„Mátyás király Gömörben így tarta áldomást” címmel tartotta hagyományos tanári konferenciáját a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2008. november 14-15-16-án Sajógömörön.

A konferencia a Holló Barnabás által készített Mátyás-szobor megkoszorúzásával kezdődött, majd a résztvevők az evangélikus templomban ökumenikus istentiszteleten vettek részt. A harmadik nap „a középkori Lőcse” tanulmányúttal fejeződött be.
Mintegy száz történelem- és magyartanár érkezett az ország minden részéből Sajógömörre a Reneszánsz Év és Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából rendezett konferenciára. A helyi szervezők: Sajógömör önkormányzata, az alapiskola tanárai méltó helyszínt biztosítottak a konferenciának a Szentiványi-kastély termeiben és feledhetetlenné tették a résztvevők számára a Gömörben eltöltött két napot.

A konferencia témáiban az olasz reneszánsz hatását, eszmeiségét, a XV. századi Magyar Királyságra gyakorolt hatását, Hunyadi Mátyás uralkodásának szellemiségét, a magyar reneszánsz kialakulását és kiteljesedését fogta át.
Célját tekintve a helyi és regionális identitástudat erősítése, a felnevelő szülőföld szeretete, megbecsülése, a hűségre való nevelés, a hagyományok iránti kötelező tisztelet és annak fontossága emelkedett ki.

A konferencia fővédnöke Rubovszky Rita, a Hungarofest Kht. igazgatója volt, rangos előadói az MTA Történelemtudományi Intézetének, az ELTE Irodalom- és Történelemtudományi Tanszékének, az ELTE Történeti Intézetének professzorai, valamint a Magyartanárok Egyesületének, a Történelemtanárok Egyletének tanárai, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma régészei, történészei, a pozsonyi Egyetemi Könyvtár munkatársa voltak.

A konferencia programjába rendhagyó módon, de szervesen illeszkedett a Vivat Mathias Rex! pedagógiai projekt tématerveit megvalósító sajógömöri, tornaljai (Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola) alapiskola tanulóinak bemutatói. Igazi élményt, felüdülést jelentett Mátyás udvarnépének felvonulása Bonfini mester irányításával, Kolozsvár bemutatása és az élő sakkjátszma, ami Hunyadi János kenyérmezei, a törökök fölötti győzelmét jelenítette meg.
Cselényi Árpád művésztanár emlékplakettjét a konferencia minden résztvevője megkapta, Mátyás király kapás szobrát az előadók emlékként vitték magukkal a konferenciáról.
A péntek esti fogadás a reneszánsz lakomát idézte meg, szombat este Écsi Gyöngyi és a Patria Régizene Együttes varázsolt Mátyás-korabeli hangulatot a konferencia résztvevői számára.

A nyitó előadásban Tringli István, az MTA Történelemtudományi Intézetének történésze felvázolta a középkor és az újkor határán kibontakozó Mátyás-képet és államot, kezdve a Corvin szó etimológiájával, érintve Mátyás birodalomépítő törekvéseit, hadseregének összetételét, rávilágítva Mátyás szövetségeseire, a Jagello-korban bekövetkezett folyamatokra, említve a két kort meghatározó elemet, a gótikát és a reneszánszot.
Szentmártoni Szabó Géza az ELTE irodalomtörténésze a XVI. században keletkezett Mátyás hagyományokat, azok keletkezésének helyét, a kultusz kialakulását idézte meg korabeli énekmondók módjára.
Nógrády Árpád történész (MTA, Történettudományi Intézet) Mátyás uralkodásának első esztendei című előadásában a XV. század zsoldosok mindennapjainak szemléletes képét mutatta be.
Papp Zita, a pozsonyi Egyetemi Könyvtár könyvtárosa Galeotto Marzio munkásságáról, annak utóhatásairól tartott előadást.
Draskóczy István egyetemi docens (ELTE BTK Történeti Intézet) Mátyás király kincstárának bevételi forrásait, a kor gazdaságpolitikáját, a fizetőeszközök fajtáit vázolta fel mindenre kitenkintően.
Pajorin Klára, az MTA Irodalomtudományi Intézete tudományos főmunkatársa kimerítően értekezett Vitéz Jánosról, az Academia Histropolensis létrejöttéről. Előadásában kitért a humanizmus fogalom helyes értelmezésére is, ami az emberiség kultúrája megújítására való törekvést jelentette.
Buzás Gergely, az MNM Mátyás Király Múzeuma régésze, művészettörténésze animációk segítségével XV. századi sétára vitte a konferencia résztvevőit. A virtuális séta Mátyás visegrádi palotájába, a fellegvárba, illetve Budára kalauzolta el a hallgatóságot. A képek sora megelevenítette a mai állapotokból kikövetkeztetett múltat.
B. Szabó János történész, művészettörténész (Budapesti Történeti Múzeum) a Kinizsi – Báthory és a bárók bandériumára épülő, Mátyás terveit segítő hadsereget mutatta be.
Veszprémy László, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatója Mátyásnak a törökök elleni harcáról szólt korabeli dokumentumok alapján.
A konferencia utolsó négy módszertani előadása azzal foglalkozott, hogyan lehet a tanítás-tanulás gyakorlatában a diákokat szellemi kalandra hívni Mátyás korának megismerése érdekében. Miklósi László, a Történelemtanárok Egylete elnöke, történelemtanár bemutatta a Nemzeti Emlékezet Program keretében megvalósult élményszerű történelemtanítás emléktúrákat, azok szellemi hozadékát.
Ferencz Anna, a sajógömöri Alapiskola igazgatója a Mátyás és a hozzá kötődő hagyományok szerepe a regionális identitástudat alakításában című előadásában arról a hazaszeretetről szólt, amit szavakban nem lehet megfogalmazni, ami vagy van, vagy nincs, aminek alakításában, a szülőföldhöz való kötődés és szeretet kimunkálásában mindenkinek ki kell venni a részét. Egyébként minden identitástudat értelmezhetetlen. S kell-e ott beszélni nemzeti öntudatról, ahol az iskola kapuján kilépve Mátyás király köszön a sietőre, minek alapján az identitástudatot nem alakítani, hanem félelem nélkül kell gyakorolni a mindennapokban.
A konferencia harmadik napja a középkori Lőcse megismerése volt Várkonyi Gábor történész (ELTE) kiváló kalauzolásában, aki Hayn Gáspár 1506-os Lőcsei krónikája segítségét vette igénybe feladata maradéktalan teljesítésére.
Sajógömör kiváló házigazdája volt a tanári konferenciának. Köszönet illeti ezért a település polgármesterét, Jankósik Zoltánt és az alapiskola igazgatónőjét, Ferencz Annát.
A konferencia teljesítette küldetését, a résztvevők élménnyel, kedvességgel, odafigyeléssel és magas szakmai kihívással találkoztak Sajógömörön.

Ádám Zita

Beküldte: Molnár Zsuzsa, SZAKC Rimaszombat