A nemzeti emlékezethez, s így augusztus 20-hoz a történelmi és a spirituális, a szellemi és a lelki hőstettek egyenértékűen kapcsolódnak. A Felvidék.ma online lapon legutóbb Históriás magyar arcok mai imatémákkal – Spirituális előjáték államalapításunk ünnepéhez címmel közzétett írásomban foglalkoztam már azzal az elképesztő gazdagsággal, amit az 500 éves hazai protestantizmus magyar nyelvű imakultúrája alkotott és hagyott ránk.

Ma egyre kevésbé vagyunk tudatában ennek a nagy értékű örökségnek. Századokon keresztül magyar protestáns népünk úgy nem feküdt le és nem kelt fel, hogy össze ne kulcsolta volna kezét. Kéréseiben ott voltak a családért, gyermekekért, gyermekáldásért, ételért-italért mondott hálaimák. Az, hogy királyért, nehéz történelmi próbák közben, közbékességért ne mondott volna népünk kérő szót Istenhez, de a nyelv és a beszéd tisztaságáért is, a mesterekért, a kereskedőkért, a prédikátorokért, esőért és termésért, az úton lévőkért, tanulókért és tanítókért, betegekért, haldoklókért ne szólalt volna meg ajkán Istenbe kapaszkodó ima, édes hazánk jó állapotáért ne könyörgött volna, ez századokon át elképzelhetetlen volt. Olykor nagyon is nagy szegénységben élő népünk mégis a túlélés nemzete lett. Ebben a történelmi és egyéni sorspróbákban is győzedelmes imaélet Urának döntő szerepe volt. Hálás vagyok királyhágómelléki Visky István tiszteletes író-lelkész testvéremnek az „Istennel való magányos beszélgetés – XVI–XIX. századi imádságok” címmel összegyűjtött „csúcsima” szemlézőjéért, valamint az irodalmi remekműért Bod Péter prédikátor uramnak, aki 1766-ban megjelent Magyar Athenas c. irodalmi lexikonjában több mint 500 honi lelkészt, írót mutat be. Kettejük érdemes műveinek gyújtópontjában ragyognak fel máig tiszta fénnyel ezek a lelki sóhajtások.

Házasságjavító imák némi humorral

Az olyan férj imádsága, akinek rosszindulatú felesége miatt nagy keresztje van

Könyörülő Isten! Milyen sok szomorúsággal és keserűséggel van tele az én életem házastársam miatt, aki rendetlen magaviseletével és cselekedeteivel sokszor megháborítja lelkemet, sok bosszúságot, fájdalmat és keserűséget hoz rám, ami miatt mind a te tiszteletedben, mind hivatásom dolgaiban sok fogyatkozást és hátramaradást kell szenvednem, sőt, sokszor vétkes gondolatok, beszédek és cselekedetek is megkísértenek…

Amíg pedig hordoznom kell ezt a nehéz keresztet, légy velem erősítéseddel és vigasztalásoddal, hogy el ne csüggedjek alatta, se vétkes és akaratoddal ellenkező dolgokra ne vetemedjem, hanem mindenben tűrő, szenvedő lehessek, keresztyén módon viselhessem magam és csendességgel várhassam szabadításodat.

Illesd a te mindenható kegyelmeddel az én boldogtalan társamat is. Szabadítsd ki őt veszedelmes indulatainak rabságából, ismertesd meg vele rossz cselekedeteinek és magaviseletének illetlenségét, rútságát és veszedelmes voltát, térítsd meg őt a rossz útról és állítsd jó útra, hogy az ő szegény lelke el ne vesszen. Engem is vigasztaljon és örvendeztess meg jobbulásának látásával és tapasztalásával, hogy vele együtt szolgálhassak neked és a te megtérítő kegyelmedet és mind rajta, mind rajtam könyörülő jóvoltodat áldhassam és dicsérhessem mindörökké Jézus Krisztus által. Ámen.

Az olyan keresztyén asszony imádsága, akinek rossz férje miatt nagy keresztje van

Mennynek és földnek teremtő és igazgató Istene, nyomorultaknak reménysége és menedékhelye! Hozzád folyamodom szomorú és keserves állapotomban, amelyben könnyhullatásom a kenyerem éjjel és nappal, mivel férjem kegyetlen és szeretetlen indulatai, rossz magaviselete és cselekedetei miatt számtalan sok az én bajom. Ahonnan mások könnyebbséget és segítséget kapnak, én boldogtalan, terhet és szorongattatást látok. Ahonnan mások örömöt és gyönyörűséget merítenek, az nekem fájdalomnak és keserűségnek kútfeje…

Nem zúgolódom hát, hanem inkább megalázom magamat előtted és kérlek, könyörülj rajtam. Adj erőt és kegyelmet nekem ennek a nehéz keresztnek a viselésére, hogy alatta el ne csüggedjek és kétségbe ne essem. Vidámíts engem belső vigasztalásoddal és földi férjem miatti keserűségemet édesítsd mennyei jegyesemmel, Jézus Krisztussal való lelki egyezségemnek és az abból származó lelki gyönyörűségeknek éreztetésével.

