A könyv megáldása utáni pillanat (Fotó: Ivkovič Krisztina)

December 10-én a Reviczky Társulás és a Lévai Magyar Asszonyok Ligája hagyományos karácsonyi könyvvásárának zárónapján került sor a lévai Reviczky Házban az idén megalakulásának 10. évfordulóját ünneplő Lévai Szent László Kör jubileumi emlékkönyvének ünnepélyes bemutatójára.

Az esemény kezdetén a szép számban megjelent érdeklődőket Urbán Zoltán, a Reviczky Társulás elnöke köszöntötte. Bevezetőjében örömének adott hangot, hogy egy újabb kiadvány örökíti meg a lévai magyar közösség életét. Kiemelte, hogy ahogy magyar szentjeink, Nobel-díjasaink, olimpiai bajnokaink, és nagyjaink adják a nemzet lelki, szellemi erejét, úgy az ilyen helyi jellegű kiadványok kisebb térségek és közösségek önbecsülését növelik, élni akarását erősítik és alkotó kedvét fokozzák.

Ezt követően Müller Péter, a Lévai Szent László Kör elnöke, az emlékkönyv szerzője sok szeretettel köszöntötte Péter Ottó ipolysági káplánt, a lévai magyar hívek lelkiatyját, Gyurász Pál ipolyhídvégi plébánost, a lévai magyar hívek volt lelkiatyját és Višťan Zoltán diakónus urat, aki éves diakónusi szolgálatát Léván tölti. Ugyancsak tisztelettel köszöntötte a lévai magyar intézmények és szervezetek megjelent vezetőit és tagságát. Ezt követően a jelenelevők a lelkiyaták vezetésével közös imát mondtak a Lévai Szent László Kör és a lévai magyar közösség valamennyi élő és elhunyt tagjáért.

Majd Müller Péter bemutatta a Lévai Szent László Kör jubileumi emlékkönyvét, elsőként felidézte a kör megalakulásának előzményeit, céljait és a lévai magyar katolikus közösség szolgálatában kifejtett tevékenységét. Hangsúlyozta: „A Lévai Szent László Kör 2013. január 15-én tartotta első nyilvános közösségi rendezvényét, s ma ez a kör 187. eseménye. Ezúton mondok hálás köszönetet és fejezem ki nagyrabecsülésemet lelkiatyáinknak, körünk fáradhatatlan elnökségének, a Lévai Szent László Kör valamennyi lelkes és hűséges tagjának, a minket támogatóknak, a velünk rokonszenvezőknek a közösségünkért mondott számtalan imáért, az Égiek felé értünk tett kérésekért és a rengeteg közös önzetlen munkáért, valamint nagylelkű felajánlásokért, támogatásokért, melynek eredményeként ma együtt jubileumot ünnepelhetünk.”

Ezt követően felidézte az emlékkönyv kiadásának ötletét és a Reviczky Társulás önzetlen támogatását, mely a Nyitrai Megyei Önkormányzat felé benyújtott sikeres könyvkiadási pályázatban öltött testet. Időközben ajánlotta fel nagylelkű anyagi támogatását Lanz Roland történész, a diószegi Pannonia Polgári Társulás elnöke, hogy a Lévai Szent László Kör tevékenységét részletesen feldolgozó, színes kivitelű, krétapapírra nyomtatott, kemény borítójú elegáns kiállítású emlékkönyv örökítse meg a Lévai Szent László Kör erőfeszítéseit, munkáját. Az emlékkönyv alapos nyelvi korrektúráját Jankus Zsolt, a zselízi Comenius Gimnázium magyar-szlovák szakos tanára, a kiadvány nyomdai és grafikai előkészületi munkálatait Földes Andor végezte.

A könyv szerzőjétől megtudtuk, hogy a „10 éves a Lévai Szent László Kör 2013-2023” című jubileumi emlékkönyv 208 oldal terjedelmű és négy fejezetből áll. A nyomdatechnikailag tetszetősen kivitelezett kiadvány kiadója a Reviczky Társulás.

Az I. fejezet a lévai római katolikus egyleti élet gazdag történetét mutatja be, s illusztrálja néhány lelket simogató történelmi fényképpel.

Az emlékkönyv magja a II. fejezet, mely a Lévai Szent László Kör 2013. évi megalakulásának előzményeivel kezdődik, majd tevékenységi területekre osztva tárgyalja nemcsak a 10 év történéseit, eseményeit, de a kör olyan erőfeszítéseit is, melyek nem mutatva érzékelhető eredményeket, rejtve maradtak a külső szemlélő számára. A II. fejezet olyan témákat dolgoz fel, mint: a Lévai Szent László Kör megalakulásának előzményei, a kör nevének eredete, a lévai Szent László-szobor története, a Lévai Szent László Kör megalakulása, valamint a kör jelképei, címere, zászlaja, egyenöltözéke, himnusza és imája. Külön alfejezet szól a körünknek adományozott ereklyékről, s azok helyi tiszteletéről.

