Kultúraszervezői felkészítés a nyitrai tanárképzésben

A nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet évtizedek óta részt vállal a hazai magyartanárok képzésében. A színvonalas pedagógusképzés két pilléren nyugszik: az adott szakterület elméleti tudásátadásán és a tudományos ismeretek szakszerű közvetítésén. A tanárjelölteknek tehát nem „csupán” a legújabb kutatási eredményeket kell megismerniük, vagyis pontos tárgyi tudással kell bírniuk, hanem alapos szakmódszertani és pedagógiai felkészültséggel is kell rendelkezniük, hogy az ismereteiket a megfelelő nyelven és megfelelő módon, élményszerűen tudják átadni az oktatási gyakorlatban.

A nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet arra törekszik, hogy mindkét területtel – az elméleti és gyakorlati képzéssel – egyaránt hangsúlyosan foglalkozzon. Az intézmény a gyakorlati képzés megerősítése érdekében alakította ki az évfolyamfeladatok rendszerét, amely elsősorban a magyar szakos hallgatók gyakorlati tevékenységére irányul. Az évfolyamfeladat célja, hogy a jövendőbeli tanárok alapvető jártasságot szerezzenek a kulturális rendezvény- és versenyszervezésben, az irodalmi műsorok összeállításában, illetve betekintést nyerjenek a projektkészítés gyakorlatába. A tanárképzés során, másodévtől kezdődően tehát minden nyitrai jövendőbeli magyartanár szemeszterenként teljesít egy olyan feladatot, amely a tanórán kívüli tevékenységek szakszerű lebonyolítására készíti fel őt. Az évfolyamfeladatok megoldása közben évről évre gazdagodik a hallgatók gyakorlati tapasztalata, hiszen egyre igényesebb feladatok megoldásával néznek szembe: a járási szavalóverseny szervezésétől eljutnak az országos verseny társszervezéséig (Legere Irodalmi Verseny); az író-olvasó találkozók szervezésétől az önálló irodalmi összeállítás készítéséig, sőt előadásáig (karácsonyi ünnepség, 1848-as emlékműsor, költészet napi összeállítás); végül saját maguk vezetnek irodalmi foglalkozásokat a környékbeli iskolák tanulóinak (szavalóverseny kísérőrendezvénye, dramatikus játékok napja).

Az egyes tevékenységek megoldásában az intézet tanárai nyújtanak tutorális segítséget, azonban minden csoport önállóan szervezi meg a munkamegosztását. Az évfolyamfeladat rendszerének köszönhetően nem csupán a nem formális oktatási helyzetek gyakorlása kerül előtérbe, hanem a magyartanári feladatkörről való gondolkodás is alaposan átrendeződik, hiszen a hallgatókat arra ösztönözzük, hogy személyes érdekeltségük legyen a tanórán túli foglalkozások szervezésében.

A gyakorlatias oktatás iránt vonzódó, magyarszakot tanulni vágyó középiskolásoknak figyelmükbe ajánljuk a Közép-európai Tanulmányok Karán folyó aktív kulturális életet (http://magazin.fss.ukf.sk/hu/). Jelentkezési lapjukat március 31-éig nyújthatják be az intézménybe. Bővebb információ a http://www.felvi.fss.ukf.sk/ oldalon található – tájékoztatta a Felvidék.Ma-t Laczkó Sándor, sajtóreferens.