Az Oktatásért Közalapítvány pályázatot írt ki, amellyel hozzá akar járulni a határon túli magyar nyelvű a 2010/11 tanév második félévében induló tehetségműhelyek működéséhez, a magyar anyanyelvű pedagógusok továbbképzéséhez, Tehetségnapok szervezéséhez, Tehetség Tanácsok működéséhez.

Pályázat célja

a) Pénzügyi segítséget nyújtani tehetséggondozó műhelyek, tehetségpontok munkájához.

b) Támogatni a határon túli magyar tehetségműhelyek tehetséggondozással kapcsolatos programjait.

c) Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek megbízásával hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának fejlesztéséhez.

d, Anyagi segítséget nyújtani a határon túli magyar anyanyelvű pedagógusok számára akkreditált továbbképzésék szervezéséhez, lebonyolításához, Tehetségnapok szervezéséhez, Tehetségsegítő Tanácsok működtetéséhez.

Pályázók köre

A Horvátországban, Ausztriában, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos állam) működő magyar nyelvű tehetséggondozó programot megvalósító, önálló jogi személyiséggel rendelkező közoktatási vagy felsőoktatási intézmények, egyházi vagy civil fenntartású szervezetek, alapítványok.

Pályázat beadásának határideje 2011. január 20.

Pályázat megvalósításának kezdő időpontja a támogatásról születő kuratóriumi határozat napja (várhatóan 2011. február 15.)

Pályázat megvalósulásának végső határideje 2011. június 15.

Pályázat elszámolásának határideje 2011. június 25. (Közalapítványhoz beérkezőleg).

A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keret: 35.000.000 forintnak megfelelő valuta

A közalapítvány a támogatási összeget forintban (HUF-ban) állapítja meg, azonban a támogatás a szerződés kötésének napján esedékes valutában kerül átutalásra a támogatott részére. A támogatás valuta értékéről kiadott államkincstári bizonylat a támogatási szerződés melléklete. A támogatott valutában számol el a támogatási valutaösszeg erejéig, a rendelkezésére álló, és felhasználást igazoló számlákkal és egyéb pénzügyi dokumentumokkal.

Pedagógus továbbképzés akkreditált 5-10- 20- 30 órások lehetnek

Az adható támogatás minimuma 200 ezer forintnak megfelelő valuta

Egyéb korlátozások

Egy pályázaton belül maximum egy tehetségműhely programjára, a hozzá kapcsolódó Tehetségnapra, illetve egy, maximum 30 órás pedagógus továbbképzésre lehet pályázni. Egy pályázó szervezet maximum két ilyen tehetséggondozó programra nyújthatja a be a pályázatát. Tehetségnapra és Pedagógus továbbképzésre csak regisztrált Tehetségpont pályázhat.

Azok a műhelyek, amelyek az NTP-OKA V. pályázatban támogatást kaptak, ugyanazzal a projekttel csak másik csoport számára (a programot, a fejlesztési terveket az új célcsoporthoz igazítva), illetve ugyanazon csoport számára csak új programmal pályázhatnak. Tehetségsegítő Tanács alakítására és működtetésesre külön pályázatot kell benyújtani. Egy pályázó szervezet maximum egy Tehetségsegítő Tanács működtetésesre pályázhat. Egy ország területéről csak egy Tehetségsegítő Tanács támogatható.

A pályázat költségvetését a megadott formanyomtatványon mind forintban, mind a készítés napján esedékes árfolyammal számolva valutában kell megadni. A valuta neme a szomszédos állam hivatalos valuta neme.

Támogatható tevékenységek köre

1. a 2010/11 tanév második félévében létrehozandó, óvodai műhely esetében 20-30, iskolai és felsőoktatási műhely esetében 30 órás tehetségműhelyek szervezése és működése (különösen a pedagógusi munka)

2. határon túli magyar nyelvű tehetséggondozással kapcsolatos, a műhelyek tevékenységéhez kapcsolódó program (Tehetségnap, a Tehetségnap keretein belül megrendezésre kerülő tanulmányi verseny stb.)

