Elnöki beszámoló (Fotó: Müller Éva)

Február 1-jén került sor a Reviczky Házban a tavaly tevékenysége tizedik évét ünneplő Lévai Szent László Kör éves rendes közgyűlésére, melyet a megjelentek nagy örömére Péter Ottó, a lévai magyar hívek lelkiatyja is megtisztelt jelenlétével.

A közgyűlés a Miatyánk közös elimádkozásával vette kezdetét, melyet a kör élő és megboldogult tagjaiért, támogatóiért mondtak a megjelentek. Ezt követően a közgyűlés résztvevői a Lévai Szent László Kör imáját mondták el, mely a kör tavalyi jubileumi évében született meg, Szent László királyunk közbenjárását kérve a Mennyei Atyánál, hogy a lévai római katolikus magyar közösséget éltesse, gyarapítsa.

A munkabizottságok megválasztása után a pénztári és ellenőrző bizottsági beszámolókat követően

Müller Péter, a kör elnöke gazdag képanyaggal illusztrált vetített prezentációban mutatta be a kör múlt évi tevékenységét,

melynek kiemelt eseménye volt a kör imájának, himnuszának, emlékképének és ünnepi zászlajának megszületése, mely utóbbiak felszentelését Böjte Csaba testvér végezte a 2023. július 30-i lévai ünnepi szentmisén.

Az emlékév kapcsán egy előadás idézte fel a kör történetét, s a közgyűlés nagy megelégedéssel nyugtázta, hogy 2023 decembere elején napvilágot látott a kör 10 éves történetét 208 oldalon megörökítő impozáns kivitelű emlékkönyv. A kör elnöke ezúton is hálás köszönetét fejezte ki a Reviczky Társulásnak a könyv kiadásáért, valamint a Nyitra Megyei Önkormányzatnak részleges és Lanz Roland úrnak, a Pannonia Polgári Társulás elnökének a könyv megjelenéséhez nyújtott tetemes anyagi támogatásáért.

Ugyancsak kiemelkedő eseménye volt a tavalyi évnek a Szent György Lovagrend Budavári Fraternitása által körünknek adományozott Szent István- és Szent László-csontereklyék ünnepélyes lévai bemutatása, valamint, hogy a lovagrend 2023 nyarán körünknek ajándékozta a garganói Szent Mihály-barlangtemplom kőereklyéjét is. Az ereklyék szentjeink ünnepein és a lévai plébániatemplom búcsúja napján bemutatott szentmiséken való rendszeres jelenléte, személyes tisztelete leírhatatlan örömet hozott a lévai magyar hívek életébe.

Közös ima (Fotó: Müller Éva)

A kör elnöke beszámolójában továbbá helyet kaptak a fiatalokat is megmozgató rendszeres keresztény filmdélutánok, a böjti időszak rendszeres keresztútjai a lévai kálvárián, részvétel Böjte Csaba pozbai szentkútnál bemutatott emlékezetes szentmiséjén, a nyitrai Szent László-emlékmiséken való részvétel, zarándoklat a Mátraverebélyi Szentkút Nemzeti Kegyhelyre, dr. Kucsera Ferenc életének folyamatos kutatása, az V. Lévai Dr. Kucsera Ferenc Emléknap, melynek ünnepi szentmiséjét Andrásfalvy János, a szalézi rend magyarországi tartományfőnöke celebrálta, továbbá imaóra Ferenc atya mártírhalálának napján.

Ezenkívül Esterházy János helyi tiszteletéhez azzal járultak hozzá, hogy 2023. május 15-én a dr. Csámpai Ottó „Esterházy János élete és munkássága” c. előadását és a kiállítás megnyitóját a diószegi Pannonia Polgári Társulással és Reviczky Társulással közösen készítették elő.

Az esemény minden részvevője számára négy Esterházy Jánost dicsőítő éneket tartalmazó kis füzetet készítettünk, s Wurczer Péter operaénekes, elnökségi tagunk ezeket az énekeket tanította a szép számban megjelent közönségnek.

