Illusztráció (Fotó: wikipédia)

A Gútai Közlegelők Társulatának vagyonát 1946. 7. 31-én kelt határozatával kobozta el a Konfiskációs Bizottság a Szlovák Nemzeti Tanács 104/1945 Sb. és 64/1946 Sb. rendelete alapján, mivel annak tőke- és vagyonrésze magyar nemzetiségű személyek tulajdonában volt.

A Helyi Úrbéri Társaság a 229/1991 T.t. számú, a földtulajdoni viszonyok rendezéséről szóló törvény alapján kérte vissza földeket 1992-ben. Nem jártak sikerrel, mert csak csehszlovákiai lakhellyel rendelkező, csehszlovák állampolgárságú személyek voltak jogosultak a kárpótlásra, és csak az ő vagyonuk volt visszaadható.

A gútaiak nem adták fel. 2004-ben az 503/2003 T.t. számú, a földtulajdon visszaadásáról szóló törvényre hivatkozva 175 személy kérte vissza földjeit, amelyek a Gútai Közlegelők Társulatában voltak csoportosítva, így a társulat tulajdonlapján szerepeltek. Javaslatukat a Komáromi Földhivatal elutasította. Döntése ellen a Nyitrai Kerületi Bíróságra fellebbeztek, amely jóváhagyta az elsőfokú végzést. Ezt követően a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak, amely eljárásbeli hiányosságokra hivatkozva a másodfokú ítéletet megszüntette.

Amikor a jogosult személyek képviselői 2014 tavaszán megkerestek azzal, hogy vállaljam el a Gútai Közlegelők Társulata tagjainak jogi képviseletét, őszintén megmondtam, hogy a hatályos kárpótlási törvény szerint jogi személyek földje nem adható vissza. Panaszt lehet tenni azonban az elhúzódó eljárás, illetve a nem megfelelő képviselet miatt. A Legfelsőbb Bíróság ugyanis megállapította, hogy a résztvevők jogi képviselete nem volt összhangban a módosított Polgári perrendtartással. A határozatot azonban csak részben tudták kikézbesíteni, a 175 résztvevőből az eljárás közel tíz esztendeje alatt 33 személy elhunyt.
2014-ben 55 személy nevében nyújtottam be panaszt igazságos bírósági eljáráshoz való jog, illetve az ügy elhúzódása miatt a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához, amely azt elutasította. Mivel meg voltam győződve arról, hogy jogsértés történt, 51 személy nevében 2015-ben az Emberi Jogi Bírósághoz fordultam.

Időközben megromlott egészségi állapotom miatt csak segítséggel tudtam ellátni az üggyel kapcsolatos teendőket

2017 augusztusában azonban úgy véltem, hogy esedékes egy újabb panasz benyújtása a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságára. Ezúttal 38 résztvevő bízott meg jogi képviseletével. Az Alkotmánybíróság elismerte a panasz jogosságát, és 300 € jóvátételt ítélt meg a panaszosoknak. A döntést 2018 augusztusában kézbesítette a posta. A Nyitrai Kerületi Bíróság a jóvátétel kifizetésének érdekében felszólított a panaszosok számlaszámának közlésére. Ezért minden érintett személynek levelet küldtem és kértem a számlaszám IBAN formában történő feltüntetését és az aláírás hitelesítését.

Itt jegyzem meg, hogy az érintettek az Alkotmánybíróság által megítélt elégtétel nagysága miatt panasszal fordulhatnak a starsbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, amely a 2015-ben benyújtott panasz ügyében augusztus 31-én hozta meg döntését. Az igazságos bírósági eljáráshoz való jog megsértése és az ügy elhúzódása miatt a szlovák államot 51 panaszos számára személyenként 6 200 € jóvátétel kifizetésére kötelezte. Az időközben elhunyt panaszosok örökösei a megítélt összeg rájuk eső részét kapják. Mivel a jogi képviselettel és az eljárással kapcsolatban a panaszosoknak semmilyen kiadásuk nem volt, eljárási költség jogcímén nem ítélt meg semmilyen kártérítést az Emberi Jogi Bíróság.

2014-től a képviselettel kapcsolatos kiadásokat én fedeztem. Megtörtént, hogy több mint 2 ezer oldalt kellett záros határidőn belül fénymásolnom, a postaköltség, útiköltség is jelentős, és szükségem volt tanácsadásra és tolmácsolásra is.

Mindkét ügy sikerdíjas, melyet az aláírt megbízási szerződés alapján számlázok ki

Visszagondolva, kemény harcot vívtam nemcsak a bíróságokkal, hanem a bizalmatlansággal és a közönnyel is. Akkor kezdődött, amikor nem hittek nekem az ügyben addig eljáró képviselők. Más ügyvédeket is felkerestek, akik nem vállalták ezt a vesztes ügyet. Miután nem akadt senki, „nagyszigeti menyecskeként” megpróbáltam menteni a menthetőt.
Kétkedve bár, de megkaptam a bizalmat. Miután az Alkotmánybíróság 2015-ben a panaszt elutasította, bizalomvesztés történt. Jó együttműködés pedig bizalom nélkül nem létezik.
Bízom az ügyfeleimben. Remélem, hogy a címzettek átveszik a nekik írt levelet és az utasításaim szerint járnak el. Ebben az esetben az Alkotmánybíróság által megítélt összeg vélhetően októberben kifizetésre kerül.

Az Emberi Jogi Bíróság döntése ellen 3 hónapig lehet fellebbezést benyújtani. A megítélt összeg kifizetése a jogerőssé válás után esedékes. Ennek mikéntjéről levélben tájékoztatom az érdekelteket.

A Nyitrai Kerületi Bíróság utasított a résztvevők körének pontosítására, ezért a Komáromi Járásbíróságtól kikértem a 2014 után elhunyt panaszosok hagyatéki végzését. A mai napig nem kaptam meg. Ezért arra kérem az örökösöket, hogy amennyiben még nem tették meg, szíveskedjenek címemre elküldeni azokat.

Az ügy elhúzódása miatt, illetve igazságos bírósági eljáráshoz való jogának megsértése miatt bármelyik résztvevő élhet panasszal. Továbbra is úgy gondolom, hogy aki harcol, veszíthet, aki viszont nem harcol, már veszített is.

Az elért eredmény nem csupán az én érdemem. Köszönöm a Gútai Városi Hivatal dolgozóinak, hogy kérésemre pontosították a névsort, kiadták a halotti anyakönyvi kivonatokat. Köszönöm a tanácsadást. Köszönöm azoknak a résztvevőknek a segítségét, akik felkeresték elhunyt társaik családját, hogy az örökösöket az Emberi Jogi Bíróságon folyamatban levő ügyről tájékoztassák.

Köszönöm a bizalmat, a megértést és a támogatást.