3. Tehetséggondozással kapcsolatos felkészítő szakmai programok bonyolítása (5 – 30 órás felkészítő továbbképzések)

4. Tehetségsegítő Tanácsok működési költsége

Támogatható kiadások köre

1. Személyi kiadások (beválogató/azonosító munka segítése/végzése, foglalkozások vezetése, monitoring vizsgálatok, versenyekre való felkészítés, esetmegbeszélések, a foglakozások tematikájának kidolgozása/összeállítása, műhelyvezetők, programvezetők honorálása, a pedagógus továbbképzés oktatóinak díja, Tehetségsegítő Tanácsok ügyviteli, szervezési feladatai stb.).

2. Szolgáltatások költsége (pl. programok, partneri találkozó szervezése, így tehetségnap szervezéséhez, pedagógus továbbképzések szervezése, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások (szállás, étkeztetés), kistelepülésről gyerekek szállítása vagy szakemberek, gyerekek útiköltsége, múzeumbelépő, stb.).

3. A pályázó által igénybevett szolgáltatás (pl egyéni tanácsadás, gyerekek pszichológiai vizsgálata mérése a program befejezését követően, stb.).

4. Dologi kiadások, amelyek a programok, foglakozások megtartását garantálják:

 • a fogalakozásokhoz szükséges anyagok vásárlása,
 • a programok, a foglalkozások megtartásához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek értéke egyenként nem haladhatja meg ÁFA-val együtt a 100 ezer forintot.
 • fejlesztő játékok, eszközök vásárlása,
 • a pedagógus továbbképzések, szakmai felkészítők akkreditálási költségei
 • népszerűsítési költségek (a Magyar Géniusz program határon túli magyar közösségek szintjén történő népszerűsítése)

A pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.

Pályázat tartalmi követelményei

A pályázó szervezet rövid bemutatása, különös tekintettel eddigi tehetséggondozó munkájukra

Tehetséggondozó műhely (és Tehetségnap) esetén:

 • A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, a célzott tehetségígéretek körének, a beválogatás módszereinek, az egyéni fejlesztési tervek, módszertan bemutatása.
 • tehetséggondozó munkába bevonni kívánt fiatalok összefogó jellemzése (életkoruk, milyen területen/területeken tartják tehetségígéretnek).
 • tehetséggondozó műhely óvodai program esetén 20-30 órás, iskolai vagy felsőoktatási műhely esetén legalább 30 órás programjának, céljának, eszközeinek, módszereinek és időkeret felosztásának, valamint a megvalósítás helyszínének, körülményeinek részletes bemutatása az alábbiakat is figyelembe véve:

A tehetséges fiatal gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges fiatalnál van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.).A programok célja legyen a tehetséges fiatal egész személyiségének komplex fejlesztése (tehát nem kizárólag az ismeretek növelése, versenyre felkészítés), a képességek, a kreativitás, a motiváció, a szociális –együttműködési képességek fejlesztése. A tehetséges fiatal erős oldalának fejlesztése. Megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal).

Tehetséggondozó műhely munkaterve (havi lebontású ütemterv)

(Amennyiben van), a műhelyhez kapcsolódó Tehetségnap bemutatása, programterve. (csak Tehetségpont pályázhat rá)

A tehetséggondozást végző, abba bevonni kívánt szakemberek bemutatása.
Az elvárható eredmények, azok mérésének leírása.
A tehetséggondozó műhely munkájának, eredményeinek kommunikálása, annak publikálása.
A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek.

