A Nagy Fejedelem születésének 400. évfordulója alkalmából, 1979-ben 65 jeles hazai közéleti személyiség, Bethlen Gábor emlékére, Alapítvány létrehozását határozta el. Az alapítvány az elcsatolt területeken élő; emberi, nemzetiségi jogaikban korlátozott, nyelvi-kulturális örökségüktől részben eltiltott nemzettársakon akart segíteni, egyúttal a közép-európai népek békés együttélésére is törekedve.

A kezdeményezők közül azóta már sokan elhunytak. Köztük két alapítónk Illyés Gyula és Németh Lászlóné, első elnökünk Márton János, titkárunk Nagy Gáspár, alapító kurátoraink: Kiss Ferenc, Juhász Gyula, Szabó Gábor és Vekerdi László, valamint Barcsay Jenő festőművész, Benda Kálmán, Hanák Péter, Makkai László történészek, Fodor András, Jékely Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Szécsi Margit, Vas István és Zelk Zoltán költők, Fekete Gyula, Jócsik Lajos, Mészöly Miklós, Páskándi Géza, Sánta Ferenc írók, Huszárik Zoltán filmrendező, Czine Mihály, és Bodnár György irodalomtörténészek, Borsos Miklós, Somogyi József és Vígh Tamás szobrászok, Szöllősy András, Újfalussy József és Vargyas Lajos zenetudósok, Juhász István, Juhász Pál, Levendel László, és Zsebők Zoltán orvosok, Nemecz Ernő vegyész, Bessenyei Ferenc, Jancsó Adrienne, Sinkovits Imre színművészek ..  A nemzethű értelmiség színe-java által kezdeményezett, aláírásával hitelesített független magánalapítvány, a korabeli kommunista vezetés ellenzése közepette, hat éves küzdelemmel vívta ki működésének hivatalos jóváhagyását.

A térségben elsőként létrejött legális új polgári összefogás alapítói: Illyés Gyula, Németh Lászlóné, Kodály Zoltánné és Csoóri Sándor. Az 1980 óta működő Bethlen Gábor Alapítvány – a hazai és külhoni magyarok áldozatkészsége, kurátorai munkája révén– anyagi, szellemi és lelki támogatásával, ösztöndíjaival és díjaival úttörő szerepet vállalt a nemzeti összetartozás szolgálatában, a Közép-európai szellemi együttműködésben, mai határainkon túl élő magyarság hazai megismertetésében, kiváló képviselőinek, értékeinek népszerűsítésében, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásában. Alapítói, kurátorai közreműködtek a rendszerváltás folyamatában, pl. a Bibó Emlékkönyv és az 1987 őszi Lakiteleki találkozó megszervezésében, a Magyarságkutató Intézet, az Illyés Közalapítvány, a DUNA TV és más nemzeti intézmények létrehozásában, a Magyarok Világszövetsége és számos civil szervezet, illetve a hazai közigazgatás megújításában.

A Bethlen Alapítvány az elmúlt negyedszázad magyar szolidaritási akcióinak egyik éltetője, támogatója volt ; kezdve az erdélyi falurombolás elleni tiltakozásoktól a Dunaszaurosz fölépítését akadályozó akciókig,, a rendszerváltást előkészítő fórumokon át, a lengyel, a német, a cseh, a romániai megmozdulások támogatásán keresztül, a külhoni magyar diákok és a menekültek segélyezéséig. Ehhez járul amit díjainkkal ösztönzünk, a magyarság–benne a  diaszpóra–értékeinek, alkotóinak megismerése és elismerése, a magyar szellemi-kulturális örökség védelme.

1986-tól BETHLEN GÁBOR-díjjal (Péterffy László alkotása) a magyar szellemiség és szolidaritás olyan, háttérbe szorított személyiségeit tüntettük ki elsőként, mint Domokos Pál Pétert a csángók apostolát, Újszászy Kálmánt a népfőiskolai mozgalom egyik hazai atyját, a híres könyvkiadót Püski Sándort és feleségét. Bethlen-díjjal jutalmaztuk Borbándi Gyulát és Molnár Józsefet a nyugati magyarság, illetve Szabó T. Attilát és Sütő Andrást Erdély kiemelkedő alkotóit vagy a magyarság szellemi vezetői közül az akkoriban üldözött Duray Miklóst, Janics Kálmánt, Király Károlyt, Tőkés Lászlót és Matuska Mártont; 2009-ben pedig a KILENCEK költőcsoport tagjait. Kitüntettük a Közép- európai népek olyan jeles képviselőit, mint pl. Zbigniew Herbert lengyel költőt, Bohumil Hrabal cseh írót, Veno Taufer szlovén, Juríj Skrobinecz ukrán, Lubomír Feldek és Vojtech Kondrót szlovák költőket, Nedjelko Fabrio horvát írót és másokat..

