Rimaszombat 1968. augusztus 21-én (Fotó: Gömör - Kishonti Múzeum)

Mindenkit váratlanul ért a Varsói Szerződés csapatainak Duna hadművelete, amely során a szerződés öt országának (Szovjetunió, Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Német Demokratikus Köztársaság) csapatai augusztus 21-én megszállták Csehszlovákiát, megállítva ezzel az Alexander Dubček neve által fémjelzett reformfolyamatokat (Prágai Tavasz). A hadműveletben mintegy 6 ezer tank és fél millió katona vett részt.

A megszállás ugyancsak meglepte a magyarlakta területeket is, főleg, hogy magyar csapatok ugyancsak voltak a megszállók között (ezt dolgozza fel Horváth Viktor Tankom című, 2017-ben a Magvető Kiadónál megjelent regénye is, amelynek hősei Lévára vonulnak be). A Gömör-Kishonti Múzeumban most azokat a fotókat tették közzé, amelyek Igor Mikita jóvoltából Rimaszombatban, illetve Václav Furmánek jóvoltából Tornalján készültek. Furmánek annak idején Tornalján és Méhiben végzett régészeti ásatásokat, és mellesleg lefotózta az akkori történéseket is. A rimaszombati történések különlegessége a Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti augusztus 29-én megjelent különszáma is. Mi most a Gömöri Hírlap akkori szerkesztőjének, Kovács Zoltánnak a visszaemlékezéseit idézzük:

1968 augusztusában Rimaszombatban második hónapja jelent meg a járási újság új köntösben, Gömöri Hírlap cím alatt. Ladislav Bed­nárik volt a főszerkesztő, én a magyar kiadást szer­kesztettem. A háromtagú személyzetet adminisztratív munka­erőként Kovács Anikó (ma Hacsi Attiláné) egészítette ki. A lapot az SzNF Nyomdavállalat rimaszombati üzemében nyomtatták, ahol rendelkezésre állt egy elévült N-114 típusú orosz gyártmá­nyú ólomsoros szedőgép egyetlen képzett szedővel, Findra Ist­vánnal. A tördelést Jurcsiak Emil és Ovcsiarik Pál kéziszedők végezték. A véletlen úgy hozta, hogy az egyetlen gépisze­dő 1968 augusztusában megbetegedett. A Gemerské zvesti és a Gömöri Hírlap nyomtatását a zólyomi nyomdaüzemben sikerült átmenetileg biztosítani. Oda hordtuk a kéziratokat és oda jár­tam a Járási Nemzeti Bizottság szolgálati kocsiján betördelni és korrigálni az újságoldalakat. A gépkocsivezetővel megvártuk, míg a lapot kinyomtatták, és a friss példányokat magunkkal hoz­tuk Rimaszombatba.

Augusztus 21-én is Zólyomba készültem a Gömöri Hírlap 7. szá­mát betördelni. Ján Kiš, a Járási Nemzeti Bizottság titkára reg­gel 4.30 órára biztosította a szolgálati Volgát. A megbeszélt idő­ben jelentkeztem a garázsban a mostani járási hivatal udvarán. A sofőrrel együtt a Járási Nemzeti Bizottság titkára is várt rám. Meglepő hírrel.

Rimaszombat utcáin (Fotó: Gömör – Kishonti Múzeum)

– Zoli, baj van, nem tudom, elindulunk-e Zólyomba. A Varsói Szerződés csapatai éjfél után megkezdték Csehszlovákia meg­szállását.

Rimaszombatban akkor, 1968. augusztus 21-én hajnalban még csend volt. Az utcákon csak a reggeli műszakba siető emberek­kel találkoztunk. Akkor, hajnali 5 óra előtt még csak el sem tud­tuk képzelni, mit is jelent a katonai megszállás. Rádióhírekből értesültünk róla, hogy a Csehszlovák kormány és a CsKP KB elnöksége elutasítja a szövetséges csapatok bevonulását. A rádió arról is folyamatosan beszámolt, hogyan közlekednek a szovjet csapatok Ágcsernyőtől Kassa irányába.

Pocsai Gyula gépkocsivezetővel útnak indultunk. Zólyomig sem­mi nem zavarta a közúti forgalmat. Hat órakor már a nyomdá­ban voltunk. Készült az újság, s közben hallgattuk a rádiót. Percről percre egyre feszültebbé vált a hangulat. Megtudtuk, hogy a szovjet csapatok már elérték Kassát. Ott dördültek el az első lövések. Az egyik építkezés állványzatáról a munkások tég­lát dobtak az arra haladó tankra. A szovjetek tüzet nyitottak, s a tiltakozó munkások közül került ki az első halálos áldozat. Az­nap még egy diákot is lelőttek Kassán. Rozsnyón a csucsomi pa­tak hídján lőttek a kíváncsiskodók közé.