A további alfejezetek a kör rendszeres munkájának biztosításáról, a lévai római katolikus egyházközösség életében való részvételéről, a kör székhelyéről és könyvtáráról is szólnak. A „Tagságunk” című alfejezet név szerint sorolja fel mindazokat, akik 10 év alatt a kör tagságát erősítették. Egy nagy alfejezet foglalja össze a Lévai Szent László Körnek a katolikus magyar ifjúsággal való foglalkozását, mely olyan tevékenységi területek dolgoz fel, mint: a „Lévai Csengettyűszó” c. gyermekújság, a rajzversenyek, a „TÉRKÉP-ÉSZ” kincskereső helytörténeti és helyi egyháztörténeti verseny, a Szent Miklós-várás a templomban, az elsőáldozók és bérmálkozók megajándékozása, az adventváró játszóházak, a keresztény filmdélutánok és egyéb ifjúsági rendezvényeink.

További nagy alfejezet örökíti meg a körnek az egyetemes keresztény magyar kultúra helyi terjesztésében és a helyi keresztény magyar értékek ápolásában, megismertetésében és terjesztésében kifejtett munkáját, mint: dr. Kucsera Ferenc emlékének ápolása, Isten szolgája Esterházy János helyi tisztelete, Szent László király, magyar szentjeink, boldogjaink és vértanúink helyi tisztelete, feledésbe merülő szép egyházi énekeink, magyar szentjeinket dicsőítő himnuszok visszahozását a köztudatba, a zarándoklatok, ismeretterjesztő kirándulások, a kiscsoportos zarándoklatok, a Kör jótékonysági tevékenysége, mint a rendszeres karácsonyi és húsvéti adománygyűjtések. A II. fejezet befejező részében a Lévai Szent László Kör olyan tevékenységi területei vannak feldolgozva, mint a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás volt lelkiatyáinkkal, sírgondozás, brigádok, kulturális értékteremtés, a kör belső kiadványai, külső kapcsolatai, eseményeink terjesztése, tevékenysége sajtó- és médiavisszhangja, illetve hogyan szolgálja a kör a keresztény magyar tömegtájékoztatást. Külön alfejezetben mond a kör hálás köszönetet támogatóinak, egy másikban a kör elismerései vannak összegezve. A II. fejezetet egy táblázat zárja, mely számokban foglalja össze körünk 10 éves tevékenységét. A II. fejezetet 134 színes fényképpel jeleníti meg a Lévai Szent László Kör 10 évét.

A III. fejezet a Lévai Szent László Kör elnökségeit ismerteti. A IV. fejezet 65 oldalon egy részletes eseménynaptár formájában rögzíti a Lévai Szent László Kör 2013. január 1-je és 2023. október 1-je között végzett tevékenységét és tervezett eseményeit a 2023-as naptári év végéig.

Az emlékkönyv rövid bemutatását követően Müller Péter tolmácsolta a Lévai Szent László Kör, a Reviczky Társulás, valamint a lévai magyar közösség hálás köszönetét és nagyrabecsülését Lanz Roland történésznek, a diószegi Pannonia Polgári Társulás elnökének azért a nagylelkű anyagi támogatásért, melynek eredményeként a Lévai Szent László Kör jubileumi évkönyve, s annak színes, színvonalas nyomdai kivitelezése a kör tagságát, szimpatizánsait, sok lévait vagy Léváról elszármazottat erősít meg hitbéli és nemzeti hovatartozásában, s azok könyvespolcának állandó részévé válik.

Ezt követően Péter Ottó és Gyurász Pál lelkiatyák, Lanz Roland, Urbán Zoltán és Müller Péter, a könyv lévai földdel történő megáldásával bocsátotta útjára ezt a gyönyörű kiadványt, hogy az együvé tartozás felemelő érzésével töltse el a lévai és Léva vidéki magyar közösségeket, s azok erőt meríthessenek belőle mindennapi küzdelmeikben.

Péter Ottó, a lévai magyar hívek lelkiatyja Isten áldását kérte a szerzőre, a szerkesztőre, a fényképészre, a könyv tördelő- és nyelvi szerkesztőjére, kiadójára, a nyomdászra, támogatóra, magára a könyvre és annak leendő olvasóira!

Majd a Lévai Szent László Kör vezetősége emlékoklevelekkel és ajándékcsomagokkal fejezte ki háláját Lanz Rolandnak, Urbán Zoltánnak és Ševeček Juditnak a könyv megszületésében nyújtott nagylelkű és hathatós támogatásért.

A könyvbemutató végén a jelenlevők közösen mondták el a Lévai Szent László Kör imáját és Wurczer Péter operaénekes, zeneszerző vezetésével közösen énekelték el annak himnuszát.

Ezt követően a kör elnöke bejelentette, hogy a Lévai Szent László Kör elnöksége döntése alapján a kör jubileumi évi minden tagja az emlékkönyvet a kör vezetőségének hálája és nagyrabecsülése jeléül sok-sok szeretettel ajándékba kapja. A kör megjelent tagsága, a vendégek nagy örömmel vették át az emlékkönyv tiszteletpéldányát, melyet sokak kérésére annak szerzője névre szólóan dedikált.

Az esemény a Lévai Szent László Kör szervezésében a megjelentek tiszteletére rendezett, késő estébe nyúló, jó hangulatú állófogadással ért véget.

(Müller Péter)