Úgy tűnik, hogy a sokak által kárhoztatott nyelvtörvény nemcsak az állami hivatalok szintjén érvényesül. Egyes egyházi körök azon buzgólkodnak, hogy a hitéletben is kizárólag a szlovák nyelv váljék meghatározóvá.
Szomorú példáját nyújtja ennek a Nyitrai Egyházmegye, ahol a magyar katolikusoktól több helyen megtagadják, hogy anyanyelvükön hallgathassák az Isten igéjét. Nemrégiben két, túlnyomórészt magyarok által lakott egyházközségben is szlovák nyelvű mise keretében szolgáltatták ki a bérmálás szentségét. Szímőn és Ipolyszakálloson Marián Chovanec nyitrai segédpüspök hívta le a Szentlelket szlovák nyelven a magyar bérmálkozókra. A mintegy 80 %-ban magyarok által lakott községekben a bérmálás szertartása nagyrészt szlovák nyelven zajlott. A kevés magyar szöveget a nyitrai szlovák anyanyelvű, a magyar nyelvet keservesen törő ún. „magyar helynök” adta elő, olvasta fel magyarul. Történt mindez annak ellenére, hogy –többek által megerősített információnk szerint- az ipolyszakállosi magyar bérmálkozójelöltek és szüleik előzetesen levélben kérték a magyar nyelvű bérmálást a nyitrai püspökségtől. Mivel elutasító választ kaptak az illetékes egyházi hatóságtól, ezért többségük az egyik magyarországi plébániára jelentkezett át, hogy megkaphassa a Szentlélek ajándékát.
Megjegyzendő, hogy amíg nem történt meg a szlovákiai egyházmegyéknek a mečiari közigazgatási felosztás mintájára történő feldarabolása, addig a Pozsony-nagyszombati Főegyházmegyében többé-kevésbé megoldott volt a magyar hívek lelkipásztori ellátása, az ottani területen magyar nyelven szolgálatot teljesítő püspökök: Vladimír Filo, Dominik Tóth és Orosch János révén. A fentiekben vázolt esetek nem egyedülállóak: hasonló problémák merültek fel a közelmúltban a többségében szintén magyarlakta Köbölkúton és Zsitvabesenyőn is. Felvetődik a kérdés: Vajon miért jó egyes szlovák egyházi elöljáróknak, hogy a kirekesztő szlovák nyelvtörvény szellemiségét alkalmazva, elüldözik híveik egy részét, kockáztatva azt, hogy azok véglegesen eltávolodnak az Egyháztól? Az Anyaszentegyháznak nem lehetnek mostohagyermekei! Az egyházi vezetőknek kellene a legjobban a szívükbe vésniük Pál apostol útmutatását: „Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban.“ (Gal 3,28)

Felvidék Ma, Kondás Jónás