A szentéletű erdélyi püspök élete példájára emlékeztetünk az 1988 óta adományozott MÁRTON ÁRON-emlékéremmel (Szervátiusz Tíbor alkotásával), amelyet a keresztény magyarság szolgálatában kiemelkedő munkát végző személyeknek és intézményeknek adunk át.. Ezt a kitüntetést elsőként az erdélyi menekültekért erkölcsileg is magasrendű szervező-mentő munkát végző debreceni Szent Anna Római Katolikus Plébánia, a Rákosszentmihályi Református Gyülekezet, az amerikai Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF), az Erdélyi Világszövetség, a Hősök terén 1988. június 27-én a romániai falurombolás ellen tartott nagy tüntetés szervezői kapták meg. Azt követően szerte a világon kiválóan tevékenykedő magyar – vagy a magyarság ügyében fáradozó külföldi – szervezeteknek, intézményeknek és személyeknek adományozzuk Szervátiusz Tibor, Márton Áron arcmásával és Erdély címerével ékesített, veretes alkotását.

1990-től TAMÁSI ÁRON-díjjal, (a Tamási Áron Kuratórium döntésére) tüntetjük ki Tamási írói öröksége ápolóit, a székely szellemiség hírvivőit Erdélyben és szerte a világon. Elsőként Tompa Miklós rendező és Dávid Gyula író kapták e díjat, s őket követte pl. Görömbei András irodalomtudós, Sylvester Lajos közíró, Ferenczes István költő….

2004-ben, Teleki Pál születésének 125. évfordulóján; a tudós-államférfi szobrának Budavárból történt kitiltására és a kettős állampolgárságról szóló – 2004. december 5-i – csúfos népszavazásra válaszul létesítettük és azóta adományozzuk a TELEKI PÁL ÉRDEMÉRMET, Rieger Tibor alkotását. Alapítványunk e „becsületrendjével” a szellemi honvédelem kiválóságait tüntetjük ki; éljenek ők bármely táján a világnak: Ausztráliától Erdélyig, Varsótól Szegedig. Az érem hátoldalára a tudós államférfi biztató szavait véste a művész: „MERJÜNK MAGYAROK LENNI!”.

Az elmúlt negyedszázadban adományozott két és félszáz kitüntetésünk mintegy kétharmada külhonba került. Azokat négy kontinens közel félszáz országában élő nemzettársaink kapták magyarságszolgálatukért, illetve részesültek abból Közép-Európa jeles képviselői, szervezetei is; népeink kulturális együttműködésében végzett kiemelkedő munkásságukért.

A Bethlen Alapítvány olyan közhasznú szervezet, amely negyedszázados tevékenysége során függetlenségét megőrizte, működéséhez sem a pártoktól, sem a kormányoktól támogatást nem kapott, azt felerészben a nyugati, felerészben a hazai polgárok anyagi hozzájárulása biztosította. Az utóbbi években szerény támogatást kaptunk a felajánlott 1%-okból s – pályázataink nyomán- korábban az Országgyűléstől, manapság – egyre csökkenő mértékben –  Közalapítványoktól is.
Fennállásának húszéves évfordulóján, 2000-ben, az Alapítvány Kuratóriuma felhívással fordult a hasonló hivatású hazai és külhoni társaságokhoz, alapítványokhoz és személyekhez, a nemzet erkölcsi megújulását, szellemi- lelki megerősödését, a magyar szolidaritást szolgáló összehangolt cselekvés szándékával.

Ennek keretében 2002-ben megszerveztük Illyés Gyula születésének méltó centenáriumát, 2004 áprilisában Teleki Pál szobrának felállítását, 2006 áprilisában pedig Németh László szobrának felállítását. Ahogyan Bethlen Gábor vallja Móricz Erdélyében: „Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk.”. Szeretnénk elérni, hogy az EU keretében a magyarság ne csak a bajban, a vészben, hanem az értékőrző küzdelemben, a nemzet jó ügyeinek szolgálatában is legyen szolidáris nemzettársaival. után a legfontosabb feladatunk a nemzetismeretre épülő cselekvő szolidaritás újjáélesztése, amelynek érdekében 2005 tavaszán – laudátorainkra, támogatóinkra és díjazottainkra építve szerveztük meg a Bethlen Gábor Alapítvány Baráti Társaságát, létesítettük a külhoni magyar diákok oktatását szolgáló www.nemzetismeret.hu ill. a www.bethlenalapitvany.com  önálló honlapokat. Összeállítottuk és 2006. elején kiadtuk a Bethlen Alapítvány negyedszázadáról szóló, ALAPÍTVÁNY A NEMZET JAVÁRA c. könyvünket is.

A Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriumának jelenlegi tagjai: Lezsák Sándor (elnök), Dr. Petrik Béla (titkár), Bakos István, Bartos Mónika, Dr. Béres József, Bíró Zoltán, Illyés Mária, Kiss Gy. Csaba, Németh Ágnes. Titkárságunk: Kalmár Judit, dr. Király Gábor ügyvéd, Magyary Rozália főkönyvelő. A BGA rendelk. száma a befizetett adó 1%-áról: 18006135-1-41
Postacím:1536 Budapest, Pf. 247. Telefon/fax (36-1)325-57-74 .E-mail: bakos.lak@hotmail.com  

Összeállította: Bakos István kurátor

Felvidék Ma

{iarelatednews articleid=”25156,9863,9182″}