A Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. megjelentette az új pályázati kiírásait, melyekre vállalkozók és nem nyereségorientált szervezetek is benyújthatják pályázataikat. A pályázatok benyújtásának határideje 2010. február 22.

 

A következő témakörökben lehet pályázni:

 • Önrész támogatás Európai Uniós illetve nemzeti gazdaságfejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó projektek esetében
 • Fiatal kezdő vállalkozók támogatása
 • Turisztikai célú vissza nem téritendő támogatás
 • Vissza nem téritendő támogatás határon túli írott vagy elektronikus sajtótermékek gazdasági rovatainak létrehozására, illetőleg a már meglévő gazdasági rovatok fenntartására

A pályázatok benyújtásának határideje minden kategóriában 2010. február 22.

 


 

Röviden, az egyes pályázati témakörök feltételrendszeréről:

Önrész támogatás Európai Uniós illetve nemzeti gazdaságfejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó projektek esetében

A pályázat tárgya
A támogatás a gazdaságfejlesztési projektet megvalósító pályázónak az Európai Uniós vagy nemzeti pályázati kiírásban meghatározott saját erő követelmény biztosításához nyújt részfinanszírozást.

A támogatásra kizárólag olyan pályázók jogosultak, akik már rendelkeznek az adott uniós vagy nemzeti támogatás elnyerését bizonyító, a hazai támogató szervezettel megkötött támogatási szerződéssel

A támogatás mértéke és formája
A támogatás az EU vagy nemzeti pályázati kiírásban megjelölt saját erő készpénzhányadának 50%-áig terjedhet, maximum 4.000.000 HUF értékben.

Jelen támogatás működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

A pályázók köre:
Támogatásra pályázhatnak:

Vállalkozások, melyek:

 • bejegyzett, legalább 1 éve működő egyéni-, vagy társas vállalkozások, melyeknek többségi tulajdonosa az adott ország állampolgára;
 • termelő, szolgáltató, vagy kereskedelmi tevékenységet folytatnak;
 • 249 főnél nem foglalkoztatnak többet.

A részletes pályázati útmutató, valamint a szükséges nyomtatványok mellékletek a www.corvinus.hu honlapon találhatók.

Fiatal kezdő vállalkozók támogatása

A pályázat tárgya
A támogatás a kezdő vállalkozás létrehozásának feltételeit biztosító kiadások (dokumentumok, igazolások, kérelmek stb. beszerzése, benyújtása), és/vagy kezdeti beruházási (eszközbeszerzési) és működési (iroda, műhely stb. fenntartási) költségek fedezésére irányul.

A támogatás mértéke:
A maximálisan pályázható összeg 1.000.000 HUF.

A támogatás formája:
Jelen támogatás működési támogatásnak is minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

A támogatás feltétele
A támogatási szerződés megkötését követő legfeljebb három hónap elteltével a vállalkozás alapdokumentumainak a megszerzése, illetve meglétük esetén azok bemutatása (csatolása a pályázati anyaghoz.), valamint az elszámolás megküldése. A támogatást a létrehozott gazdasági társaságnak folyósítjuk.

A pályázók köre
Támogatásra pályázhat

 • A Szlovákiában élő 35 év alatti elsősorban magyar nemzetiségű magánszemély, aki legkésőbb a szerződéskötést követő három hónapon belül megalapítja első társas vállalkozását (kivéve a romániai Bákó megyei pályázókat, ahol egyéni vállalkozó is pályázhat) úgy, hogy cégbejegyzési kérelmét a pályázat benyújtásakor igazolni tudja, és megvalósítható üzleti tervvel rendelkezik, a vállalkozás legalább Kft-nek1 megfelelő cégformájú és abban a pályázó magánszemély többségi tulajdonnal rendelkezik a pályázat tárgyát képező vállalkozásban.
 • Szlovákiában azok a bejegyzett vállalkozások is abban az esetben, ha többségi tulajdonosuk(aik) magyar nemzetiségű 35 év alatti magánszemély(ek), aki(k)nek a pályázó vállalkozás az első vállalkozása(uk) és a vállalkozás bejegyzése 2009. szeptember 1., vagy azt követő dátumú.

A részletes pályázati útmutató, valamint a szükséges nyomtatványok mellékletek a www.corvinus.hu honlapon találhatók.

