A társulás nyitólapja az internetes oldalukon

Karaffa Attila, a Pázmaneum újonnan választott elnöke tartott visszatekintést a 2021-es évre, és kiértékelte a Felvidéken tizenhat éve működő Pázmaneum Társulás munkásságát: „Társulásunk, az Úr 2021. évében ismét a hitélet, a magyar megmaradás, a hagyományápolás, a segítő szeretet és a karitász szolgálatában végezte munkáját a Felvidéken.

Az év elején az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a Felvidéki Mária Mirjam Rádióval közösen 2021-re Esterházy-emlékévet hirdetett a mártírgróf születésének 120. évfordulója alkalmából és felkérte az egyházi és világi közösségek, valamint intézmények, civil szervezetek és egyéb társulások csatlakozását a kezdeményezéshez. Országszerte több rendezvényre is sor került ennek fényében, amelynek egyik kicsúcsosodása volt az Esterházy-emlékév központi eseménye Isten Szolgája zoboraljai végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szabadtéri szentmise és a hozzá kapcsolódó lelki programsorozat keretében, szeptember 18-án Alsóbodokon.

A Magyar kultúra napja alkalmából készült ünnepi műsort ezúttal online eseményként kellett megszerveznünk a járványügyi helyzet miatt.

Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke a 2021-es esztendő elején hivatalosan is meghirdette a Széchenyi-évet. A Széchenyi-család tagjai azt szerették volna, ha az általuk kezdeményezett kulturális programsorozathoz minél többen csatlakoznának, ugyanis szeptember 21-én ünnepelhettük a legnagyobb magyar születésének 230. évfordulóját. Ehhez a felhíváshoz csatlakozott Társulásunk is, ezért a 2021-es esztendőben rajzpályázatot hirdetett „Széchenyi öröksége” címmel. Az emléknapot a járványhelyzet meghiúsította, ezért szentmisével emlékeztünk gróf Széchenyi Istvánra és onilne térben készítettük el az emlékműsort.

Valljuk magunkat bátran kereszténynek és magyarnak! címmel Társulásunk felhívást tett közzé az országos népszámlálás kapcsán. Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk felhívni magyar közösségünk figyelmét a népszámlálás fontosságára.

A Pázmaneum Társulás március 14-én csendes megemlékezéssel adózott Isten Szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulóján, Dunaszerdahelyen, a Fő utcai domborműnél. Karaffa Attila helyezte el az emlékezés koszorúját és emlékezett videóüzenetben.

A Pazmaneum Elnökség tagjai. Fotó: Pázmaneum

Március havában megjelent ThDr. Karaffa János lelkiatya szerkesztésében a Nyisd fel szemeidet és láss! – Kilenced Batthyány Boldog László közbenjárásáért című imafüzet.
A korlátozások miatt online megemlékezést tartottunk április 12-én, a Felvidékről kitelepítettek emléknapján, mely a Társulás hivatalos Youtube csatornáján volt elérhető.
Jó Pásztor vasárnapján került sor a Pázmaneum Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében a XXXII. Komáromi Imanapra. Az Imanapon magyar főpásztorért valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak. Az Imanapra 9 napon át a Jópásztor Imakilenced keretében készültek fel. A Jópásztor Imakilenced állomásai a következők voltak: Nádszeg, Kiscsalomja, Nagycétény, Egyházgelle, Dercsika, Jóka, Tallós, Érsekújvár (ferencesek), 25. Komárom. A Pázmány Péter Imakilenced része is volt egyben a mostani Imanap. Ez az Imakilenced 2020. október 4-én, vasárnap, Pázmány Péter születésének 450. évfordulóján kezdődött meg Légen, s a továbbiakban mindig az adott hónap egyik szombatján vagy vasárnapján más-más egyházközségben került sor a további állomásokra. Áprilisban a 7. állomásra így a XXXII. Komáromi Imanap keretében került sor.

Az Imanap programja keresztúttal kezdődött, amelynek keretében Isten Szolgája, Esterházy János életáldozatáról elmélkedtek.

Ezt követően a szentmisét Kiss Róbert kanonok, az egyházmegye magyar híveinek helynöke végezte, Lépes Lóránt atya, a Felvidéki Mária Rádió igazgatója és Sebő László atya koncelebráltak. A prédikációban Tóth László kanonok, püspöki helynök buzdított a jó papokért való imára. Az Imanapot a Felvidéki Mária Rádió közvetítette a komáromi Szent Anna kápolnából.

