Az idei, nyolcadik körmenet Gábor Bertalan helyi esperesplébános vezetésével zajlott...

Augusztus 20-án Makrancon az idei Szent István-napi búcsú Gábor Bertalan pápai káplán, szepsi esperesplébános vezetésével folyt, akivel együtt misézett Karch Krisztián szepsi káplán.

Az áldott elődök a 112 évvel ezelőtt, 1907-ben felszentelt templomukat az ősi templom örököseként Szent István király tiszteletére emelték. Új oltárát, amelyben fokozatosan nyertek elhelyezést az első szent magyar család: Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi,  2007. április 21-én konszekrálta az akkori főpásztor, Mons. Alojz Tkáč kassai érsek, akinek Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 2006. március 20-án Bodollón ajándékozta oda Szent István király csontereklyéjét.

Az egyházközség hívei az első ereklyés körmenetet 2012. augusztus 20-án tartották, a falu szülötte, dr. Szalay László nagyidai plébános vezetésével, aki a körmenet kezdetén megáldotta a templom új toronyóráit.

Második körmenetüket 2013. augusztus 20-án a falu egy másik szülötte, Gajdo József akkori jánoki plébános vezette. A harmadik körmenet után 2014. augusztus 20-án megáldásra került a Fénykereszt, ezzel is jelezve, hogy bíznak a keresztáldozat végső győzelmében. A hívek hiszik és vallják, hogy az irgalom, a megbocsátás és a szeretet előbb-utóbb mindenkit meggyőz az élet értelméről és értékéről.

A negyedik körmenetet 2015. augusztus 20-án tartották, amikor is felszentelésre került a templom külső falán található „Az első szent magyar család” dombormű. Az ötödik körmenetre 2016. augusztus 20-án került sor azzal a különös felismeréssel, hogy az ereklyék hordállványának központi részét képező Szent Jobb szimbólum nagy valószínűség szerint a hajdani kassai országzászló felső része volt.

Az új kenyér megáldása

A hatodik körmenetet a jubiláló Bartko Elek somodi plébános, címzetes esperes vezetésével rendezték. A hetediket ugyancsak jubilánssal, Bartal Károly Tamás nyugalmazott jászóvári apáttal, aki akkor ünnepelte pappá szentelése 60. évfordulóját. Az idén a nyolcadikat, Gábor Bertalan, a helyi esperesplébános vezetésével, pappá szentelése 45. jubileumi évében.

Fényképpel bizonyítható, hogy Kassán a Szent Mihály-kápolna közelében állt egykor az országzászló, rúdja tetején a Szent Jobb szimbólummal. A II. világháborút követően, miután az emlékművet eltávolították, valószínűleg ez a szimbólum – eddig ismeretlenek közreműködésével – Makrancra került. 2012-ben teljesen véletlenül találták meg, egy nyári konyha padlásán elrejtve. Restaurálását a Béres testvérek végezték. Csodálatos munkájukért ismételt köszönet illeti őket.

A feldíszített ereklyehordozót idén is az egyháztanács tagjai vették vállukra, ezzel is kifejezve szándékukat, hogy a múlt örökségéhez hűen akarnak ragaszkodni, hiszen „az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak” – olvasható az Intelmek 8. pontjában.

A hazaiak és a zarándokok felsorakoznak az első szent magyar család ereklyéi mögé, hogy ezzel is jelezzék: úgy akarják járni az élet útját, hogy ők is tiszták legyenek, hősök és szentek. A körmenet alatt a hívek a helyi asszonykórus vezetésével a Csángó üdvözlégy-et énekelték. Az ünnepség az új kenyér megáldásával és ünnepi áldással zárult.

A szentmise végén Lacko Mária polgármester mondott köszönetet az asszonykórusnak, az önkormányzat és az egyházközség tagjainak az együttműködésért. Arra is kérte a megjelenteket, hogy vigyenek haza magunkkal egy-egy megáldott cipót. A megáldott kenyér legyen jele és eszköze az összetartozásnak és a megmaradásnak azon helyen, ahová Isten születni engedte őket.

A körmenet

Vigyék el szívükben a 802 éves első írásos említésű Makranc jó hírét. Mondják el, hogy az országhatár közelében van egy falu, ahol sok-sok nehézség és akadály ellenére élnek még emberek, akik bátran állnak őrt a strázsán, van egy templom, ahol lelki erőt kapnak, van egy jel, a kereszt, aminek fényében életértéket lehet élni, van egy hármas ereklye, amelyből reményt lehet meríteni az értékek mentéséhez és továbbadásához,
és van egy fa, amelyet Ferenc pápa csíksomlyói látogatása emlékére ültettek a hazai és a nyeregből hozott föld keverékébe.

Végezetül a polgármester tisztelettel és szeretettel köszöntötte a jubiláns lelkipásztort, a szentmise főcelebránsát, kérve számára az Úr Jézus áldását, a Szűzanya oltalmát, védőszentjei esedezését, hogy lelkipásztori munkáját továbbra is hűséggel, szeretettel, buzgón és odaadóan végezze, s naponta foglalja imáiba a szűkebb pátriában élőket, hogy „hadd legyünk mi is, hősök, tiszták, szentek”.