A kör a lévai és Léva környéki rászoruló családok részére húsvéti és karácsonyi adománygyűjtést szervezett, ajándékkönyvekkel lepte meg a lévai magyar elsőáldozókat és bérmálkozókat is. Emellett a legkisebbekre is gondolt. Folytatta a „Lévai Csengettyűszó” című gyermeklapjában meghirdetett egész éves pontversenyt és 2020-tól TÉRKÉP-ÉSZ címen a város területén játszott kincskereső, helytörténeti és egyháztörténeti versenyt hirdetett, mely nagyon pozitív visszhangra talált a gyermekek körében.

Pénztári beszámoló (Fotó: Müller Péter)

A gyerekek nagyon örültek Szent Miklós jövetelének a szentmisére, s persze az ajándékcsomagoknak, s remekül érezték magukat a gofrisütéssel, vetélkedőkkel, rajzfilmvetítéssel tarkított adventvárón a Reviczky Házban, ahol saját készítésű díszeikkel a ház karácsonyfáját is feldíszítették.

Tagjai a szeplőtelen fogantatás ünnepén közösségi áhítatot követően megkoszorúzták Szűz Mária köztéri oszlopát. 2021 márciusától pedig a kör Medgyesy S. Norbert zenetörténész, egyetemi tanár önzetlen felajánlásának köszönhetően a magyar egyházi zene kincseinek rendszeres terjesztője is lehet.

A kör elnöke ugyancsak nagyrabecsüléssel szólt a lévai magyar hívek lelkes csoportjáról, akik már egy éve kétheti rendszerességgel a Reviczky Házból élő rózsafüzér-imádkozással jelentkeznek be a felvidéki Mária Rádióban.

Végezetül a kör elnöke hálás köszönetét fejezte ki a kör vezetőségének, s minden aktív tagjának az elmúlt tíz évben végzett áldozatos munkájukért, és azért a sokrétű tevékenységükért, önzetlen nagylelkű támogatásukért, amivel a jubileumi évet ilyen emlékezetesen meg tudták ünnepelni, és benne olyan szellemi és tárgyi örökséget is sikerült megteremteniük, melyet jó szívvel hagynak örökül a következő nemzedékeknek. Ugyancsak hálatelt szívvel fordult a Reviczky Társulás felé is, hogy további lévai magyar szervezetek mellett a Reviczky Ház a Lévai Szent László Körnek is szeretett otthona lehet.

Jó hangulatú tervezgetés (Fotó: Müller Éva)

Majd egy nagyon kedves és kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlevők között. Mindenki nagy örömére a közgyűlés a kör ellenőrző bizottságába választotta Kevély Mónikát, akit a bizottság tagsága elnöküknek is választott A közös gondolkodásból fokozatosan kikristályosodtak a kör idei fő tervei, mint Sálka László lévai születésű aranymisés kanonok és Pintér Rezső aranymisés volt lévai káplán meghívása Lévára, Szent László királyunk, dr. Kucsera Ferenc, Isten szolgája Esterházy János emlékének, tiszteletüknek töretlen ápolása, szent királyaink ereklyéinek ünnepeiken való bemutatása és tisztelete, új formák keresése az ifjúsággal történő foglalkozásban, helyi és regionális szakrális értékeink megismerése, felkeresése, zarándokutak szervezése, egyházzenei kincseink felcsendülése a helyi szentmiséken és a kör közösségi rendezvényein, egyház- és művészettörténeti előadások, könyvbemutatók szervezése, megemlékezés a 130 éve alakult Lévai Katolikus Körről, s nem utolsósorban a lévai katolikus magyar közösség történetét megörökítő digitális gyűjtemény létrehozásának megalapozása.

A határozatok elfogadása után Péter Ottó atya is szólt a közgyűlés résztvevőihez.

Hangsúlyozta, hogy minket a Jóisten Lévára magyarnak és katolikusnak teremtett, s nagy örömének adott hangot, hogy ez a kis közösség ezzel az isteni szándékkal összhangban éli életét, szervezi eseményeit és rendezvényeit.

Biztatta a kört, hogy rendezvényeivel minél több hívőt és nem hívőt szólítson meg, vonjon be tevékenységébe, ezzel is közelebb hozva őket a Jóistenhez és gyökereikhez.

A közgyűlés végén az együvé tartozás érzésének az átélésére a Lévai Szent László Kör himnusza csendült fel nagy-nagy lelkesedéssel.

(Müller Péter/Felvidék.ma)