Tavaly, a XXXI. Komáromi Imanap s az év folyamán megrendezett Imakilencedek kapcsán a Pázmaneum Társulás az elmúlt évekhez hasonlóan ismét Üdvözlő Nyilatkozatot fogalmazott meg Ferenc pápának, kérve áldását a felvidéki magyar katolikusokra és magyar főpásztor kinevezését részükre. Nem végeztünk ugyan széleskörű aláírásgyűjtést a veszélyhelyzet miatt, de az imanapokon résztvevők köréből néhány száz aláírás így is összegyűlt s az interneten is csatlakoztak kezdeményezésünkhöz. Üdvözlő Nyilatkozatunkat az aláírásokkal elküldtük a Szentatyának. Tettünk a csomagba néhány kiadványt is, amelyek a felvidéki magyar katolikusok életét mutatják be.

Visszajelzést kaptunk a Vatikánból, hogy eljutott hozzá és örömmel fogadta. 2005-ban először s azóta több alkalommal is küldött a Pázmaneum Társulás hasonló nyilatkozatot Rómába. Az első alkalommal a mostanihoz hasonló válasz érkezett, a következő években ezt írásban nem kaptuk meg.

Bízunk benne, hogy Ferenc pápa mostani válasza új reményt adhat a magyar főpásztorért és magyar papokért oly régen imádkozó felvidéki magyarok számára.

A Nemzeti Összetartozás Napján csendes gyertyagyújtásra invitáltuk a 101 évvel ezelőtt igazságtalanul meghozott békediktátum napjára az emlékezőket. 20.21-kor gyúltak meg a gyertyák a Trianon-kopjafánál a Városi Sport- és Szabadidőparkban. A szigorú előírások miatt csendes megemlékezésre került sor. A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központtal közösen szervezett emlékműsor a világhálón volt megtekinthető.

A Pázmaneum Társulás kiadásában megjelent ThDr. Karaffa János szerkesztésében a Magyar hitvallók imafüzete. A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) döntése értelmében 2021 a nemzeti újrakezdés éve volt. Ebben az esztendőben Imakilenceddel könyörögtünk a magyarság lelki megújulásáért, a magyar szentek és boldogok, a buzgó keresztény hitvallók nyomdokain haladva. Megismertük életüket, gondolataikat, s az énekben, imában emeltük fel Istenhez a szívünket magyar hazánkért és nemzetünkért.

2021. június 23-án Társulásunk elnöke elhunyt. A Pázmaneum Társulás megrendülve tudatta, hogy ThDr. Karaffa János pozsonyeperjesi plébános, egyetemi lelkész, a Pázmaneum alapító elnöke életének 48. évében és áldozópapságának 25. évében szentségekkel megerősítve a Mennyei Atyához távozott.

Az engesztelő szentmiseáldozatot 2021. június 30-án 16:00 órakor mutatták be a dunaszerdahelyi Szent György-plébániatemplomban, majd a feltámadás reményében a dunaszerdahelyi központi temetőben helyezték örök nyugalomra.

A Szőgyéni Római Katolikus Plébánia, a Jópásztor Alapítvány és a Pázmaneum Polgári Társulás szervezésében került sor a X. Felvidéki Ministráns Olimpiára 2021. augusztus 11–14. között Szőgyénben, hatvan résztvevővel, Farkas Zsolt és Andruskó Gyula lelkiatyák vezetésével.

György Ferenc, ipolybalogi plébános értesítette Társulásunkat, hogy a XVII. Szent Korona ünnepségen Szent Korona Emlékplakettet adományoznak a nemrégiben elhunyt Karaffa Jánosnak, a Pázmaneum Társulás alapító elnökének, augusztus 1-jén.

A Pázmaneum tisztújító ülése. Fotó: Pázmaneum

Augusztusban szabadtéri kiállítást szervezett a társulás Dunaszerdahelyen, a Bartók Béla sétányon. Nagy Gyula fényképész a városról készült fényképei és Karaffa Attila magángyűjteményében található régi képeslapok felnagyított fényképei voltak láthatóak.
Az Isten Szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulója és végső nyugalomra helyezésének negyedik évfordulója alkalmából szervezett alsóbodoki zarándoknap programjának részeként került sor az Esterházy János Emlékérem ünnepélyes átadására szombaton délután. Az idei díjazottak közt volt Karaffa János atya (posztumusz). Társulásunk zarándoklatot szervezett az emléknapra.

