A Magyar Koalíció Pártja Szepsi Helyi Szervezete 2010. január 28-án tartotta meg évzáró taggyűlését, Szepsiben a Városi Művelődési Központ F-klubjában. A helyi szervezet vezetőségének nagy örömére sok fiatal is megjelent az évértékelő taggyűlésen.

 

A megbeszélésen részt vett Köteles László, az MKP parlamenti képviselője, a Csemadok általános alelnöke, az MKP Országos Elnökség tagja, Zachariaš István, Szepsi város polgármestere, az MKP OE alelnöke, Iván László, Szepsi város alpolgármestere, az MKP Kassa-környéki járási elnöke, Szpisák Zsuzsanna, az MKP Kassa-környéki járási titkára és megjelent az MKP Járási Elnökségének több tagja is. Az ülésen a Via Nova Ifjúsági Csoport is képviseltette magát, ifj. Zachariaš István vezetésével.
Az évzáró taggyűlés résztvevői meghallgatták Köteles László, az MKP Szepsi Helyi Szervezete elnökének beszámolóját . Az elnök rámutatott az országot irányító kormánykoalíció magyarellenségére, a nyelvtörvény hiányosságaira és a nyelvtörvény kapcsán esedékes konfliktushelyzetekre, valamint a szlovák kormány önkényére és hatalmi visszaéléseire. Beszédében elemezte a múlt évben lezajlott európai parlamenti választás, a köztársasági-elnökválasztás és az őszi megyei választások eredményeit, rámutatva főleg a megyei választások sikertelenségére. Kitért az MKP országos vezetésében végbement változásokra, az ezt követő megosztottságra, elemezte az új politikai tömörülés megalakulását az országban és régiónkban, különös tekintettel a megyei választásokon is elért eredményeikre. Az elnök beszámolójában hangsúlyozta, hogy a továbbiakban konszolidált és civilizált munkával szükséges megtartani és visszanyerni a választók bizalmát. Kiemelte a jó és sikeres együttműködést a párt helyi szervezete és a városban működő további társadalmi és civil szervezetek, valamint intézmények között, felhívta a tagság figyelmét az idei parlamenti választások fontosságára és hosszasan ecsetelte a szervezet előtt álló legfontosabb feladatokat. Felkérte a tagokat és az egész szlovákiai magyar társadalmat, hogy félelem nélkül használja magyar anyanyelvét és éljen a hatályos jogszabályok által jelenleg biztosított jogával, egyben felkért mindenkit, aki a nyelvtörvény miatt konfliktushelyzetbe kerül, vagy figyelmeztetésben részesül, hogy arról haladéktalanul tájékoztassa a városban működő képviselői irodát. Felhívással fordult a magyar szülőkhöz, akiknek gyermekei ez évben válnak tankötelessé, és gyermekük számára egy életre szóló döntést kell hozniuk, válasszák a józan ész diktálta megoldását, ragaszkodva a gyökerekhez, őseink, szüleink és nagyszüleink üzenetéhez – gyermeküket írassák magyar iskolába. A szervezet elnöke elmondta, hogy az MKP-nak fontos a fiatal családok jövője, kitért a párt által benyújtott oktatásitörvény-módosító javaslatára, amelynek célja, hogy több gyerek számára tegyék lehetővé a napközi otthonok látogatását. Az elnök beszámolójának végén felkérte a fiatalokat, hogy aktívan kapcsolódjanak be a Via Nova Ifjúsági Csoport munkájába, szükségesnek tartja az ICS alapszervezetének a megalakítását a városban, beszélt a város és régió fiataljainak problémáiról, de rámutatott a nemzeti öntudat gyengeségeire is. Felhívta a tagok figyelmét az elmaradt tagdíjak befejezésére, új tagok felvételére, és a Roma frakció erősítésére. Befejezésül arra buzdított és bátorított mindenkit, tegyen javaslatokat azokra a témákra, amelyeket az MKP elfogadott hosszú távú pártprogramja szellemében meg kellene jeleníteni a párt 2010-es választási programjában is. Köteles László, a helyi szervezet elnöke végezetül leszögezte: „Magyar közösségként akarunk megmaradni, fejlődni az új évezred viszonyai között is. Alkalmazkodni akarunk a kor kihívásaihoz, értékeinket fel akarjuk mutatni, és gyarapítani is kívánjuk őket. Mi hiszünk nemzetünk, közösségünk jövőjében, hiszünk egy fejlődő, harmonikus létet biztosítani képes európai jövőben. Célunk egy erős, optimista, a modern kor kihívásaitól nem megrettenő, stabil fejlődési pályán élő, kellő önbizalommal rendelkező közösség megteremtése. Ezt szeretnénk elérni, ehhez kérjük minden tagunk, támogatónk, választónk és szimpatizánsunk hozzáállását és támogatását.”
A taggyűlés meghallgatta Iván László, az MKP Kassa-környék járási elnökének beszámolóját a járási szervezet munkájáról és tevékenységéről. Az elnök elemezte a tavalyi választások eredményeit, főleg a megyei választásokon elért eredményeket, rámutatva a választások sikertelenségére is a járásban. Külön kiértékelte a Bódva – völgye egyes településeinek a megyei választásokon elért eredményeit. A választási eredmények elemzése során nem a száraz adatokra összpontosított, hanem jelenségekre, tendenciákra és az eredményekből leszűrhető tanulságokra hívta fel a figyelmet. A járási elnök kifejtette, hogy ami a megyei képviselőválasztást illeti, figyelmeztető jel a jelöltjeinkre leadott szavazatok számának és a választási részvételnek az alakulása a két megyei választásokon 2001-től egészen 2009-ig. 2001-ben és 2005-ben lehetőségeinken felül teljesítettünk a járásban, mert a magyar ajkú polgárok választási részvétele közel duplája volt az országos átlagnak. A múlt évi novemberi megyei választáson érdekes jelenség tanúi lehettünk: Kassa megye választási körzeteiben, ahogyan a Kassa-környéki járásban is, növekedett a választási részvétel, azonban jelöltjeinkkel szemben felállt a szlovák nagykoalíció, ennek eredményeképpen egyetlen jelöltünk sem jutott a kassai megyei önkormányzatba. Az új politikai tömörüléssel kapcsolatban elmondta, hogy eredményei figyelemre méltóak, de amit igazán elértek az csupán az, hogy sok szavazót elbizonytalanítottak és ártottak a szlovákiai magyarságnak. Az elnök leszögezte, hogy a harmadik választási időszakban meggyengült a szlovákiai magyarság politikai képviselete országszerte a megyei önkormányzatokban. Iván László szerint a megyei választásokból szükséges levonni a tanulságokat: „Közösen tegyünk annak érdekében, hogy ebben az évben ne gyengüljön tovább a szlovákiai magyarság politikai képviselete, ne vesszen kárba a magyarok szavazatainak jelentős része. A magyarok méltó képviseletét, a magyarok gondjainak orvoslását csupán az egyetlen magyar párt, az MKP tudja felvállalni.”

