Gál Gábor MKP-parlamenti képviselő: Természetesen igen. De nem bármi áron. Úgy gondolom, hogy az első két mondattal minden józan, felelős gondolkodású ember egyetért. A kérdést kellene inkább úgy feltenni, hogy milyen áron építessük az autópályákat. S itt nem az útépítés pénzügyi vetületére gondolok, hanem az utak alatti telkek rendezésének a módjára.

A parlament decemberi ülésén tárgyaltuk második olvasatban azt a kormány által beterjesztett törvénytervezetet, amely az autópálya-építést hivatott felgyorsítani. A törvény megnevezése azonban már az első olvasatra is éberségre int, mivelhogy a törvény az egyes autópályák és gyorsforgalmi utak előkészítésének egyszeri rendkívüli rendelkezéseiről szól.

Mit is takar ez a furcsa elnevezés? Egyes alkotmányjogászok számára a legsötétebb múltat, s be kell vallanom, hogy az én megítélésem is ehhez közelít.

A kormány az autópályák és gyorsforgalmi utak felgyorsításához nem úgy állt hozzá, mint ahogy az elvárható lenne. A dolgokat a rövidebb, kényelmesebb végén fogta meg. A problematikus telekrendezést, földfelvásárlást úgy akarja megoldani, hogy a polgárok tulajdonjogát semmibe veszi. Nem új eljárásokat fogalmaz meg, nem a jog kereteiben gondolkodik, mivel ez bonyolultabb, jóval több energiát felőrlő feladat. Egyszerű jogtipráshoz folyamodtak.

Felháborítónak tartom a kormánytöbbség által megszavazott törvényt, amely lehetővé teszi, hogy az építkezési engedély kérvényezése során az építőnek nem kell felmutatni az érintett parcellák tulajdonjogát, vagy egyéb, a parcellán az építkezést megengedő jogviszonyt. Elég felmutatnia, hogy eredménytelenül tárgyalt a tulajdonossal a parcella megvételéről. Magyarán szólva az autópályaépítő-társaság beadhatja az útépítési kérvényt, s az építkezési engedélyt meg is kaphatja anélkül, hogy a parcellát az állam megvásárolta volna vagy a törvény keretein belül kisajátította volna. Sőt, itt még nincs vége. Ha a kolaudáció során sem tudja az építő felmutatni annak a parcellának a tulajdonjogát, amelyen az autópálya vagy a gyorsforgalmi út áll, nem történik semmi, mivel az egész építkezés korlátlan ideig „ideiglenesen” üzembe helyezhető. Ezek az intézkedések homlokegyenest ellentmondanak az egész szlovák jogrendnek, kezdve az alkotmánytól.

A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 20. cikkelye biztosítja a tulajdonhoz való jogot, és egyben kimondja, hogy mindenki tulajdonjogának egyenlő a törvényi tartalma és védelme. Továbbá rendelkezik arról, hogy a tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvény alapján, megfelelő kártalanítás mellett lehet.
Ha tartjuk magunkat az alkotmányhoz, akkor még törvényi rendelkezés által sem megengedhető, hogy kisajátítás vagy megegyezés nélkül az állam építkezési engedélyt adjon ki az utak építésére, így a tulajdonjogot csorbítsa, esetenként semmibe vegye.
Megengedhetetlen, hogy bárki az alkotmány keretein kívül, korlátozza, megszüntesse egy személy tulajdonjogát, még ha az államról is van szó, amely ezt törvényi felhatalmazással tenné. Elfogadhatnak tíz törvényt is, ez az eljárás akkor is alkotmányellenes marad.  Közlekedési miniszter úr nagyot tévedett, mikor ezt a törvényt úgy ítélte meg, hogy súrolja az alkotmányosságot, mivel ez a szabályozás messze az alkotmányosság keretein kívül van.

A kormánykoalíció részéről a legfőbb érv eme szégyenletes tervezet elfogadására az volt, hogy fel kell gyorsítani az autópálya-építést. De ez a törvény nem oldja meg ezt a problémát, ez a jogszabály csak a kormány tehetetlenségének és rezignálásának a bizonyítványa. A MKP a többi ellenzéki párttal az elejétől kemény kritikának tette ki a törvénytervezetet. Sőt, jeleztük, hogy ha ilyen formában lesz a parlamentben elfogadva, haladéktalanul az alkotmánybírósághoz folyamodunk, és egyben kérni fogjuk a törvény hatályának a felfüggesztését is. Így mindenki számára világos lehetett, hogy a törvény gyakorlati alkalmazása nem lesz azonnali, mivel az alkotmánybíróság nem fog egy hónap alatt döntést hozni az ügyben. Az végeredmény pedig az lesz, hogy az egész autópálya-építkezés nemhogy felgyorsul, hanem teljesen leáll.

A jogszabály még egy óriási veszélyt rejt magában, mivel a parlamenti megtárgyalása során több kezdeményezés is napvilágot látott, hogy ez a törvény, mely semmibe veszi a magántulajdont, ne csak azt autópálya építésre vonatkozzon, hanem más építkezésekre is, és ezzel megnyílhat Pandóra szelencéje.

Ezért a MKP nagy figyelemmel fogja kísérni a törvény gyakorlati alkalmazását, és várjuk az alkotmánybíróság gyors döntését ez ügyben.

(MKP Hírvivő)