Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Ősi tudás rovásírás-vetélkedő és műveltségi találkozó – 2019

PrintFriendly and PDF

2019. 02. 11. - 2019. 03. 25.

A Palóc Társaság 2019-ben is meghirdette az Ősi Tudás rovásírás-vetélkedőt és műveltségi találkozót. Jelentkezési határidő 2019. március 25.

Az ŐSI TUDÁS című rovásírás-vetélkedő és műveltségi találkozó célja megismertetni és megszerettetni a magyar fiatalokkal ősi műveltségünket, magyar kulturális örökségünket, a magyar rovásírást, elmélyíteni fiataljainkban a magyarsághoz való tartozás felemelő érzetét és szilárd tudatát, mert Sajó Sándorral valljuk: „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!”

Tudnivalók

a. Főszervező: Palóc Társaság

b.Társszervező: Felvidéki Rovók (FeR)

c. A vetélkedő szervezése
A vetélkedő meghirdetése után ajánlatos iskolai fordulót szervezni. Így a vetélkedő három fordulóból áll: helyi válogató, körzeti elődöntő és országos döntő. A jelentkezők körzetbe való osztását a főszervező az érintettekkel együtt végzi el.

d. Korosztályok
A – alsó tagozatos III-IV. évfolyam
B – felső tagozatos V-VI. évfolyam
C – felső tagozatos VII-VIII. évfolyam
D – IX. évfolyam + középiskolás
E – felnőtt (18+)

e. Korosztályok szerinti kötelező feladatok a körzeti elődöntőkön
A – 4 – 4 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva + hangos olvasás: 2 sor terjedelmű szöveg rovásírással
B – 5 – 5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva + hangos olvasás: 3 sor terjedelmű szöveg rovásírással
C – 6 – 6 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva + hangos olvasás: 4 sor terjedelmű szöveg rovásírással
D – 7 – 7 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva + hangos olvasás: 5 sor terjedelmű szöveg rovásírással
E – 8 – 8 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva + hangos olvasás: 6 sor terjedelmű szöveg rovásírással

f. Korosztályok szerinti kötelező feladatok az országos döntőn
Ugyanaz, mint az e.) pontban, valamint minden korosztályban magyarítás rovásírással (idegen szavak magyar megfelelőjének ismerete megadott szómennyiség alapján, amely a FeRo honlapján lesz megismerhető) korosztályonként meghatározott mennyiségben: A – 5 szó, B – 10 szó, C – 15 szó, D – 20 szó, E – 25 szó, továbbá minden korosztályban rovásemlékek felismerése kiválasztási módszer alapján

