Fotó: pixabay.com

Valóban Isten szava a Biblia? A válasz: igen! De miért jelenthetjük ezt ki ily magabiztossággal? Azért, mert bibliakutatók, gondolkodók, sőt matematikusok egybehangzó véleménye szerint az a pontosság, ahogy a Biblia próféciái, jövendölései eddig beteljesedtek, a Bibliát minden más könyv és minden írásmű fölé emeli.

Egyedül a Szentírás tartalmaz a történelemben egyértelműen és minden részletre kiterjedően beigazolódott próféciákat. Még egy ilyen könyv nincs – a vallásos irodalomban sem. A próféciák ily pontossággal történő beteljesedése nem lehet emberi elme műve. Ez kizárt. A próféciák eredetéről ezt írta Péter apostol:

„Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” (2 Péter 1:21) Így most már érthető a helyzet!

A beteljesedett próféciák egyértelműen az isteni ihletettség bizonyítékai, hiszen a jövendölések és a beteljesedés között általában annyira hosszú az eltelt idő (néha több ezer év), hogy azt emberi ésszel vagy előrelátással megjövendölni képtelenség lett volna. Lehetetlen ilyen távlatokból emberi okoskodásokkal, találgatásokkal előre jelezni különféle események bekövetkeztét. Ráadásul a bibliai jövendölések sokszor rendkívül részletesek, s mégis, kivétel nélkül, minden esetben tökéletesen teljesedtek be, és teljesednek be napjainkban is…

Nézzünk néhány már beteljesedett bibliai próféciát. Az ősi Babilonról, mely az ókori Kelet politikai, vallási és kulturális központja volt, Kr. e. 732 táján Ézsaiás próféta lejegyzett egy nagyon hajmeresztő, akkor hihetetlennek tűnő baljós próféciát: elesik Babilon. Babilon? Ez a csodás, erős, bevehetetlennek kikiáltott stratégiai központ? Ézsaiás ráadásul pontos részleteket közölt: a várost egy „Círusznak” nevezett vezér fogja meghódítani (még a nevét is megjövendölte!), az Eufrátesz védelmet nyújtó vizei „kiszáradnak”, és a város kapui „nem lesznek bezárva” (Ézsaiás 44:27, 45:3).

Kr. e. 539-ben a prófécia minden részletében így teljesedett be! A görög történetíró, Hérodotosz is elképesztőnek találta, hogy Babilon pontosan úgy esett el, ahogy a Szentírás megjövendölte. Ézsaiás még azt a megdöbbentő – és akkor hihetetlennek tűnő – kijelentést is tette Babilon későbbi jövőjével kapcsolatban, hogy: „Soha többé nem lakják” (Ézsaiás 13:19-20). És ez is igaz lett. Romjait Irakban találjuk, Bagdadtól kb. 110 km-re délre. Az egykori dicső metropolisz, Babilon helye ma lepusztult félsivatag.

A monumentális világtörténelmi jövendölés

Dániel 2. fejezetében találjuk az emberiség egész világtörténelmét átfogó jövendölést. Elképesztő és lélegzetelállító, de túl hosszú lenne itt idézni. Egy rendkívülien nagyívű, ezer éveket átfogó próféciáról van szó, melyben Dániel isteni ihletés alatt megjövendölte és jellemezte az egymást követő nagyhatalmak, világuralmak megjelenését és letűnését.

Babilon volt az első nagyhatalom, majd a médek és a perzsák Kr. e. 539-331 között uralták a világot. A harmadik hatalom a Görög Birodalom. Nagy Sándor seregei rövid idő alatt uralmuk alá hajtották a világot. Mellvasuk és sisakjuk rézből volt, éppen úgy, mint a pajzsuk és kardjuk is. Ezért jellemezte a réz e birodalmat Dániel próféciájában.

A Nagy Sándorról szóló prófécia a Dániel 11-es fejezetének első 13 igeszakaszában jelenik meg. E sorok világosan megjövendölték, hogy egy görög uralkodó legyőzi a negyedik nagy perzsa királyt, aki nem más, mint Xerxész, Dáriusz fia.

Azt is megjövendölte Dániel próféta, hogy a nagy birodalom, mely létrejön, csak Nagy Sándor haláláig tart majd. A görögöket Róma „vas birodalma” kényszerítette térdre Kr. e. 168-ban, ezzel a prófécia ismét drámai módon teljesedett.

A világhatalmak közül Róma uralma tartott legtovább, ötszáz évig meghatározó erő maradt. Dániel azt is leírta, hogy „az a királyság ugyanis szétszakad” (Dán 2:41). És valóban, a birodalom később független királyságokra tagolódott, amelyekből a mai európai országok nőttek ki. Dániel jövendölése alapján mi most az utolsó birodalomban élünk. Éppen az utolsó birodalmat illetően ne lenne igaza?

Krisztus előtt több mint 500 évvel élt Dániel, aki az egész emberiség nagyívű történelmét összefoglalta, a mai európai viszonyokról is írt, sőt, a majdani jövőt is tudatja velünk! Megtehette volna Isten ihletése nélkül? Teljességgel kizárt.

