Életünk minden napjára jut Istenünk csodáiból, mint a fényből, világosságból, levegőből, életből. Csak észre kell tudni venni. A hit csodalátó szemüvegét, olykor mikroszkópját, máskor teleszkópját, spirituális radarernyőjét kell igénybe vennünk, hogy meglássuk azt az isteni munkálkodást, amiről a Szentírás elején és végén összhangzatosan olvasunk.

Már Mózes második könyvében ezt mondta az Úr, ezredévekkel ezelőtt:

„Olyan csodákat teszek egész néped előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön, egyetlen nép között sem” (2Móz 34,10).

A Vulgata latin fordítása szerint „olyan jeleket/signa cselekszem, melyek nem voltak láthatók még a földön”. Majd Jób ráerősít bizonyságtevő, hatalmas próbákat és boldogító megtartást tapasztalt életével a csodák valóságára, amelyek afféle mennyei kenyérként, beszéd nélkül, Isten nonverbális közléseiként jelennek meg az emberi szívek előtt: „Nagy, végére mehetetlen dolgokat művel és csudákat, aminek száma nincsen” (Jób 5,9).

A csodák elkísérik az emberiség történetét, az egyház, és az egyének élettörténeteit is. El egészen a mennyek országáig. Az üvegtenger titokzatos környezetében látta meg János, a patmoszi vak látnok lelki szemeivel látomásában, hogy akik legyőzték a fenevadat, annak képmását, az istentagadást és ideológiáit, azok ott álltak az üvegtenger mellett Isten hárfáival és énekelték Mózesnek, s a Báránynak az énekét:

„Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten” (Jel 15,3).

Nem véletlenül fogalmazott Kálvin János úgy, hogy a csodák hitelesítik Isten követeinek, az angyaloknak és az elhívott embereknek a valóságát. A kínai keresztyének pedig annyi próbatétel közben és után tökéletesen tisztán fogalmaznak, amikor így szólnak: „A keresztyén embernek egy óra alatt több csoda történik az életében, mint a hitetlenében egy életen át”.

Mai csodám Pápától Győrön át Sanghajig – életünk www.fide.com-ja

Lehet, sokan úgy vélik, minek örül ez a jóember, hiszen semmi sem történt, csak bekötötték 32 írását egy szép kötetbe. Valóban csak ennyi? Egyáltalán nem! Hiszen minden csodálatos pillanatnak mély összefüggése van életünk világhálózatával. Mivel hogy van kétféle www.világháló. Az egyik a technikai, a kibervilág, a digitális kor találmánya és villámnál gyorsabb információs rendszere. Az extra és inter hominem. Az emberen kívüli. A másik Isten www.hálózata, a belső, az intra hominem, ami sokkal régebbi, mint a mai világ csúcsdigitális mesterséges intelligenciája. A belső, hitbeli világháló, spirituális teremtett intelligencia, a www.fide.com , a hit világhálója olyan régi, mint maga az emberiség. Már az Édenben is működött. És azóta is.

Ez köti össze az embert Istennel, a bűn hordalékától megterhelt vagy szabadulni vágyó generációkat az angyalszárnyakat adó kegyelemmel.

A bűnbocsánat Jézusban tapasztalt nagy fordulatával, a világraszóló metanojákkal, megtérések sorskönnyítő, élettisztító csodáival. Ma is valami hasonló történt velem. Összefoglalom.

Ma angyaljárás van a szobámban. Csendes csodák meghatódott szívű ámulója lettem. Most hozta a posta azt a két bekötött Kína-kötetet, ami sokkal többet jelent, mint két nagyszerű meglepetés, amiért nem győzök hálát adni. A kötet címe: Krisztus és Kálvin Kínában. Korábban az e-könyvek között megjelent, 32 Kína-cikkemet magában foglaló, szépen bekötött kötet ez. A sino-keresztyénség és a sino-kálvinizmus itthon még kevésbé ismert csodáiról. Ahogyan Urunk Istenünk viszi tovább fantasztikus leleménnyel ügyét az európai lanyhulás után a keleti és a déli félteke népei felé.

A 2040-re – ha megéli a világ – közel 1 milliárd keresztyént számláló kínai csodával, meg a már közel 1 milliárd keresztyént számláló afrikai Jézus-hívő csodákkal.

És a hatalmas erővel dübörgő latin-amerikai keresztyén csodákkal. A pneumatikus, Szentlélek által vezérelt új világkorszak másodpercenként történő csodáival. A kötetet a Dunántúli Református Egyházkerület adta ki korlátozott példányszámban. Ezért a borítón a Budapest/Pápa megjelölés. A kiadást megelőzte a sanghaji és a hongkongi keresztyén lapokban a híradás a kötetről angolul és kínaiul. És a Felvidék.ma online felület híradása.