Térítsd meg, mindenható Isten, és jobbítsd meg férjemet. Vedd ki belőle a kegyetlen, gonosz szívet s adj beléje jobb indulatokat. Szabadítsd ki őt vétkes hajlamainak uralma alól és vond el őt a te félelmed által rossz szokásaitól és megszokott bűneitől. Fogadd be őt kegyelmedbe, állítsd be utaidba és adj részt neki irgalmadban.

Rád bízom én Istenem magamat, viselj gondot rám kegyelmesen. Irgalmasságod sokasága szerint, hatalmasságod és bölcsességed végére mehetetlen útjai és módjai szerint add jó végét az én nyomorúságomnak szabadulásomra és üdvösségemre Jézus Krisztus által. Ámen.

Családépítő imák

Atyáknak, anyáknak könyörgése az ő gyermekeikért

Mindenható Úr Isten, mi igaz Atyánk, őrizője és megtartója minden gyermeknek e földön, te minden földi atyának megparancsoltad, hogy azok a te Igédet és parancsolataidat jól eszükbe vegyék, elméjükben tartsák és azokról beszéljenek az ő gyermekeiknek, midőn házuknál ülnek, vagy úton mennek, mikor fekszenek avagy felkelnek. Engedj erőt és eszközt énnékem, hogy az én gyermekeimet fenyítékben és isteni félelemben neveljem fel… a gyermekeket felettébb való haraggal meg ne keserítsem, hogy szívükben és elméjükben teljességgel meg ne lankadjanak. Úr Isten, engedjed a te kegyelmességedből, hogy a vélük született és szüleiktől reájuk származott gonosz természetük és rendetlen erkölcsük megzaboláztassék, szegessék, szelídíttessék és megrenyhüljék, és onnan felül a te Szentlelked által újonnan szülessenek, tenéked hűséges szolgáid és szolgálóleányaid legyenek.  A gyermekeket is tisztességes dolgokra és hasznos munkára oktassuk és szoktassuk, hogy a szűkölködés és hivalkodás miatt valakinek terhére és nehézségére ne legyenek. Ámen!

Gyermeknek imádsága, melynek szülei még ugyan vannak

Kegyes és irgalmas Isten, könyörgök tenéked az én atyámért és anyámért, engedj hosszú életet nékik és tartsd meg őket jó egészségben a te nagy kegyelmességedből. Cselekedd ezt velem a te nagy jóvoltodból, hogy őket mindenkor kövessem a jóban. Az ő hírük nélkül és akaratuk nélkül semmit ne kezdjek, és hogy meggondoljam és megismerjem, mely nagy fáradsággal, szorgalmatossággal és gondviseléssel neveltek engem. Őket engedetlenséggel és szófogadatlansággal meg ne szomorítsam és búsítsam, hanem inkább őhozzájuk és minden emberhez oly jó erkölcsűen, hálaadóul és tökéletesen viselkedjem, hogy énrajtam az ő vénségükben örvendezhessenek, és én is a te ígéreted szerint, melyet az engedelmes és szófogadó fiaknak tettél, nagy sok ideig boldog állapotban élhessek. Ámen!

Az imák szerzői

Szikszai György (1738-1803) Debrecenben tanult, majd a bázeli egyetemen. 1765-ben makói lelkész lett. 1786-ban a debreceni egyház hívta meg kórházlelkésznek, 1792-ben belvárosi lelkésznek, 1795-ben pedig a debreceni egyházmegye esperese lett.

Szenci Molnár Albert (1574-1633?) zsoltárfordító és nyelvész sokszor a legnagyobb nyomorban járta végig Európa híres egyetemeit. 1600 és 1607 közt külföldön kitanulta a nyomdászmesterséget. A Károli-féle Bibliát újra kiadta 1608-ban. Megírta latin nyelven a magyar nyelv grammatikáját. Erdélyben keresett boldogulást Bethlen Gábor fejedelemnél, aki meghívta a gyulafehérvári főiskola tanárává. Ott halt meg nagy szegénységben.

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)