A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatósága pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény személyi hatálya alá tartozó – [2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról 1. § (1)] – A/3 ösztöndíjas, Miniszteri ösztöndíjas, illetve államilag támogatott képzésben részt vevő, magyar nemzetiségű hallgatók számára szakmai gyakorlatban való részvétel támogatására a 2009/2010-es tanév tavaszi szemeszterét követő két nyári hónapra.

Pályázhat minden, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény személyi hatálya alá tartozó – 1. § (1) – Horvát Köztársaságban, Romániában, Szerbiában, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló személy, aki a 2009/2010-es tanév tavaszi szemeszterében valamely magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal képzésben vesz részt. Személyi hatálya nem terjed ki arra, aki a Magyar Köztársaság területén bevándorlási vagy letelepedési engedélyt kapott, ez irányú kérelmének elbírálása folyamatban, illetőleg menekült vagy menedékes jogállást szerzett.

A pályázat célja:

A pályázaton elnyerhető ösztöndíjjal a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatósága (BIMÁSZI) a szülőföldi értelmiség minőségi utánpótlását, a határon túli magyar hallgatók gyakorlati tapasztalatainak bővítését, a minél nagyobb arányú szülőföldre történő hazatérést kívánja elősegíteni.

Általános tudnivalók:

Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a 2009/2010-es tanév utáni nyári szünet alatt végzett, kötelező vagy fakultatív szakmai gyakorlatra vonatkozóan illeti meg, és nem vihető át a BIMÁSZI külön jóváhagyása nélkül más, a jelen pályázatban a hallgató által meg nem jelölt szakmai programra.
Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóval a BIMÁSZI szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és az ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és kapcsolattartást a BIMÁSZI Tanulmányi és Hallgatói Nyilvántartások Irodája (THNYI) és a BIMÁSZI kutatásszervezője bonyolítja.
Egy pályázó a meghirdetett pályázati lehetőségek közül csak egy típusú, (1) vagy (2) szakmai gyakorlattal kapcsolatosan nyújthat be pályázatot.

Pályázhat minden olyan a pályázati kiírás első bekezdésében meghatározott személy, aki
2010. július 1 – augusztus 31. között
• Intézménye által, tantervi követelményként előírt kötelező szakmai gyakorlaton vesz részt, amelyet szülőföldjén teljesít (1),
• Fakultatív szülőföldi szakmai gyakorlaton vesz részt (2).

A pályázásból kizáró általános feltételek:

Nem pályázhatnak magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
Nem pályázhatnak a felsőfokú szakképzésben, doktori képzésben vagy részképzésben résztvevő hallgatók, illetve azok, akik a 2009/2010-es tanévben fejezik be tanulmányaikat.

További pályázati feltételek:

Az elnyerhető ösztöndíj-támogatás az utazás és a tartózkodás költségeinek támogatására vonatkozik.
Azok a hallgatók pályázhatnak akik,
• valamelyik magyarországi felsőoktatási intézményben – a 2009-2010-2 félévben aktív – hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
• rendelkeznek magyarországi bankszámlaszámmal és adóazonosító jellel,
• szülőföldi intézményhez (gazdasági társasághoz, állami vagy önkormányzati intézményhez, civil szervezethez, egyházi intézményhez, oktatási vagy egyéb szakmai intézményhez) jelentkeztek, legalább 2 hét, legfeljebb 4 hetes időtartamú szakmai gyakorlatra.

A pályázónak – a kifizetés feltételeként – a szakmai gyakorlaton való részvételét igazolnia kell a BIMÁSZI THNYI felé. A megítélt támogatás csak abban az esetben folyósítható, amennyiben az igazolást a BIMÁSZI határidőre megkapja és elfogadta.
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik a szakjukhoz kapcsolódó területen végeznek szakmai gyakorlatot.

A támogatás csak a 2010. július 1 – augusztus 31. között megvalósuló szakmai gyakorlatokhoz vehető igénybe.
A támogatás mértéke függ a gyakorlat időtartamától:
• a pályázaton nyertes A/3-as, miniszteri ösztöndíjas, illetve államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók kötelező vagy fakultatív legfeljebb egy hónapos (legalább 2- legfeljebb 4 hetes) szülőföldön töltött szakmai gyakorlata 15 000,-Ft, illetve 30 000,-Ft/fő rögzített támogatási összeg folyósítható.

A pályázatokat 2010. május 25-től lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtásának és postai beérkezésének határideje 2010. június 21., 17 óra

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
• Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
• Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
• A pályázatokról a döntést a BIMÁSZI hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 5 munkanapon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező érvényű.
• A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az eljárási szabályrendszer megsértés esetén a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkárságához fellebbezhet, a Titkárság döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
• Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a BIMÁSZI szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésbe foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat megszegi.
• A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.

A pályázatokat személyesen az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság
Tanulmányi és Hallgatói Nyilvántartások Irodája
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
Tel: (+36-1) 368-8860/104 mellék

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság
Debreceni Szakkollégium
4027 Debrecen
Egyetem sugárút 13.
Telefon: (52) 536-722

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság
Pécsi Szakkollégium
7634 Pécs
Rácvárosi út 70.
Tel: (72) 251-637

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság
Szegedi Szakkollégium
6725 Szeged
Kálvária sugárút 87.
Tel: (62) 420-140

A postai úton – ajánlott küldeményként – érkező pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság
Tanulmányi és Hallgatói Nyilvántartások Irodája
– „Szülőföldi szakmai gyakorlat”
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
A borítékra kérjük, írják rá: Szülőföldi szakmai gyakorlat”

Az érdeklődők a fenti címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról, valamint a szerződésről.
A BIMÁSZI a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
A pályázat eredményéről a hallgatót a BIMÁSZI a döntés után 3 munkanapon belül elektronikusan kiértesíti.

Pályázni a fenti címeken a 2010. május 19-től beszerezhető,
és az Internetről is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

– pontosan és olvashatóan kitöltött, aláírt pályázati adatlap
– motivációs levél
– a fogadó intézmény szándéknyilatkozata pecséttel és az intézmény kapcsolattartó személyének aláírásával ellátva, mely a szakmai gyakorlatra fogadott hallgató feladatkörét is részletezi
– hallgatói jogviszony fennállásról szóló hiteles/eredeti igazolás (2009/2010-es tanév tavaszi szemeszter), melyre alábbiak rávezetésre kerültek:
– legutóbbi teljesített tanulmányi félévről index bemutatása vagy ETR/NEPTUN-ból történő hiteles igazolása
– kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat esetén intézmény igazolása arról, hogy ezen gyakorlat letöltése feltétele a végzettség megszerzésének

Csatolható mellékletek:

– amennyiben a hallgató nem a szakterületéhez közel álló területen kívánja a szülőföldi gyakorlatot tölteni, indoklás a gyakorlaton való részvétel fontosságáról
– amennyiben a gyakorlat alatt valamilyen szakmai program valósul meg, a program rövid ismertetése
– szülőföldi szakmai tevékenység igazolása
– a gyakorlat szempontjából releváns tudományos munka ismertetése

Felvidék Ma