Pedagógus továbbképzésre vonatkozóan (csak Tehetségpont pályázhat rá)

A pedagógus továbbképzésre, szakmai felkészítőre vonatkozó részletes program mely tartalmazza:

 • A képzés célját és tárgyát
 • A képzés hosszát
 • A képzés helyét és körülményeit
 • A képzésbe bevonni kívánt pedagógusok körét
 • A képzés akkreditáltsági fokát (már akkreditált, vagy az akkreditációs költségekre is pályáznak)

Tehetségsegítő Tanács esetén

(Amennyiben már létezik) a Tehetségsegítő Tanács eddigi munkájának, eredményeinek bemutatása

A Tehetségsegítő Tanács (leendő) partnereinek bemutatása

A Tehetségsegítő Tanács hálózatfejlesztési, erőforrás-bővítői, támogatói és koordinációs tevékenységének bemutatása

Pályázat formai követelményei

1.  Hiánytalanul kitöltött, vezető, képviselő által aláírt, lepecsételt pályázati adatlap (megadott formátum).

2.  A költségvetési táblázat hiánytalan, részletes kitöltése értelmezhető szöveges magyarázattal

3. Pályázati Program a következő szakmai mellékletek csatolásával az alábbi címekkel megjelölve (jól elkülöníthetően)

 

A pályázó szervezet bemutatása

Tehetséggondozó műhely (és Tehetségnap) esetén:

A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkája, módszertana

A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt tanulók összefogó jellemzése

A tehetséggondozó műhely 20-30 órás programja (célcsoporttól függően)

A Tehetségnap bemutatása, programterve (amennyiben van).

A tehetséggondozást végző szakemberek bemutatása (a szakmai önéletrajz csatolásával együtt)

A várható eredmények, azok mérésének leírása

A tehetséggondozó műhely munkájának, eredményeinek kommunikálására, annak publikálására készített terv.

A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek

A tehetséggondozó műhely munkaterve

Pedagógus továbbképzésre vonatkozóan:

A továbbképzésre, szakmai felkészítőre vonatkozó részletes program a XV. pontban megszabott tartalmakkal

 

Tehetségsegítő Tanács esetén:

A Tehetségsegítő Tanács eddigi munkájának bemutatása (amennyiben létezik)

A Tehetségsegítő Tanács (leendő) partnereinek bemutatása

A Tehetségsegítő Tanács és együttműködő partnereinek szándéknyilatkozata (az alábbi linken, a módszertani segédletben elérhető: http://geniuszportal.hu/content/tehetsegsegito-tanacsok-alakitasa-modsze…)

A Tehetségsegítő Tanács hálózatfejlesztési, koordinációs tevékenységének bemutatása

4. A Tehetségpont részére a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által kiadott hivatalos értesítő igazolás a regisztrációról, amennyiben a Pályázó Tehetségpont.

5. A már megalakult, működő Tehetségsegítő Tanács regisztrációjáról a Nemzeti tehetségsegítő Tanács által kiállított igazolás.

6. A Pályázó alapító okiratának fénymásolata (eredeti nyelven, vagy ha rendelkezésre áll, akkor magyar nyelvű fordításban), a képviselő aláírásával, pecsétjével hitelesítve.

7. Pályázati díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

Hiánypótlás meghatározása

Jelen pályázat vonatkozásában a formai hiánypótlásra nincs lehetőség. Tartalmi hiánypótlás a pályázatok szakértése után a kuratórium döntése alapján történhet.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • A pályázati program a tartalmi követelményeknek mennyiben felel meg, annak szakszerűsége, kidolgozottsága.
 • Költségvetés mennyiben reális, érthető, alátámasztott.
 • A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége.
 • A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.

Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak minősül:

Nem felel meg a pályázati kiírásnak.

A pályázat során hamis adatot közölnek.

Határidő után kerül benyújtásra.

Az adatlap kitöltése hiányos.

Mellékletek hiányoznak.

A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.

A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette

Pályázati díj

A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 8000 Ft.  Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-XXIV.). A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

Pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:

Oktatásért Közalapítvány
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Kérik, hogy a borítékon tüntessék fel: NTP-OKA-XXIV. Határon túli magyar nyelvű tehetséggondozó szervezetek és tehetséggondozó műhelyek támogatására

A pályázattal kapcsolatos további információ Nagy Brozsek Andreától a 061-269-4480-as számon, illetve az andrea.brozsek@oktatasert.hu címen kapható.

A pályázati kiírás teljes szövege a mellékletekkel az Oktatásért Közalapítvány honlapján érhető el!

Felvidék Ma