A Kossuth Rádió Göncz Lászlót, a Miniszterelnöki Hivatalban létrejött Szórvány Tanács elnökét és Gémesi Ferenc szakállamtitkárt kérdezte az újonnan alakult kormánytestület leendő tevékenységéről.

Riporter: Miért alakult meg a Szórvány Tanács, és milyen feladatokkal? Gémesi Ferenc szakállamtitkár.

Gémesi Ferenc: Azért is fontosnak gondoltuk, hogy egy olyan szakmai, tartalmi bázis alakuljon ki, amely lehetővé teszi, hogy az egész szórványosodás folyamatát valamilyen formában, pozitív értelemben befolyásolni tudjuk. Tudjuk, hogy régiónként ez mennyire eltérő. Azt is tudjuk, hogy nem lehet egy egységes politikát erre kialakítani. Ezért gondoltuk, hogy mindenképpen kell egy olyan testület, amely szakmai bázison ezt az egész kérdéskört rendezni tudja.

Elsődleges feladata az, hogy  olyan régiós koncepciókat dolgozzon ki, amelyek egyrészt bemutatják a helyzetet, másrészt megoldási javaslatokat is tesz szakmai bázison arra, hogy milyen irányba kellene haladni. Értem ez alatt akár az intézményfejleszést, akár új intézmények létrehozását, akár a többségi nemzettel való párbeszéd tartalmi kérdéseit. Tehát elsősorban egy ilyen szakmai bázisa lenne.

A másik feladatköre, hogy mindazoknak a hazai döntéshozó testületeknek, amelyek pályázatokról, forrásokról döntenek, javaslatokat, ajánlásokat tenne, hogy mely szórványkérdéseket, intézményeket, projekteket, irányokat lenne érdemes támogatni.

Harmadrészt pedig egy olyan nemzetközi konferenciát terveznénk a jövő év elejére, amelyiken be is mutatnánk a hazai közvéleménynek is, meg a többségi nemzeteknek a Kárpát-medence szomszédos országaiban, hogy mi is az alapprobléma a szórványban. Milyen megoldási javaslatok lehetségesek? Hol látjuk mi a problémát abban, hogy a magyar kultúra, a magyar nyelvhez való kötődés kérdésében hol kéne erősebb, keményebb, határozottabb intézkedéseket hozni akár innen az oldalról, akár a többségi nemzetek oldaláról. 

Riporter: Nemrég megalakult már egy másik Szórvány Tanács. Mennyire fognak esetleg együttműködni? Már csak azért is kérdezem, mert a névsort nézve átfedések vannak, van, aki itt is szerepel és ott is.

Gémesi Ferenc: Mindazoknak a kezdeményezőknek, akik hozzánk jöttek azzal a szándékkal, hogy működjünk együtt, felajánlottuk, hogy bárkit delegálhatnak ebbe a testületbe. Meg is mutattuk azt, hogy kik lesznek a tagjai. Nem éltek vele a kezdeményezők. Ahogy egyébként Göncz elnök úr is mondta, ez a testület nyitott bárki csatlakozására. Tehát mi nem egy zárt rendszerben gondolkodtunk. A feladatok tekintetében meg különösen nyitott ez a testület, hiszen számos feladat van.

Mi azt gondoltuk, hogy a kormányzat számára, a kormányzati felelősség szempontjából egy meghatározó kérdés, hogy teremtsük meg az intézményes hátterét a szórványüggyel való foglalkozásnak. Ez nem jelenti azt, hogy e mellett még nem működhetne bárki szórványügyben, és ne foglalkozhatna bárki szórványkérdésekkel. Ezek nem zárják ki egymást.

Mi a felelősségünk tudatában hoztuk létre ezt a fórumot. A tanács maga kinyilvánította a nyitottságát bármilyen fajta részvételre, csatlakozásra, bárkinek a bekapcsolódására a munkába.

Riporter: A most megalakult Szórvány Tanács elnöke, Göncz László történész, kisebbségkutató, a szlovéniai magyarság képviselője különben a szlovén parlamentben. Milyen feladatokat lát el a tanács előtt?

Göncz László: Nagyon fontosnak tartom azt a kérdést, hogy mennyire szórványosodik a magyar társadalom a határokon túl. Ezt általános jelleggel megállapítjuk. Másrészt nagyon fontosnak tartom azt is, hogy esetleges ajánlásainkkal, javaslatainkkal próbáljunk a szocializáció minden területére kiterjesztve konkrétumokat megfogalmazni. Hiszen ebben a közép-európai térségben ez a jelenség, hogy szórványosodás, égetően fontos kérdés. Hiszen nemcsak a magyarságot, habár minket leginkább, de a többi nemzetet is nagymértékben érinti ez a probléma.

Itt ma fölvetettük azt is, hogy a regionális tudaton keresztül kellene közelíteni a nemzettudathoz. Valószínűleg ez egy járható út. Hiszen a Muravidéken is valami hasonlót tapasztalunk. Nagyon jó lenne, ha ennek a tanácsnak végre valamilyen konkrét eredménye is lenne. Az utolsó pillanat volt talán ahhoz, hogy  kimondjuk,  a kormányzat szintjén is  foglalkozni fogunk a kérdéssel.

Riporter: Szándékoznak együttműködni azzal a másik Szórvány Tanáccsal, a Duray Miklós által kezdeményezettel, amely nemrég megalakult? Már csak azért is, mert jó néhány nevet itt is, ott is meg lehet találni.

Göncz László: Én is ott voltam Felsőpulyán, sőt, előadást is tartottam. Én mindenképpen együttműködök nagyon szívesen mindenkivel, és arra fogok törekedni, hogy a Miniszterelnöki Hivatal keretében megindított kezdeményezést is egészítsük ki azzal, hogy a két – mondjuk azt formálisan, pillanatnyilag két parton álló – csoport mindenképpen egyesüljön, közeledjen, szakmai szempontok tekintetében egységes egészként  kezelje ezt a kérdést.

Műsorvezető: Dormán László összeállítását hallották a Szórvány Tanácsról.

(mr1hu)