A Kína-kötet sokkal több meglepetésnél

Miért? Mert felidézi egyéni sorsba ágyazottan Istenünk történelemformáló, közösségi üdvöt segítő kegyelmét, belső és külső világhálójának a szinkronitását. Konkrétan miért több ez annál, ami?

  • Azért, mert érzem benne Istenünk végtelenül finom, Lélek-könnyű tapintatát, szeretetét, biztatását 76 évesen is. Lelki hálaadásomat fejezi ki Reményik Sándor kolozsvári leheletkönnyű, lélekhangoló verse, a Csendes csodák.
  • Azért, mert érzem benne a láthatatlan szellem-hidat, amit a Budapest/Pápa kiadáshely jelöl, de nekem ennél sokkal többet. Hiszen lelki gyökereim szülőföldjét, drága Pannóniát, lankás, zöldellő és vizekben gazdag Dunántúlom, Itália és Hungária, Bajorhon keresztyén ölelkezését is jelöli. Szellemi pátriám ölelése vesz körül Janus Pannoniustól a mai napig, hirdetve: Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,/S most Pannónia is ontja a szép dalokat. Meg azt, hogy az egész Kárpát-hazai (Duray Miklós) reformáció egyik meghatározó eseménye is Pápán történt, amikor az első hazai presbitérium megalakult, hatalmas és pozitív társadalmi, egyházi, szellemi, jogi, tudományos, magyar emelkedő önértékelési fordulatot hozva még oly’ küzdelmes történelmével egész Nagy-Magyarhonnak.
  • Azért, mert évtizedek, 54 évnyi lelkészi, teológiai-kutató, írói alkotói munkám spirituális íve kötődik most már ezzel a kötettel végleg Pápához, a dunántúli reformátussághoz, amelynek kvalitását, szellemi minőségét elsőként néhai Pataky László győri református lelkipásztor, egyháztörténész, pápai tanár személyében nyitotta meg előttem Istenünk gondviselése. Pataky lelkész-professzor úrban Párizs, a francia protestantizmus, a hugenották nagyszerű alkotó életközössége, Kálvin és a magyar hitvallók, Kocsi Csergő Bálinttal egészen Papp Vilmosig bekopogtatott hozzám konfirmációs korom tájékán és utána. S bár hívása ellenére sem lehettem győri lelkész az akkori elfogult egyházpolitika múltbeli pányvázottságai miatt, bár ő azt gondolta, hogy majd átjárok Pápára tanítani dogmatörténetet, rendszeres teológiát és szociáletikát, miközben Klaudia lelkésznő-párom helytáll az eklézsiában. Ezt blokkolták ugyan, mégis a tudomány művelésének mindhalálig izzó szenvedélyét élesztette fel bennem nagytiszteletű, tudós Pataky László. Legyen áldott emlékezete!
  • Azért is, mert most így őelőtte és Pápa, a Teológiai Akadémia és Püspök Úr, a dunántúli református, hű közösség asztalára letehetem a zarándokfiú ősz tiszteletadásával mindezt: 36 könyvemet, 4300-nál több cikkemet, száznál több tudományos írásomat. Számos itthoni és külföldi publikációmat, el egészen Sanghajig, Hongkongig és Kanadáig képzeletben, e-könyv formában és online felületeken (a pozsonyi Felvidék.ma rovatában –  https://felvidek.ma/tag/dr-bekefy-lajos-rovata/, a kolozsvári agnusradio.ro-ban – bekefy.agnusradio.ro, saját budapesti Theo-Digest-solustuus oldalamon: https://felvidek.ma/tag/dr-bekefy-lajos-rovata/). És a dudari, felejthetetlen pár hónapos exmissziós időm bányászközössége asztalára is. Emlékeimben a presbiteri és a hívő közösség különösen szép példáit őrizve. A bányamélyre leszállás bányászsors iránti tiszteletével, az éveken át tartó érdeklődésük, megható egyszerűségük ragaszkodásával. Adassék hát bőséges megbecsülés, tisztelet a tövisek között is élő, virágzó liliom-reformátusságnak Dunántúl lankás földjén és Dudaron!
  • Azért is meglepetés e kötet, mert Steinbach József Püspök Úr testvéri szívét érzem benne, a megértő, végre teljesítményalapon testvért becsülő vezető intellektus pásztori figyelmességét. Isten áldja meg ezért Püspök Urat!

Nem folytatom. Csak azt kérem az Olvasótól, néha álljon meg Isten színe előtt, Szentléktől felhangolt szívvel és vegye észre saját sorsában a megtartó kegyelem csodajelenlétét! Égi csillagoknál számosabb csodamiriádokat. Ő ugyanis nem alszik, nem szunnyad el, övéinek álmában is ad eleget.

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? – s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma