Fotó: Pixabay

Sokan vannak, akik szeretnének közelebb kerülni Teremtőjükhöz, az Ő akarata szerint élni, de úgy érzik, hogy nem tudják, nem értik, mit vár el tőlük Isten, és nem érzik Isten irányítását.

Pedig egyértelmű és könnyen felismerhető Isten vezetése, iránymutatása az életünkben, csak figyelni kell rá, és rá kell hangolódni. Teremtőnk több módon is üzen és szól hozzánk. Istenünk első és legnyilvánvalóbb közlési csatornája felénk, a Biblia – nem meglepő módon… Hiszen a Biblia nem egy könyv a sok közül, hanem Teremtőnk hozzánk írott szava! Teremtőnk üzenete pedig örök érvényű, és éppen úgy érvényes ma is, mint ötszáz éve vagy kétezer éve. A helyzet mindig is ilyen volt, mint ma: mivel egy Istennek ellenszegülő, bukott angyal, a sátán úrhatnámkodik már több ezer éve az emberiség felett (amióta Ádám és Éva úgy döntött, hogy vele tart), azóta szüntelen lejárató kampány folyik Isten szava, a Biblia ellen.

De mi mást is várhatnánk ebben a sátán által befolyásolt világban? A sátánnak nem érdeke, hogy az emberek olvassák a Bibliát, hiszen akkor ő nagyon hamar lelepleződne, és elvesztené befolyását az emberiség hatalmas tömegei felett. Ezért a sátán egyik fontos stratégiája, hogy minden időben, mindenféle módszerrel rágalmazza, becsmérelje Isten szavát, és megpróbálja hiteltelenné tenni az emberek előtt! Ezért voltak az ezer évek folyamán újabb és újabb törekvések a Biblia égetésére, elpusztítására: hány és hány máglya lángolt, melyeket az emberektől elkobzott Bibliákból raktak! Hány és hány ezer Biblia került – és vannak országok, ahol ma is kerül – bezúzásra!

A sátán manapság a technika újabb eszközein keresztül is végzi e tudatos rombolást, e tudatos sátáni lejáratást a Biblia ellen: például tévéműsorokon keresztül. Jelenleg, világunk több országában a Biblia birtoklása kemény büntetéssel, bebörtönzéssel, megkínoztatással és halálbüntetéssel jár! Most, ezekben a percekben, órákban, napokban, a világ sok országában üldözik, bebörtönzik, kínozzák, elmondhatatlan gyötrelmeknek teszik ki azokat az embereket: fiatal lányokat, fiatal fiúkat és érett embereket egyaránt, akik Bibliát birtokolnak, esetleg hirdetni, terjeszteni merészelik annak tanítását. És ezek a keresztények mégis vállalják az üldöztetést, sokszor a biztos halált, mert ők tudják, mert ők megértették, hogy a Biblia a Teremtőnk hozzánk írott üzenete!

Nincs még egy ilyen könyv, mely ennyi üldözésnek és lejáratásnak lenne kitéve, mint Istenünk hozzánk írott Szava, a Biblia!

Istenünk tehát szól hozzánk! Méghozzá először is a szaván keresztül. Habár Ádám és Éva elkeserítően viselkedett, hagyta magát befolyásolni a sátán által, vele tartott, fájdalmat okozva ezzel Teremtőjüknek…. Teremtőnk azonban megbocsátott, és nem hagyott minket a sötétben. Megíratta hozzánk az üzenetét. Tehát ha kérdésünk van azzal kapcsolatban, mi helyes és mi helytelen, hogyan éljük az életünket, mi fontos ebben az életben, merre vegyük az irányt, akkor Isten szava itt van nekünk, melyet ha olvasunk, Isten szól hozzánk, és utat mutat ebben az eltévelyedett világban. Ahogy Pál apostol is mondta ifjú tanítványának: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” (2Timóteus 3:16)

Fotó: Pixabay

A Biblia minden élethelyzetre tanácsot ad, de nem mindig direkt módon, hanem sokszor példázatokon és tanulságos történeteken keresztül. Ezért ha Isten tanácsát fel szeretnénk ismerni életünkre nézve, akkor olvasnunk kell az Ő szavát, és el kell gondolkodnunk felette, elmélkednünk kell rajta, hogy megértsük a mély üzeneteket. A Biblia olvasásakor a Szentlélek Isten hathatós ereje megadja a megértést azok számára, akik őszinte istenszeretettel, őszinte istenkereséssel és alázatos tudásszomjjal olvassák azt.

Egy másik csatorna, melyen keresztül Isten szól hozzánk, az az istentisztelet. Ha az igehirdető valóban Isten embere, aki érti, átérzi és pontosan adja át Isten szavának üzeneteit, akkor az embernek katartikus pillanatai lehetnek egy-egy istentiszteleten. Egy-egy istentiszteleten sokszor olyan üzeneteket kapunk, melyek pontosan nekünk szólnak. Az igaz szívű, istenfélő, őszinte lelkipásztorok Isten adományai számunkra. Így szól erről Pál apostol az efézusiakhoz írt levélben: „És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.”

Az igaz lelkipásztor, aki újjászületett keresztény, Isten ajándéka számunkra. Tehát figyeljünk szavukra, becsüljük meg őket, mert Istenünk gondolatait továbbítják, adják át nekünk. Az istentiszteleteken Isten igazságait tanuljuk meg tőlük. Ha a te gyülekezetedben ezt nem kapod meg, keress másikat! Isten imádására összejönni, Istent dicsőíteni, neki hálákat adni minden keresztény ember szívből fakadó vágya, és az összejöveteleknek boldogsággal, megelégedéssel kell eltöltenie minket. Pál apostol is felhívta erre a figyelmet. Így intette az első századi keresztényeket: „Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre, nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” (Zsidókhoz 10:25)

Tehát nagyon fontos a szellemi növekedésünk szempontjából, hogy látogassuk a gyülekezetet. Mert hogy is mondta Jézus Urunk? „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté 18:20)

Fotó: Pixabay

A harmadik mód, ahogy Isten szól hozzánk, az az embereken keresztül történik. Ha Isten akaratát akarod kifürkészni, Isten küld az életedbe olyan lelki embereket, akik tanácsot adnak neked. Ne az istentelen, világi barátaidra hallgass, hanem az istenfélő emberek tanácsára. Ők tolmácsolják neked Isten akaratát!

A negyedik mód pedig, ahogy Isten szólhat hozzánk, az imáink közben van, elmélkedésünk ideje alatt van. Amikor Istenhez imádkozunk vagy gondolkodunk az Ő dolgairól, akkor történhet meg, hogy a Szentlélek – aki fenntartja a kapcsolatot köztünk és az Atya Isten és Jézus Urunk között – ötleteket és kristálytiszta gondolatokat ad nekünk. Ezáltal vezet és utat mutat számunkra. Ezért olyan fontos az Istennel töltött idő: imádságaink és elmélkedéseink ideje!

És van még egy nagyon érdekes mód, ahogy Teremtőnk a Szentlélek segítségével vezet minket: valaki ezt „intuíciónak” mondja, de ez igazán a Szentlélek hatása. Amikor olyan dolgot teszünk vagy tervezünk, mely nem Isten akarata életünkre nézve, akkor zavarodottságot, kellemetlen érzéseket érzünk és idegesítő a gondolat számunkra. Ha pedig olyan dolgot tervezünk tenni, mely Isten akaratával összhangban van, akkor valami emberfeletti nyugalmat érzünk e dologgal kapcsolatban. Ezek a Szentlélek sugallatai arra nézve, hogy amit tervezünk, helyes-e, Teremtőnk akarata-e, avagy nem.

Olvassuk hát a Bibliát, járjunk istentiszteletekre, hallgassunk hitbéli témákkal foglalkozó csatornákat, és csendesedjünk el, hogy meghalljuk és megérezzük a Szentlélek Isten szeretetteljes irányítását és vezető szándékát életünkre nézve.

(Cúth Katalin/Felvidék.ma)

Tekintse meg kérem kisfilmjeimet YouTube-csatornámon, melyek arról szólnak, hogyan éljük mindennapjainkat Isten akarata szerint. YouTube csatornám címe: „A hit próbája: a mindennapok”.