Dunaszerdahelyen tartotta tisztújító közgyűlését a Pázmaneum Társulás. A közgyűlésén egyházi és világi személyek is részt vettek. Megegyeztek abban, hogy a Társulás hitvallását, amely a felvidéki magyar katolikusok szolgálatáról szól, a továbbiakban is folytatni kívánják. Megválasztásra került a Pázmaneum elnöksége: PaedDr. Farkas Zsolt, Sárai Attila, Galgóczi Rudolf, Lépes Lóránt személyében, illetve a Társulás elnökének Karaffa Attilát nevezték ki. Ugyancsak megválasztották az Ellenőrző bizottság tagjait is Farkas Gábor, Sörös Erik, Szalay Dávid összetételében, illetve az Ifjúsági tagozat elnökét Sörös Erik személyében, a Családi tagozat vezetőinek Méri Andreát és Méri Lajost, illetve a Pázmaneum titkárát, Szalay Dávidot. A külügyi kapcsolatokkal Galgóczi Rudolf atya lett megbízva.

A Pázmaneum Társulás Mikulás-csomaggyűjtést szervezett a nehéz sorban élő családok gyerekeinek. Az adományokat a Szívből Jövő Segítség nevű társulással közösen adták át a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járásban.

Közel 150 Mikulás-csomagot juttatott el Szent Miklós előestéjén és ünnepnapján a Pázmaneum Társulás karöltve a Szívből Jövő Segítség társulással a nehéz sorban élő családok gyerekeinek.

Ugyancsak Szent Miklós ünnepén a dunaszerdahelyi Szent János Egyházi Iskola elsőseinek és az óvodásoknak szintén ajándékcsomagot juttatott el a Társulás.

November 24-én a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban került sor a Pázmaneum Társulás által meghirdetett rajzpályázat kiértékelésére, amelyet a Széchenyi-emlékév alkalmából hirdetett meg. Sajnos a járványügyi rendelkezések miatt a kiértékelés az online térben zajlott. A nyertes pályaművek videófelvételen lettek megörökítve.

A Csallóközi Múzeumban nyílt meg Karaffa Attila Szerdahelyi szemmel című magángyűjteményes kiállítása a Pázmaneum és a Csallóközi Múzeum szervezésében. A kiállításon megvásárolható volt egy képeslapgyűjtemény, amelynek bevételét jótékony célra ajánlotta fel a társulás.

Társulásunk is hozzájárult Dunaszerdahely Város Önkormányzata által szervezett fogyatékkal élő családok karácsonyi ajándékához. Mintegy 30 családnak készítettünk tartós élelmiszerrel ellátott csomagot.

Az év utolsó részében, 16. alkalommal jelent meg a 2022-es évre szóló Regnum Marianum Kalendárium. A kiadvány emléket állít a Pázmaneum alapító elnökének, ThDr. Karaffa János lelkiatyának, írásai felidézésével.

Karácsony előtt a felvidéki magyar kispapoknak ajándékkönyveket küldött a társulás, Pintér Zoltán tanácsos úr adományozónak köszönhetően, ezzel is segítve a teológiai és vallásos irodalomhoz való hozzáférésüket.

Visszatekintve az elmúlt évre, a Pázmaneum számos programot valósított meg és kiadványt adott ki, a támogatók segítségével. Köszönet a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, a Bethlen Gábor Alapnak, Dunaszerdahely Város Önkormányzatának, a Rákóczi Szövetségnek és mindazoknak, akik felajánlották adójuk 2%-át polgári társulásunknak.

Köszönjük a társulásunk irányába mutatott pozitív hozzáállást, az imákat és a segítőjobb nyújtását. A jövőben is azon leszünk, hogy szolgálatunk minél szélesebb körben érezhető legyen.

Továbbra is szeretnénk Pázmány Péter és Esterházy János szellemi örökségét folytatva végezni a munkánkat, amelynek célja az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítése a Felvidéken, a keresztény erkölcs szellemében” – tudtuk meg Karaffa Attilától, a Pázmaneum elnökétől.

Az évértékelő és az egyes rendezvények beszámolói bővebb formában olvashatóak a Pázmaneum Polgári Társulás internetes oldalain.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)