Zachariaš István, Szepsi város polgármestere, aki két választási időszakon át az MKP megyei képviselőcsoportjának volt az elnöke, beszámolt a Szepsi Városi Önkormányzat és a Kassai Megyei Önkormányzat sikereiről, tájékoztatta a tagságot az elmúlt években elért eredményekről és beszélt az önkormányzatok főbb feladatairól az elkövetkező időszakra, különösen kiemelte a Szepsi Városi Hivatal és Önkormányzat pályázatainak sikerességét, amelyeket túlnyomó többségben még ebben az évben valósítanak meg a városban. Szepsi város polgármestere és az MKP OE alelnöke a továbbiakban kifejtette: „Az MKP Országos Tanácsa felszólította a szlovák kormányt, hogy teremtsen megfelelő eszközöket a helyi önkormányzatok fizetésképtelenségének, illetve csődjének megelőzésére, mivel a múlt évben a gazdasági válság a helyi önkormányzatokat rendkívül súlyosan érintette. Szlovákiában a többség és a kisebbség által is elfogadott kisebbségi törvényre, kisebbségi önkormányzati rendszerek létrehozatalára, a területi önkormányzati rendszer kiteljesítésére van szükség. Hangsúlyozzuk, hogy az emberi és kisebbségi jogok kérdéskörét egyetlen országban sem lehet belügyként kezelni, a vonatkozó dokumentumok szellemében ezek a kérdések a nemzetközi odafigyelés és együttműködés tárgyait képezik. A túlzott állami szerepvállalás helyett a kisebbségpolitikában is a közszféra decentralizálását tarjuk demokratikusnak és célszerűnek. Községeink jelentik azt a teret, ahol életünk túlnyomó része lejátszódik. Nem mindegy, hogy milyen életkörülményeket tudunk kialakítani magunknak, illetve az utánunk jövő generációknak. Fontosnak tartjuk a községi autonómiák szintjének megtartását, sőt emelését. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy anyanyelvünk szerepe a jelenleginél erőteljesebben érvényesüljön az általunk lakott régiókban. Dél-Szlovákiát mi olyan kétnyelvű régióként értelmezzük, ahol a nyelvi jogok szintje vissza kell, hogy tükrözze az ott élő lakosság összetételét és igényeit. Ezért továbbra is síkra kívánunk szállni az anyanyelvi jogok bővítéséért és a régió kétnyelvűségéért, elengedhetetlennek tartjuk, hogy a magyar nyelv szerepe ne növekedjen a közéletben és a hivatalos érintkezés terén is. A roma telepeken a tiszta ivóvíz biztosításával, a higiénés állapotok és a közlekedés feltételeinek javításával kell emberhez méltóbb körülményeket teremteni. Támogatni kell a szociális lakásépítést ún. alacsonyabb standardú lakások építésével, segíteni kell abban, hogy azok a romák, akik dolgoznak és tanulnak, jobb lakáskörülményeket teremthessenek maguknak és családjaiknak. A romák esetében olyan speciális programokat is támogatni kívánunk, amelyek segítik munkához való jutásukat. Olyan gazdaságpolitikát fogunk támogatni, amely új munkahelyeket teremt, mérsékli a vállalkozások terheit, növeli a meglévő munkahelyek megtartásának esélyét. A szlovákiai magyar közösség intézményei kulcsszerepet játszanak a közösség életében és fejlődésében. Tevékenységük szintjének megtartását, növelését fontosnak tartjuk, az intézményrendszer hiányzó elemeinek létrehozatala jövőbeli igyekezeteink egyik fontos célját képezi. A jövő generációjának egészséges fejlődése fontos cél kell, hogy legyen. Támogatni kell a sportra és a mozgásgazdag életmódra való nevelést, csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét. A szellemi és kulturális örökség megóvásával egyetemben figyelmet kívánunk szentelni környezetünk védelmének, tisztasága megőrzésének vagy visszaállításának is.”