Sámuel, a Királyok és a Krónikák könyvében is sok próféciát olvashatunk. Nézzünk meg egy pár olyan dolgot, amit lehetetlen a véletlennek tulajdonítani. Az izraelitákat Isten a saját népének választotta, hogy példa legyen más nemzetek előtt. Hogy minden ember láthassa: ilyen áldásban részesül a nép, mely Teremtője akarata szerint él. Isten azt is megmondta az izraelitáknak, hogy ameddig az Ő rendelései szerint élnek, addig Ő megóvja őket minden bajtól. Viszont ha eltérnek a törvénytől, ha bálványok előtt tisztelegnek, akkor bajok és büntetés éri őket.

S milyen a nép? A bálványimádás fertőjébe süllyedt újra és újra.

Isten azért küldött prófétákat, hogy bűnbánatra szólítsa fel népét és a királyokat, de azok csak nem akartak a szavukra hallgatni. Ezért a Mindenható Isten végrehajtotta ígéreteit.

Isten népének egy részét fogságba vitték az asszírok, a másik részét meg a babiloniak. A jeruzsálemi templomot, melyet Salamon király idejében építettek, a babilóniaiak Nabukodonozor király parancsára lerombolták. Ezeket mind megjövendölte Jeremiás próféta, könyvének 21. fejezetében.

Egy következő prófécia, amely hajszálpontosan beteljesült, a jeruzsálemi templom második lerombolása volt. Jézus Krisztus fájdalommal teli szívvel tudatta, hogy az engedetlenség miatt a templom le fog romboltatni:

„Jeruzsálem! Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik tehozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akartátok! Íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok; és bizony mondom néktek, hogy nem láttok engem, mígnem eljő az idő, mikor ezt mondjátok: Áldott, aki jő az Úrnak nevében!” (Lukács evangéliuma 13:34-35)

Amit Jézus Krisztus megmondott, azok be is következtek közel 40 évvel az Ő keresztre feszítése után, mikor a rómaiak megszállták Izrael minden városát, lerombolták a várakat és a jeruzsálemi templomot is, úgy, hogy kő kövön nem maradt.

A már beteljesedett próféciák a megírtak alapján tökéletes precizitással mentek végbe. Nem egy, se nem kettő, hanem száz meg száz ilyen beteljesült próféciát lehetne megemlíteni. De ami számunkra még érdekesebb, hogy nagyon sok prófécia szól a jövőnkre! Mivel a Biblia, mint Isten Szava eddig is ámulatba ejtett minket a pontosságával, nem lenne érdekes tudni, hogy mily jövendöléseket íratott le a Szentlélek a prófétákon keresztül – melyek a jövőnkre vonatkoznak?

A jövőnkre vonatkozó próféciák elképesztően izgalmasak. A Biblia több helyen említi, hogy Jézus Urunk visszajön, először a közeljövőben, amikor feltámadnak a „Krisztusban elhunytak”, tehát akik igaz hittel haltak meg, s ugyanekkor elragadtatik Krisztus Egyháza (tehát az igaz hívők sokasága).

Erről Pál apostol ír a Tesszalonikaiakhoz írt 1. levélben, 4:15-18. Valamint Pál pontosítja a feltámadás sorrendjét és az elragadtatás idejét az 1. Korintusi levél 15:22-23 verseiben. Kérem, olvassák el e passzusokat, kutasson mindenki utána, hiszen a jövőjéről, a jövő nagy titkairól van szó e Bibliaversekben!

A Biblia meghökkentő módon az egy „világkormány” megalakulását is előrevetíti a Jelenések könyvében, melyet az „Antikrisztus” és a „hamis próféta” irányítanak majd. Ezek kilétét még nem tudjuk, habár a Biblia egészen meghökkentő részleteket is közöl az Antikrisztusról, tehát egyértelműen felismerhető lesz, amikor színre lép. Újra felépíti majd a templomot Jeruzsálemben, amelyben istenként fog tetszelegni, sok csodás jellel megtévesztvén az emberek sokaságát… Tobzódásának és kegyetlen uralmának Jézus Krisztus mindenki által látható, dicsőséges és hatalmas megjelenése vet majd véget…. Csupán egy kis ízelítő abból, mi mindent tudat velünk a Biblia a jövőnkre vonatkozólag.

S ha tudjuk és ismerjük a Biblia jövőnkre vonatkozó, részletekre kiterjedő jövendöléseit, mennyivel nyugodtabban tudunk akkor előre tekinteni! Teremtőnk ugyanis nem hagyott minket tudatlanságban a jövőnket illetően sem.

Kérem tekintsék meg kisfilmemet a YouTube-csatornámon, a jelenünkre és jövőnkre vonatkozóan, s azt illetően, mit kell tennünk, hogy Jézus Urunk megjelenésekor megigazult állapotban állhassunk meg előtte.

 

(Cúth Katalin/Felvidék.ma)