g. Szabályok és értékelési szempontok

– Kizárólag Forrai Sándor ábécéjét használjuk írásban és olvasásban, jobbról balra haladva
– A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható
– Az olvasási feladatok előtt minden A korcsoportú diáknak joga van 1 perc, a B, C, D, E korcsoportnak pedig 2 perc felkészülési időt kérni.
– Az A korosztályúak olvasásánál nem hiba a szótagismétlés vagy az önmagát
kijavított/észrevett tévedés. A túl hosszú (kb. 10 mp) várakozás után az olvastató besegíthet a
diáknak, hogy haladjon, de a besegítés már 1 hibapontnak számít.
– A B, C, D, E korosztályúaknál olvasás közben hibának számít a két szó közötti hosszú szünet tartása-megakadás (kb.7 mp) és a hibásan elolvasott szó, ha a vetélkedő diák nem javítja ki – mindegyik hiba 1 hibapontot eredményez. A szó vagy a szótag kétszeri kezdése, a rosszul felolvasott szó újbóli, helyes felolvasása már nem számít hibának.
– az írásbeli feladatok megoldására szánt idő minden korosztályban legtöbb 50 perc. Ez elegendő idő arra, hogy a rovásábécé betűit szabályos alakban írja le a tanuló. Ha mégis vét ez ellen, akkor a nem szabályosan írt, de felismerhető, mással nem összetéveszthető betűt többszöri előfordulás esetében is csak egyszer kell hibának számítani, s ez 1 hibapontot von maga után.
– A d, gy, i, r és a hasonló, ferde vonalat tartalmazó rovásírásos betűk közül csak a ferde vonalas változat számít szabályosnak.
– Szintén szabályosak a rovásírásos betűknél mind a kerekített, mind a szögletes változatú betűtípusok (pl. a h, ly, f rovásírásos megfelelője).
– A kihagyott betűért 1 hibapont jár. Ahány hiba, betűkihagyás fordul elő egy szóban, annyi hibapontot von maga után.
– A latin betűs szöveg kétpontos magánhangzós alakjait (ö, ő, ü, ű) kétpontos ékezettel írjuk, nem pedig vízszintes vonallal. Ha valaki mégis vét e szabály ellen, akkor minden nem szabályosan írt magánhangzó egyszeri 1-1 hibaponttal sújtandó, függetlenül attól, hányszor fordul elő az átírásban.
– Az átírásnál mindenképpen a folyóírás ajánlott, a nyomtatott betűk használata kerülendő. A latin betűkre való átírás során használni kell a kis- és nagybetűket is. Tilos a szöveget végig nyomtatott nagybetűkkel írni (a tulajdonnevek jelölése miatt).
– Az írásjelek ,., ,, ?, !, :, ;, -, „ ”, ( ) és az ékezetek elhagyása 1 hibapont. Az írásjeleket használhatjuk latin betűs írásmód szerint is és tükörírásos változatban is.
– Szavak kihagyásáért 3 hibapont jár (az s kötőszó és az a, az, egy névelők kihagyásáért esetenkénti 1-1 hibapont).
– A k írása csak EK vagyis (  ) alakban fogadható el. Többszöri be nem tartása is csak egyszeri 1 hibapontot eredményezhet
-A szövegben számjeggyel írt számot az átírásban is számjeggyel kell írni és fordítva, a szövegben betűvel írt számnevet az átírásban is betűvel kell írni. Ennek figyelmen kívül hagyása 3 hibapont (figyelni kell az arab és római számok megkülönböztetésére is!)
– A szám számjeggyel való hibás átírásánál annyi hibapontot számolunk, ahány számjegyből áll az arab szám (pl. ha 997 helyett 887-et ír a vetélkedő, akkor 2 hibapontot kap a hibás átírásért). Az A korcsoport körzeti fordulójának feladatlapja nem tartalmazhat számjeggyel írt számot, a döntős feladatlapjuk is csak 1-től 100-ig tartalmazhat számjegyet.
– Követelmény a jól látható szóköz két szó, illetve két mondat között. Az e tagolás ellen vétő egyszeri előfordulás esetén 1 hibapontot kap. Ha a vétség 2 alkalomnál többször fordul elő, akkor is csak 2 hibaponttal sújtandó.
– Követelmény a jól olvasható, szép írás is mind a rovásírásos, mind a latin betűs átírás során. A különösen nehezen olvasható, csúnya írás egyszeri 2 hibapontot eredményez.
– Az átírás során nem alkalmazható sem összerovás, sem rövidítés. Ha mégis előfordul, akkor egyszeri 1 hibaponttal sújtandó.
– Az átírásnál a hibákat 20 hibapontig javítjuk és számoljuk, tovább nem.
– A végső sorrend a hangos olvasás és az átírási feladatokban ejtett kevesebb hibaszám alapján alakul ki.
– Döntetlen esetén a hangos olvasásra és az írásbeli feladatokra felhasznált kevesebb idő dönt. Ha ezután is maradna a döntetlen eredmény, akkor két, nem érintett tanár jelenlétében új, ismeretlen rovásírásos szöveg hangos olvasására fordított kevesebb idő ill. kevesebb ejtett hiba dönti el a helyezést.
– A feltüntetett szabályok betartását követve történik az értékelés.
– A vetélkedőn jelenlévő felkészítő köteles részt venni az írásbeli feladatok javításában
– Az országos döntőbe azok az 1 – 5. helyen végzett tanulók kerülnek saját körzetük elődöntőiből, akiknek hibapontjaik száma nem haladja meg a 10-et!

h. Résztvevők és részvételi föltételek – kérjük betartani a jelentkezéskor!

