Szent László koronás, apostoli lovagkirály halálának 915. évfordulója alkalmából július 30-án ünnepi szentmisét mutatott be a nyitrai vár Szent István és Szent László király dicsőségét gyönyörű freskóival megörökítő püspöki székesegyház történelmi falai között Őexcellenciája Dr. Varga Lajos Sicca -Veneria- i címzetes püspök úr, a Váci Egyházmegye segédpüspöke.

 

A Szent László tisztelők ezen első várbeli ünnepi eseményére a magyar küldöttség Nyitrára vitte az Árpád-házi magyar szentek csontereklyéi közül Szent István király, Szent László lovagkirály, Szent Erzsébet és Szent Margit csontereklyéit is. A magyar szentek e csontereklyéit nyitrai útjukra Szent György vértanú csontereklyéje kísérte el. A püspöki székesegyház délután 14 órára már zsúfolásig megtelt zengő hangú magyar hívekkel, akik a 81. évében járó Jáki Sándor Teodóz, győri bencés szerzetes atya karmesteri vezényletével a magyar szenteket dicsőítő ősi énekekkel készültek fel lelkileg is a vendég püspök nagyon várt szentmiséjére.
A Vitézi Rendet is képviselő Szent György Rend vezető személyiségei – a számukra szokatlan helyi kívánalmaknak eleget téve – a gépkocsijukban hagyták a magyar nemzeti színekkel ékesített – egyházilag is megáldott – rendi zászlójukat, amire viszont a Magyar Királyi Szent László Lovagrend Rendi Kormányzója a Lovagrend Rendi zászlaja tekintetében már nem volt hajlandó, utalva arra, hogy a Lovagrend legfőbb rendi jelképe az Árpád-házi királyi zászló nemcsak elengedhetetlen részese a magyar szentkirályt megillető tiszteletnek, hanem az Magyarországon hatóságilag is bejegyzett hivatalos jelképe a Rendnek, így annak tisztelettel való hordozása úgy az egyházi, mint a világi lovagi eseményeken, mégoly fontos óhajra vagy kérelemre sem mellőzhető!
A 15 óra után a Szent László Emlékmisék hagyományainak megfelelően a Magyar Királyi Szent László Lovagrend Tisztikarának tradicionális nemzeti-lovagi viseletbe öltözött tagjai, az Árpád-házi királyok királyi ( Rendi ) zászlaja alatt vonulva vezették be a szentélybe Őexcellenciája Dr. Varga Lajos püspök urat és a kíséretét adó egyházi és világi személyiségeket, köztük a Szent György Rend – rendi zászlaja nélkül felvonuló – képviselőit is. A Szent László Emlékmisén először képviseltette magát a magyar Országgyűlés Emberjogi- és Kisebbségi Bizottság tagja Ékes Ilona képviselő asszony révén. A képviselő asszony jelenlétét megelégedéssel és örömmel fogadta Zoboralja hívő magyarsága is. Dr. Varga Lajos püspök Atya szentbeszédében tudományos alapossággal vázolta fel azt a kort, amelyben Szent László lovagkirályunknak az itt élő népek védelme és épülése érdekében átgondolt és határozott uralkodói választ kellett adnia a kor drámai kihívásaira és erre mélységes hazaszeretete és római katolikus hite alkalmassá is tette. Életműve, ma is élő tisztelete és hagyatéka jól szolgálja az itt élő népek lelkében az egymás iránti bizalomnak, együttműködésnek és a testvéri szeretetnek, ma is aktuális és kikerülhetetlenné vált szükségességét is. A Szent László Emlékmise a Pápai Himnusszal ért véget.