Ezek után a tagság megvitatta és elfogadta a szervezet munkatervét a 2010-es esztendőre, melyet Köteles László terjesztett elő. Az általános vitában a felszólalók érintették és megemlítették a helyi szervezet és a közösségi élet csaknem minden területének gondjait és problémáit. A szervezet tagjai felvetették a város és a környék magas munkanélküliségét, új munkalehetőségek kialakítását sürgették, kitértek az iskolaügyre, a magyar iskolába való beiratkozás fontosságára, a romák helyzetére a városban, a roma gyerekek foglalkoztatására még az iskolai tankötelezettség előtt. Megvitatták az MKP közelgő járási konferencia feladatait, és főleg az idei parlamenti, valamint az önkormányzati választások fontosságára figyelmeztettek. A tagok hozzászólásaikban elemezték a párt tevékenységének eredményeit és kudarcait a tavalyi választásokon, és a szoros együttműködésre kérik a szervezet vezetőit a városi társadalmi és civil szervezetekkel. Javasolták, hogy évente legalább egyszer az MKP Helyi Szervezete közösen a Városi Önkormányzattal szervezzen nyilvános taggyűlést, és a vezetők találják meg a formáját a tagság és a párt szimpatizánsainak informálására az MKP működéséről és a közéleti kérdésekről. Elhangzottak kritikus vélemények is a romák foglalkoztatásáról, a romák példátlan viselkedéséről a városban, a szlovák kormány hatalmi erőszakáról, az önkormányzatok ellehetetlenítéséről, a nyelvtörvény diszkriminatív rendelkezéseiről, valamint a választók és párt szimpatizánsainak a visszaszerzéséről.
A tartalmas vita után a taggyűlés egyhangúlag megválasztotta az idei parlamenti választások képviselő-jelöltjét, Köteles Lászlót, az MKP jelenlegi parlamenti képviselőjét, a javaslatot pedig az MKP Szepsi Helyi Szervezete benyújtja az MKP járási konferenciájára. A taggyűlés megválasztotta a küldötteket is az MKP XI. Kassa- környéke járási konferenciájára. A helyi szervezetet taglétszáma alapján a helyi szervezetet – az MKP Járási Elnökség tagjain kívül – 7 küldött képviseli a járási közgyűlésen. A tagság megvitatta 2 személy tagfelvételi kérelmét is, akik bizalmat kaptak a taggyűléstől, így teljes jogú tagjaivá váltak a helyi szervezetnek. A határozati javaslatot Király Antal, a javasló bizottság elnöke terjesztette elő, a taggyűlés a határozatot kiegészítésekkel elfogadta.
A zárszóban Köteles László, a szervezet elnöke megköszönte a tagok megjelenését, megköszönte a tartalmas, érdekes és hasznos hozzászólásokat, a továbbiakban erőt, kitartást és sikeres együttműködést remélve komoly és megfontolt hozzáállást kért mindenkitől a júniusi parlamenti választásokon és a novemberi önkormányzati választásokon, mindennapi becsületes és hatékony munkára szólította fel a szervezet tagjait, többletmunkával szükséges megtartani és visszanyerni a választók bizalmát, majd berekesztette a taggyűlést. Az évzáró taggyűlés kötetlen baráti beszélgetések közepette ért véget.

Felvidék Ma, Zborai Imre

További képek a Képgalériában