Jelentkezhetnek:
korosztályonként hárman egy-egy tanintézményből az alap- és középiskolák tanulói, művelődési házak, egyesületek, cserkészet stb. keretében működő szakkörök tagjai valamint felnőttek önállóan.
Minden szervezett csoportból (iskola, szakkör, klub, egyesület, cserkészcsapat stb.) egy értékelésre felkészült személyt kérünk a jelentkezési lapon megnevezni!

i. Jelentkezéskor az alábbi adatokat szükséges megadni:
a vetélkedő személy neve
korosztálya (A, B, C, D, E)
életkora (ahány éves a jelentkezéskor)
a küldő intézmény vagy szervezet neve
a település neve, ahol az intézmény vagy szervezet működik
a felkészítő személy neve (ha van felkészítő)
a felkészítő és/vagy a jelentkező villámlevélcíme és telefonos elérhetősége
az értékelésben résztvevő személy neve
– a benevezett jelentkező helyett újat (nyomós ok: pl. betegség miatt) a körzeti döntőn elfogadunk.

j. Díjazás
Valamennyi résztvevő emléklapot és a leendő támogatóknak köszönhetően jutalmat kap a körzeti döntőn. Az országos döntőn az öt korosztály első három helyezettjének díját biztosítjuk

k. Egyéb
Minden jelentkező k ö t e l e s idegen nyelvű felirat nélküli vagy kizárólag magyar feliratos öltözetben megjelenni minden fordulóban (ezt a követelményt betartatni a felkészítő feladata)! Ennek be nem tartása a vetélkedőből való kizárást eredményezheti!

l. A fölkészüléshez ajánlott irodalom
Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása
Friedrich Klára rovásírás tankönyvei és szakköri ötlettárai
Dittler Ferenc: Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai
A Forrai Sándor Rovásíró Kör honlapja: www.rovasirasforrai.hu
A felvidéki rovók honlapja: www.felvidekirovok.hu vagy www.felvidekirovok.sk

Forrai Sándor rovásábécéje
Rovásszámjegyek írása

m. Jelentkezési határidő:
2019. Kikelet hava (március) 25., vasárnap. Későbbi időpontban jelentkezést nem fogadunk! A jelentkezési lapot a fenti i.) pont szerint pontosan kitöltve, minden kért adatot megadva a következő címre kell küldeni: z.urban@paloctarsasag.real-net.sk
A jelentkezőknek részletes felvilágosítást tartalmazó meghívót küldünk.

n. Időpontok és helyszínek 2019-ben:
Keleti körzet – Harkács: Szelek havának, azaz április 5. napján, pénteken
Középső körzet – Dunamocs: Szelek havának, azaz április 26. napján, pénteken
Nyugati körzet – Dunaszerdahely: Szelek havának, azaz április 17. napján, szerdán
Országos döntő – Gúta, Ígéret havának, azaz május 10. napján, pénteken

***

Csak rajtunk, magyar iskolákon, szervezeteken, egyesületeken, cserkészcsapatokon múlik, tudjuk-e folytatni a rovásírás újratanulását, népszerűsítését, elfogadtatását vagy újabb csorbát szenved a felvidéki magyarság nemzettudata!

Várjuk hazafias gondolkodású magánszemélyek, vállalkozók jelentkezését, akik szívügyüknek tekintik a magyar kulturális örökségünk megőrzését és fejlődését szülőföldünkön s ezért lehetőségük szerint adományukkal támogatják a helyi, a körzeti és az országos rendezvényünket.

Várjuk az alap- és középiskolás magyar fiatalok továbbá a felnőttek jelentkezését.
Mindenkinek sikeres felkészülést, tisztes helytállást kíván a Palóc Társaság és a Felvidéki Rovók!

Részletek

Kezdés:
2019. 02. 11.
Vége:
2019. 03. 25.
Esemény Category:
Esemény Tags:

Szervező

Palóc Társaság
Telefon:
047 488 53 13
E-mail:
z.urban@paloctarsasag.real-net.sk
MEGOSZTÁS