Ezután Dr. Tóthpál Tamás a Szent György Rend priorja lépett a mikrofon elé. Ünnepélyesen jelentette be, hogy a Zoboralji Hagyományőrzők Egyesülete, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend, valamint a Szent György Rend vezető személyiségei által létrehozott Szent László Emlékbizottság „Szent László Emlékkereszt” kitüntetést alapított azon zoboralji és felvidéki magyar személyiségek elismerésére, akik munkásságukkal európai méltósággal és hűséggel szolgálják a magyarság szent ügyeit. Ennek kapcsán ismertette a kitüntetés latin nyelvű Oklevélének a magyar szövegét. E hivatalos bejelentés után felhangzott a tárogatóval kísért Magyar Hiszekegy, majd ezt követően dr. Nagy László a Magyar Királyi Szent László Lovagrend Rendi Kormányzója mondott ünnepi és méltató beszédet. „Ma, 2010. július 30-án, a nyitrai vár ezredéves múltat idéző, Szent István és Szent László király emlékét is őrző ősi falai között, ezért hirdetjük és valljuk rendíthetetlenül, hogy egyek vagyunk és egyek is maradunk (!) az Istenben és a magyar összetartozásban! Hisszük és valljuk, hogy a honi és a zoboralji magyarság évről-évre ennek az ősi királyi parancsnak a jegyében gyűlik és hajol össze, hogy egy felemelő, és mély hittel átélt Szent László Emlékmise után, a Szent István-i és a Szent László-i királyi parancs és hagyomány mai követőit, a magyarság igazi őrtüzeit és alázatos szolgálóit – az egyre zavartabban viselkedő külvilágnak is szóló üzenetként (! ) – méltó erkölcsi elismerésben és e közösség dicséretében részesítse. Ebben az esztendőben négy zoboralji település: Berencs, Nyitracsehi, Nyitragerencsér és Nyitranagykér nemes szándékú alkotó közönsége érdemelte ki – tettekben is kifejeződő szellemiségével – a Magyar Királyi Szent László Lovagrend által adományozott „Dicsérő Oklevelet” mégpedig a magyar nyelv és kultúra, a hagyomány és a modernség együttes kezelésében, ápolásában,fejlesztésében, valamint a követő nemzedékeknek magyar önazonosságra, megtartó erőre,európai méltóságra és a hagyományos keresztény családi értékrendre, valamint a más nemzetek tagjai iránti tiszteletre való nevelésében elért kimagasló érdemeik alapján!” – fogalmazott Nagy László. A Dicsérő Okleveleket Berencs részéről Gulka Eduárd polgármester úr, Nyitracsehi részéről Száraz Vendelin polgármester úr, Nyitragerencsér részéről Vrábel Anna polgármester úrhölgy, Nyitranagykér részéről pedig Kottlik László polgármester úr vette át. Az oklevelek kiosztása után azon személyiségeknek a kitüntetésére került sor, akik tartalmas életükkel a felvidéki és az egyetemes magyarság ügyét töretlen hűséggel szolgálva kiérdemelték. A Szent László Emlékbizottság latin nyelvű „Diplomát és Szent László emlékkeresztet” adományozott Dr. László Béla tanszékvezető professzor úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia Arany János és Lónyai Menyhért Plaketteknek és a Magyar Professzorok és Tanárok Világszövetsége Érdemrendje birtokosának, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a Nyitrai Konstantin Filozófiai Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara létrehozásában és a nyitrai pedagógus képzés színvonalának egyetemi rangra való emelésében. Dr. Sándor Anna professzor asszonynak, a Nyitrai Konstantin filozófiai Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék elismert vezetőjének, aki évtizedek óta kutatja,feldolgozza és publikálja Zoboralja és a Felvidék magyarságának a népszokásait, hagyományait,és nyelvi sajátosságait. Diákjaival megismerteti és megszeretteti e különleges táj és kultúra pótolhatatlan értékeit, csodálatos kincseit. A professzor asszony akadályoztatása miatt a kitüntetést Kolon község polgármestere vette át. Dr. Fehér Sándor professzor úr, a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Tartós Fejlődés Tanszékének vezetőjeként, hivatásán túlmenően azzal vált igazán ismertté, és népszerűvé, hogy munkaköri kötelezettségein túlmenően, szabad idejében, az általa szenvedélyesen szeretett Zoboralja és a tágabb értelemben vett Felvidék magyar történelmi emlékhelyeit, történéseit tudósi alapossággal kutatta, feltárta, dokumentálta és azt közkinccsé téve publikálta is. Ő volt az, aki a magyar egyháztörténet legendás alakjának, néhai Prohászka Ottokár székesfehérvári megyés püspöknek, a sokoldalú neves tudósnak az életútját tanulmányozva felkutatta és meg is találta édesanyjának a sírját a nyitrai temetőben, annak a nagyszerű édesanyának a sírját, aki e történelmi személyiséget adta és nevelte a világnak. A professzor úr külföldi útja miatt a kitüntetést Maga Ferenc Elnök úr vette át. Dr. Tóth Attila tanár úrnak, a Fecske Nagycsaládosok Társulása alapító Elnökének, aki közel 20 esztendeje önzetlen és fáradhatatlan szervezője a magyar nemzetségünk legféltettebb kincseinek, a magyar nagycsaládoknak. Példamutató következetességgel küzd e családi modell térnyeréséért és ha kell a védelmezéséért is. Pedagógiai munkássága mellett kihagyhatatlan és meghatározó szervezője a Felvidék társadalmi életének. Budinszky Júlia tanító néninek, a koloni nebulók szeretett lámpásának, aki már régóta nyugdíjba készült, de továbbra is csak tanít, tanít és tanít. Egész életét a kis emberpalánták nevelésére, értelmük és szívük míves faragására, a magyar nyelv és irodalom, és a valóságos magyar történelem megismertetésére és megszerettetésére szentelte. Licskó Bálint római katolikus esperes plébános úrnak, akinek a hitéleti és nemzetszolgálati, valamint az erkölcsi és a kulturális munkássága a szó legszorosabb értelmében egybeforrt Pográny, Geszte, és Alsóbodok népének a gondjaival, és mindennapi életével. Az esperes plébános atya rendkívüli akadályoztatása miatt a kitüntetést Jáki Sándor Teodóz, győri bencés szerzetes Atya vette át.

A Himnusz elhangzása után a hívek türelmes sorokat alkotva boldogan vették szemügyre a Magyarországról hozott szent ereklyéket. Az ünnepi események Nyitragerencsérben Vrábel Anna polgármester úrhölgy által adott fogadással értek véget, ahol a helybeliek tangóharmonikával kísért zoboralji népdalokkal tették felejthetetlenné a napot. A Magyar Királyi Szent László Lovagrend Rendi kormányzója a gerencséri fogadáson egy-egy piros-fehér-zöld szalagokkal díszített hagyományos gyöngyöspatai „Búzakoszorút” ajándékozott nemes szolgálataikért a község polgármester asszonyának, Vrábel Anna úrhölgynek és Őexcellenciája Dr. Varga Lajos váci segédpüspök úrnak. A Szent László Emlékbizottság köszönetét és nagyrabecsülését fejezi ki azoknak a híveknek, akik Szent László királyhoz való töretlen hűségük kifejezéseként ezen a napon színültig megtöltötték a csodálatos szépségű ősi székesegyházat. Köszönet illeti Őexcellenciája Viliam Judák megyés püspök urat is, hogy e királyi megemlékezés méltó helyéül a várbeli püspöki székesegyházat a Szent László Emlékbizottság rendelkezésére bocsátotta.

Felvidék Ma, Rendi közlemény