Az EBESZ kisebbségi főbiztosa, Knut Vollebaek ma az alábbi állásfoglalást tette közzé:
„A szlovák kormány jóváhagyta az „A Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvény végrehajtási alapelveit”. Az alapelvek 2010. január 1-én léptek életbe.
Ezeket az ajánlásaim szerint dolgozták ki, azzal a céllal, hogy a nem világos megfogalmazásokat egyértelművé és határozottá tegyék, és egyértelmű kötelező értelmezési előírást teremtsenek a törvényhez. Az elfogadási folyamat során az alapelvek változások során mentek keresztül. Ennek ellenére üdvözlöm az alapelveket, mert megadják a szükséges útmutatást a módosított államnyelvtörvény alkalmazásához és azon kötelezettségek ellenőrzéséhez, amelyeket bevezet. Lényeges, hogy az államnyelv erősítését szolgáló lépések nem csökkentik a nemzeti kisebbségekhez tartozó egyének nyelvi jogait. A kormány államnyelvtörvény végrehajtásáról szóló alapelvei biztosítják a diszkriminációmentesség és arányosság elveinek tiszteletben tartását, ezért védeniük kellene a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát anyanyelvük használatára a magán- és közszférában.
Elvárom, hogy a szlovák szervek figyelemmel kísérik majd az államnyelvtörvény alkalmazását, és kiértékelik azt, különös tekintettel a bírságok kirovása esetében, annak érdekében, hogy óvakodjanak a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek magán- és közéleti anyanyelv-használatának ez (büntetés) általi aránytalan korlátozásától. Szándékomban áll továbbra is szerepet vállalni ennek és más kérdéseknek a rendezésében mindaddig, amíg nem alakul ki egyensúly a megerősített államnyelv-védelem és a kisebbségi jogok védelme terén.”
(Hága, 2010. január 4. – Nem hivatalos fordítás: Felvidék Ma.)

* * *

Stanovisko vysokého komisára OBSE pre menšiny k zásadám vlády k zákonu o štátnom jazyku Slovenskej republiky

Haag, 4 január 2010 – Vysoký Komisár OBSE pre otázky národnostných menšín Knut Vollebaek vydal dnes nasledujúce vyhlásenie:
”Slovenská vláda prijala Zásady vlády k zákonu o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Zásady nadobudli účinnosť 1. januára 2010. Boli vypracované na základe mojich odporúčaní s cieľom vysvetliť nejasnosti, dodať určitosť a poskytnúť jednotný záväzný výklad zákona. Počas procesu prijímania prešli zásady radom zmien. Predsa však prijatie zásad vítam, pretože poskytujú potrebné usmernenie pre aplikovanie ustanovení novelizovaného zákona o štátnom jazyku a pre dohľad nad uplatňovaním záväzkov, ktoré (zákon) zavádza.
Je podstatné, že kroky na podporu štátneho jazyka neznižujú jazykové práva osôb patriacich k národnostným menšinám. Zásady vlády na vykonávanie zákona o štátnom jazyku zabezpečujú zachovávanie princípov nediskriminácie a proporcionality a tak by mali chrániť právo osôb patriacich k národnostným menšinám na používanie ich materinského jazyka v súkromnej a verejnej sfére.
Očakávam, že slovenské orgány budú pozorne sledovať a vyhodnocovať implementáciu zákona o štátnom jazyku, osobitne vo vzťahu k ukladaniu pokút v záujme vyvarovať sa neprimeraných obmedzení používania menšinových jazykov. Mám v úmysle byť aj naďalej zapojený do tejto a iných otázok, pokým nebude dosiahnutá rovnováha medzi posilňovaním štátneho jazyka a ochranou menšinových práv.”
(Úradný preklad, MZV SR.)

***

OSCE High Commissioner on National Minorities issues statement on Slovakia’s language law

THE HAGUE, 4 January 2010 – The OSCE High Commissioner on National Minorities, Knut Vollebaek, issued the following statement today:
“The Government of Slovakia has adopted the Principles for the Implementation of the amended State Language Act. The Principles are effective as of 1 January. They were elaborated on my recommendation in order to address ambiguities, add clarity and provide a single authoritative interpretation of the Law. The text of the Principles underwent a number of changes in the process of adoption. However, I welcome the adoption of the Principles, since they provide the needed guidance for applying the provisions of the amended State Language Law and for overseeing the implementation of the obligations it establishes.
It is essential that steps taken to promote the State Language do not undermine linguistic rights of persons belonging to national minorities. The Government Principles for the Implementation of the State Language Law provide for the respect of principles of non-discrimination and proportionality and should thus safeguard the right of persons belonging to national minorities to use their mother tongue in the private and public sphere.
I expect the Slovak authorities to closely monitor and evaluate the implementation of the State Language Law, particularly with regard to the imposition of fines in order to avoid undue limitations to the use of minority languages. I intend to remain engaged with this and other matters until the balance between strengthening the State language and protecting minority rights is achieved.”