Turisztikai célú vissza nem téritendő támogatás

A pályázat tárgya
Turisztikai (hagyományőrző) rendezvény vagy kísérő rendezvény szervezésének és a turisztikai infrastruktúra fejlesztésének (tourinform iroda létrehozása, információs táblák és kiadványok készítése stb.) támogatása.

Rendezvény esetén a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a rendezvény célkitűzését, megvalósításának leírását ütemtervvel, beleértve a megvalósítás kezdő és záró időpontját és tervezett, részletes költségvetését, a megvalósításhoz szükséges saját erő (készpénz+hitel) feltüntetésével.

A támogatás mértéke, devizaneme
Támogatás a turisztikai (hagyományőrző) rendezvény/kísérő rendezvény szervezése témában legfeljebb 5.000.000 HUF, turinform iroda létrehozására legfeljebb 3.000.000 HUF, információs tábla és kiadvány készítésénél legfeljebb 1.000.000ó HUF összeg erejéig igényelhető.
A megvalósítani tervezett idegenforgalmi projekt összköltségében a saját erőnek EU tagállamok esetében a projekt összköltségének legalább 50 %-át; nem EU tagállamok esetében pedig legalább 35 %-át el kell érnie.

A pályázók köre
A pályázaton részt vehetnek vállalkozások és nem nyereség orientált szervezetek, amennyiben

 • a pályázó Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Ukrajna magyar lakta régióiban bejegyzett, legalább 1 éve működő egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, illetve nem nyereség orientált szervezet;
 • a pályázó csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy megszűnésre irányuló egyéb eljárás alatt nem áll;
 • a pályázó a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a magyar költségvetésből bármely időpontban juttatott támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tett;
 • a pályázónak 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs a székhely szerinti ország hatóságai felé, kivéve, ha annak megfizetésére fizetési halasztást vagy részletfizetést kapott;
 • nincs lejárt vagy átütemezett köz- vagy bankhitel tartozásuk, illetve az Új Kézfogás Közalapítvány (továbbiakban ÚKKA), vagy a Corvinus Zrt. felé tartozásuk,
 • a pályázó vállalja a támogatási szerződésben meghatározott finanszírozási konstrukció megvalósítását.

A részletes pályázati útmutató, valamint a szükséges nyomtatványok mellékletek a www.corvinus.hu honlapon találhatók.

Vissza nem téritendő támogatás határon túli írott vagy elektronikus sajtótermékek gazdasági rovatainak létrehozására, illetőleg a már meglévő gazdasági rovatok fenntartására

A pályázat tárgya
A pályázat keretében a Corvinus Zrt. olyan projekteket kíván támogatni, melyek megvalósításával elősegíthető a határon túli írott vagy elektronikus sajtótermékek gazdasági rovatainak létrehozása, illetőleg a már meglévő gazdasági rovatok fenntartása, továbbá bizonyos fokú fejlesztése.

A támogatás mértéke, devizaneme
Az igényelhető támogatás nem haladhatja meg a 30.000.000 HUF összeget.

Saját erő mértéke
A támogatott saját erő hozzájárulása a kivitelezni kívánt projekthez nem lehet kevesebb, nem EU tagállamok esetében, mint a projekt összegének 35 %-a; EU tagállamok esetében, mint a projekt összegének 50 %-a.

A támogatás formája
Jelen támogatás működési támogatásnak nem minősülő végleges juttatás (továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) utófinanszírozás formájában.

A pályázók köre
A pályázaton részt vehetnek társas vállalkozások és nem nyereség orientált szervezetek, amennyiben

 • a pályázó Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Ukrajna magyar lakta régióiban bejegyzett, legalább 1 éve működő társas vállalkozás, illetve nem nyereség orientált szervezet;
 • a pályázó csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy megszűnésre irányuló egyéb eljárás alatt nem áll;
 • a pályázó a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a magyar költségvetésből bármely időpontban juttatott támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tett;
 • a pályázónak 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs a székhely szerinti ország hatóságai felé, kivéve, ha annak megfizetésére fizetési halasztást vagy részletfizetést kapott;
 • nincs lejárt vagy átütemezett köz- vagy bankhitel tartozásuk, illetve az Új Kézfogás Közalapítvány (továbbiakban ÚKKA), vagy a Corvinus Zrt. felé kötelezettségük;
 • vállalja a támogatási szerződésben meghatározott finanszírozási konstrukció megvalósítását.

A részletes pályázati útmutató, valamint a szükséges nyomtatványok mellékletek a www.corvinus.hu honlapon találhatók.

Felvidék Ma, AZS