Őrtüzeket már régóta gyújtanak a népek, emberek. Hozzánk legközelebb székelyeink őrtűzgyújtása áll. Fenn a Nyerges-tetőn és másutt, szerte a Székelyföldön a hegykoszorúk magaslatain.

Korábban augusztus elsején megcsodáltam a svájci Alpokban a sok százéves nemzeti függetlenség őrtüzeit. Ez is különös látvány. De Bibliánk is tud hasonlóról, nem véletlenül fogalmaz a zsoltáríró az Ige szövétnekéről, mécseséről lábaink előtt (Zsoltárok 119,105). A kuruc dallamra írt Pécsely-féle vers pedig, ami ugyan 1641-ben született, 2021-re is érvényesen adja ajkunkra a kérést: „Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek és bennem virraszd fel napját kegyelmednek” (Ref. Énekeskönyv, 226,2). Adja Isten nagy kegyelméből, hogy 2021 minden napján kigyúljon lelkünkben az áldó szent Ige és lehessen minden hajnalhasadás az Ő kegyelmének jele és megjelenítője.

Múló vagy telő idő?

Kissé más ez az újévköszöntő, mert imák és Igék koszorújába, fénykörébe vonja a múló időt, hogy az ne ellenünkre múljon, hanem épülésünkre, javunkra teljen. Ilyen értelemben készült ez a válogatás Kedves Olvasóink köszöntésére és épülésére.

Újévi jókívánság Isten előtt mondva

A szeretet Istene ajándékozza nékünk
az Isten iránti szeretet új esztendejét, 2021-et.
Őrizze meg Ő az embereket kapcsolataikban
és formálja a kapcsolatainkat emberségessé.

Ő adjon mértéktartást dolgainkban
és döntse le a határokat, ahol azok károsak.
Ne engedje, hogy az emberek pénzt vagy bármi mást hamisítsanak,
s mentsem meg attól, hogy a pénz hamis embereket hozzon létre.

Ö adjon a politikusok ajkára szebb magyar szavakat,
s a magyaroknak jó politikusokat.
Barátaink iránt Ő adjon szívünkbe szeretetet,
s a szeretet által szerezzen nekünk több barátot.

Ő munkálja ki javunkra, hogy a tudományok tudást terjesszenek,
s a kutatási szenvedély ne okozzon senkinek szenvedést.
Tegye meg velünk Istenünk, hogy
méltósággal éljük napjainkat,
s legyen egészen hétköznapi kincsünk az emberi méltóság,
magyarnak magyar általi megbecsülése, tisztelete.

Ő formálja szívünket keresztyénné,
keresztyénségünket pedig jószívűvé.

1995-ben találkoztam Heidelbergben ennek a jókívánságnak a szerzőjével, Axel Kühner szakíróval, evangelizációs lelkésszel, s megígértem neki, hogy Csak egy perc című, németül írt könyvének elején bejegyzett jókívánságát idehaza is megosztom az Olvasókkal. Csak 26 év múltával sikerült. De beteljesülhetett az ígéret, mert Isten elhozta ennek is az idejét. Az elmúlt évek tehát nem múltak el hiába. Hála legyen érte Őneki!

Reformátori imák

Kálvin újévi imája: Mindenható Istenünk, Te alászállottál hozzánk és gondoskodtál arról, hogy mindazt megadd nekünk, ami földi életünkhöz szükséges és fontos. Segíts megtanulnunk, hogy egészen Rád bízzuk magunkat, s így áldásoddal induljunk az új esztendő felé. Szentlelked vezessen minket, Ő gyújtsa fel bennünk a buzgóság lángját. Azért lángoljunk, hogy Téged segítségül hívjunk. Kegyetlenség és mértéktelen embertelenség vesz körül minket, így gyakran tévelygünk a külső dolgokban. Úgy tűnik, hogy az emberek nagyon megfeledkeznek magukról, s olyan háborúságokba keverednek, melyek során elfelejtik a jogszerűséget és a törvénytiszteletet. Ahol viszont Istent felismerik és megismerik, ott felébred és növekszik az emberség. Ahol viszont kölcsönösen elnyomják és meghazudtolják egymást, ott az is kiderül, hogy kiveszett belőlük a Te félelmed. A kert feletti felügyeletet Te Ádámra ruháztad, hogy ezzel is megmutasd, szabadon rendelkezhetünk azokkal a dolgokkal, javakkal, amiket Te úgy bíztál ránk, hogy mértéktartással és megelégedéssel éljünk velük. Ami pedig még hiányzik, arról gondoskodjunk. Semmi más nincs, amiben Téged igazán követhetnénk, mint a jó cselekvése. Nem elég az, ha a hit bennünk megfogan, azt folyamatosan táplálnunk és növelnünk is kell. Urunk, Istenünk, tudjuk, azért vagyunk e földön, hogy egy szívvel és egy szájjal magasztaljunk Téged, s ez legyen életünk igazi értelme és célja. Add meg ezt nekünk, Ámen. (Ford. drbl)

Luther újévi imája: Szerető Istenünk, miért is aggodalmaskodnék évről évre amiatt, mit egyek és mivel töltsem meg a gyomromat? Vagy amiatt, hogyan lesz majd kalász a mezőn és mindenféle gyümölcs a kertjeinkben, aminek megterméséhez az egész világ minden okossága kevés? Szerető Istenem, tudom, hogy Neked ennél sokkal több mindened van. Te gondoskodsz arról, hogy ne szenvedjek hiányt. És ha mégis szűkös időket adsz, akkor is áldó eged hajlik fölénk. Légy továbbra is Te az én éléskamrám, kincsesládám és pénztárcám. Benned van minden értékem, kincsem. S ha Te az enyém vagy, megvan mindenem. (Ford. drbl)

Magyar imák

Rákóczi Ferenc imája

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat.

Öveges József imája

Segíts, Jézus, hogy
megnevelhessük a farizeusokat,
fölöslegessé tehessük a hóhérokat,
és jó szándékukat valóra
válthassák a Pilátusok!

Elmúlnak esztendeink mint egy sóhajtás (Zsoltárok, 90,9)
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsidók 13,8)

Gyújtsd meg Uram hát Igéidnek és imáinknak őrtüzeit a 2021-es év minden napján, és életünk kimért idejében, hogy el ne tévelyedjük! Áldott, őrtüzekkel oltalmazott, keretezett újesztendőt mindenkinek!