irodájában lehet megrendelni. A kötet ára 250 cseh korona, azaz 10 euró plusz postaköltség.

Ústředí Svazu Maďarů žijících v českých zemích
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége – Központ

Cím: K Botiči 2, 101 00 Praha 10
Telefon: 00420 271 746 932
Fax: 00420 271 746 913
e-mail: csmmsz-praha@csmmsz.org

Dr. H. Tóth István, CSc, Felvidék.ma