Mire a Gömöri Hírlap 1968. augusztus 21-i száma elkészült, az előrenyomuló szovjet csapatok már Zólyomba értek. Itt egy munkás úgy próbálta megállítani a tank- és gépkocsioszlopot, hogy a nyomda közelében lefeküdt az úttestre, arcát újsággal takarta le. Az első tank megállt, ám parancsnoka pisztolyát elő­rántva vezényelt: „Vperiod!”, s a tank továbbment, lánctalpával szétlapítva a tiltakozó férfit.

Zólyomból a Gömöri Hírlap friss példányaival együtt tiltakozó röplapokat is hoztunk magunkkal. Gyetváig egyre nehezebben haladtunk előre. Szemben velünk dübörögtek a szovjet katonai járművek. A katonák egyre fáradtabbak és idegesebbek lettek. Gyetván a délutáni műszak után az autóbuszra várakozó mun­kások közé lőttek. Két halálos áldozat emlékére társaik két kő­halmot rögtönöztek.

A főútvonalakon akkor már a civil járművek számára szinte le­hetetlenné vált a közlekedés. Kerülő úton, Herencsvölgyben, Rimako­kaván, Nyustyán keresztül tértünk vissza Rimaszombatba.

A város utcáit és tereit a vasútállomástól a Városkertig tiltakozó polgárok felháborodott tömege szegélyezte. A diákok plakáto­kat, falfeliratokat rögtönöztek. A főtéren tatarozták a reformá­tus templom tornyát. Az állványzaton nagybetűs plakátok hir­dették: „Oroszok, menjetek haza!”, „Lenin, ébredj fel, Brezsnyev megbolondult!”

A Gömöri Hírlap friss példányait leadtam a Postai Hírlapszolgá­latnál, hogy eljuttassák az olvasókhoz. Akkor még nem sejtet­tem, hogy a Gömöri Hírlap utolsó szabad számát indítottam út­jára. Márpedig ez az emlékezetes augusztus 21-e közel három évtizedre rányomta bélyegét hazánkra, örökre megpecsételve a polgárok tízezreinek sorsát.

Három nap és három éjjel özönlöttek a megszállók hadi oszlo­pai. Egyre nehezebben haladtak előre, a polgárok igyekeztek őket megtéveszteni, elforgatták vagy áthelyezték az útjelző táb­lákat. Több mint százezer szovjet katona vonult be Csehszlová­kiába. A fő útvonalakon fekvő járási városokban helyőrséget hagytak hátra. Rimaszombatban a városon kívül, egy Szabadka fölötti cukorré­patáblán táboroztak le. A táborból időnként páncélautós jár­őrök indultak a városba, hogy „biztosítsák a rendet”.

Kikerültek a plakátok is (Fotó: Gömör – Kishonti Múzeum)

Egyik késő délután két páncélautó megállt a posta előtt. Gép­pisztolyos katonák rohantak ki belőle. Megszállták a postát és a telefonközpontot. Megbénult a távösszeköttetés. Mikor a nyom­dát felfedezték, azt is azonnal „védelmükbe vették”. Hetekig el sem mozdult az udvarról egy páncélautó, golyószóróját fenye­getően irányítva a könyvnyomda részlegre.

A szovjetek hosszas tartózkodásra rendezkedtek be. Nyomdász szakembereket is hoztak magukkal. Nem bíztak a hazai sze­mélyzetben, maguk szedték és nyomtatták ki azt a plakátot, amelyen kijárási tilalmat rendeltek el a városban esti 9.00 és reggeli 5.00 óra között. A kijárási tilalom áldozata lett egy macska, amelyet éjfél után lelőttek a múzeum tetőjéről.

Szerkesztőségünk akkoriban a Gömör vendéglő fölött székelt a mostani Tompa Mihály téren. Mivel a nyomda meg volt szállva, sokszorosító gépen készítettük a lap következő számait. Kész­séggel segítettek a Járási Művelődési Központ dolgozói. Egészen addig, míg Vasil Matkovsky rimaszombati polgár, aki a felszabadító csapatokból maradt hátra 1945-ben a városban, el nem kalauzolta szerkesztőségünkbe az oroszokat. Nyolc gép­pisztolyos katona egy őrnagy irányítása alatt felforgatta a szek­rényeket, íróasztalokat, elkobozták a kéziratokat. Bednárik La­dislav főszerkesztőt az őrnagy átkísérte a pártbizottságra, ahol megszakítás nélkül ülésezett az SzLKP JB elnöksége. Azzal az utasítással tért vissza, hogy a szerkesztőségben kizárólag a megszabott munkaidőben tartózkodhatunk – szovjet katonai felügyelet alatt. A felügyeletet több héten át ugyanaz a nyolc géppisztolyos katona biztosította, akiket ott felejtettek a folyo­són. Teljesen megfeledkeztek róluk. Sem élelmezésükről, sem vízellátásukról nem gondoskodott a szovjet katonai vezetés. Ráadásul számukra meg volt tiltva mindennemű kapcsolat a ci­vil lakossággal. Sem élelmet, sem vizet nem mertek tőlünk elfo­gadni. Mikor a szerkesztőségből kiszorultunk, a sokszorosító műhelyt is veszélyeztetve láttuk.

