Némely, Magyarországtól csak részben elszakított megyék neveit kitaszították a magyarországi elnevezésekből. Vissza kell azokat oda juttatni! Már az elmúlt évszázadokban is vontak össze Magyarországon vármegyéket. Akkor is kerültek egyes megye elnevezések közös egységbe, majd e tekintetben a Kiegyezés utáni rendezés és módosítás volt igen nagymértékű. Igazán jelentős változások azonban Trianont követően, az akkori igazgatási ésszerűsítés során következtek be. Ekkor – szemben azonban a későbbiekkel – a szükséges összevonásoknál különös hangsúlyt nyert, hogy az összevont megyék egyike sem veszítheti el a nevét a közös egységben, legyen ettől akár viszonylag hosszú is az új megnevezés, vagy éppen legyen egy adott történelmi megye akár csak egyetlen községgel is reprezentált az egyesült közigazgatási egységben. Pozsony-megye neve például így maradt meg az akkori Csonka-Magyarországon is a kényszerűen átformált igazgatási nevek körében.
Nem így a kommunizmus megye- és megyenév összevonásai! Fesztelenül hagytak ki akkor ősi, néha jókora területtel képviselt elnevezéseket is az új hivatalos megye-nevek közül. A kommunizmus bukása után azután több megye neve kiegészült egy-egy olyan korábban kihagyott megye nevével, amelynek nagy része a trianoni Magyarországon helyezkedett el. Így került e körbe Esztergom, Moson, Bereg. Nagyon is töredékes volt azonban ez a neveket illető, akkori részleges emancipáció és rehabilitáció. Sok 1950 előtti hivatalos részmegye név továbbra is – és mindmáig – kimaradt a hivatalos elnevezésekből.
A 2011-es Alaptörvény- és a kapcsolódó sarkalatos törvények megalkotásának folyamatában lehetséges és szükséges is a hajdani vármegyékből Trianon-Párizs után is magyar területnek megmaradt és a mai megyék területébe besorolt, de nevétől megfosztott kisebb megyerészleteknek a kommunizmus idején arrogánsan semmibe vett elnevezésének a teljes vármegye névbe történő visszakapcsolása, helyreállítása, egyfajta méltányosság és jogfolytonosság biztosítása e tekintetben is.
Példaként említhetjük a részben ma is Magyarországhoz tartozó Gömör nevének a mai Borsod-Abaúj-Zemplén megye megjelöléséhez történő visszaiktatását. Avagy – az államhatárok által nem kettészakított egységek példájaként – a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye nyegle főváros-centrikusságot hangsúlyozó 1950-es kizárólag Pest-megyére átnevezése után kialakult és mindmáig aktuális helyzet helyt adhatna a Pest-Pilis-Hont elnevezésnek, hiszen a határoninneni honti megyerész azóta elkerült a kommunizmus előtti Nógrád-Hont megyétől és a főváros körüli megyéhez került.
Kívánatos az 1950-ig érvényesült alapelv helyreállítása: minden egyesült vármegyében szerepeljen minden olyan, Trianon előtti történelmi megyenév, melynek akár viszonylag kis területe is a mai egyesült-vármegyéhez tartozik.
A magyar állam régi-új elnevezését méltán egészítené így ki az északi és keleti vármegyék immár teljes elnevezése. Kívánatos ez főként az érintett tájegységeink büszkeségének, lokálpatriotizmusának egészséges erősödése és az érintett megyék határon átnyúló részének, az ottani és távolabbi magyarság méltó elégedettsége, megbecsültség érzése okán is.

Kolozsi Béla

Felvidék Ma