Géppisztolyos felügyelet alatt lehetetlen szabad újságírást gya­korolni. Többnyire esténként találkoztunk és minden alkalom­mal más helyen. Ladislav Bednárikkal, JUDr. Ján Babičcsal, Ladislav Zákalickýval, Bacskai Béla hadnaggyal például a járási ügyészség hi­vatalában állítottuk össze azt a híranyagot, amelyet Bacskai táv­közlési tiszt és Zákalický társaságában a kaszárnyából, az ott állomásozó csehszlovák katonai alakulat rádiós kocsijából továbbítottunk a Csehszlovák Rádió illegális adóhálózatába.

A járási újság kiadását is tovább folytattuk. A sokszorosító gé­pet átvittük Jaroslav Gerboš lakásának pincéjébe a Hviezdoslav utcába, ahol ma a városi rendőrség található. Itt sem sokáig ma­radtunk, átköltöztünk a Járási Pionírotthonba, majd a diákott­hon pincéjébe.

A járási és városi szervektől a híranyagot Rudolf Mižúr hozta, s aktatáskában a kinyomtatott példányokat is ő szállította az SzLKP JB milicisták által őrzött épületébe. Az újságot innen vál­lalati kocsik sofőrjei hordták szét a járásban.

Rimaszombati és tornaljai felvételek (Fotó: Gömör – Kishonti Múzeum)

Egészen 1968. szeptember 13-ig, mikor Moszkvában az oda el­hurcolt Ludvík Svoboda köztársasági elnököt és Alexander Dubčeket, a CsKP KB főtitkárát rákényszerítették a szovjet csa­patok „ideiglenes” csehszlovákiai tartózkodását rögzítő „egyez­mény” aláírására. Ekkor kezdődött el a legigazibb, legsötétebb korszak, amely egészen 1989 novemberéig tartott.

Hogyan zajlott tovább az élet Rimaszombatban? A szovjet had­vezetés először is hadiszállást rendezett be a városban egy, a tejgyárral szembeni családi házban. Innen tartotta a kapcsola­tot a járási és a városi szervekkel. Rugyenko őrnagy helyőrség parancsnok lett a Gömöri Hírlap cenzora. A szerkesztőség elő­kényszerült az illegalitásból. A szerkesztőséget és a nyomdát továbbra is szovjet katonák őrizték. Pontosan be kellett tarta­nunk a megszabott munkaidőt, sőt azt is megszabták, miről és hogyan írjunk. Az illegális rádióközvetítés lehetősége is meg­szűnt, mikor a kaszárnyába bevonultak a szovjet egységek.

Szigorú felügyelet alatt készült tovább a Gömöri Hírlap. Az első nyomdai kefelevonatot el kellett vinni Rugyenko helyőrségpa­rancsnokhoz. Ott egy ukrajnai származású kémelhárító tiszt, aki egyaránt jól beszélte a szlovák és a magyar nyelvet, elolvas­ta a levonatot. Ha nem talált benne hibát, Rugyenko őrnagy rá­ütötte a bélyegzőt: „Náda pecsatít”. És az újságot ki lehetett nyomtatni.

Akik elhittük, hogy ez az utolsó szigorítás, nagyot tévedtünk. Hamarosan következett a folytatás. Kényelmetlenné vált Dubček és Svoboda, kényelmetlen lett mindenki, aki nyíltan vagy titokban nem értett egyet a szövetséges csapatok 1968. augusztus 21-i bevonulásával, az internacionalista segítség Moszkvában kieszelt eszméjével. 1969 tavaszán színre lépett Gustáv Husák. Irányítása alatt a központi pártszervek megfo­galmazták a „Válságos évek tanulságai”-t. Moszkvából érkezett az utasítás, miszerint alapos tisztogatást kell végezni Csehszlo­vákia Kommunista Pártjának soraiban. Le kell számolni a „meg­alkuvókkal”. A tisztogatást nyomban követték az elbocsátások. Többnyire fiatal értelmiségiek tízezrei maradtak munka nélkül akkor, mikor a jogerős alkotmány kötelezővé tette a munkát. Ál­dozatul estek tanítók, újságírók, vezető szakemberek, de ta­pasztalt pártharcosok is, akik útjában álltak a tisztogatók to­vábbi karrierjének. Kizárták a pártból Dubčeket és Svobodát éppen úgy, mint Július Gembický főiskolai hallgatót. A társadalom peremére szorult és több mint két évtizeden át ott is maradt több százezer ember. Ez lett 1968 augusztusának igazi tanulsá­ga.