bethlen-gabor-alap

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a meghirdetett “Határtalanul”, és „Szülőföldön magyarul” támogatási felhívások mellett már „A magyar kultúráért és oktatásért” nyílt pályázati kiírást is közzétette. A pályázati felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával. Összesen egyébként 1,2 milliárd forintot ítélnek oda a pályázóknak.

Pénteki sajtótájékoztatóján Répás Zsuzsanna ezzel kapcsolatban kifejette, az új kormány megújította a határon túli támogatáspolitikát, átláthatóvá és kiszámíthatóvá tették a pályázók számára. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára elmondta, a Bethlen Gábor Alapkezelő áprilisi bejegyzésével, majd az egyes pályázatok elindulásával teljesen új megvilágításba kerül a támogatáspolitika, hiszen kiküszöböl sok olyan problémát, amely eddig gyengíthette a nemzeti összetartozás erősítését.

Kifejtette: a pályázók világos kritériumrendszer alapján, tervezhetően juthatnak forrásokhoz úgy, hogy közben a banki átutalásos rendszerre való átállásnak köszönhetően átláthatóbb is lesz a támogatások útja. A cél az – fogalmazott -, hogy egy helyre koncentráljuk a forrásokat, és szakmai tudásunkat latba vetve elérjük, hogy a források a megfelelő helyre kerüljenek.

A napokban indult Határtalanul! programban 500 millió, oktatási és nevelési normatív támogatásokra 5 milliárd, a mostani nyílt pályázattal pedig további 1,2 milliárd forint összeghez juthatnak azok a pályázók, akik megfelelő minőségű anyagokat nyújtanak be. Ez utóbbi kiírásban nyári rendezvényekre, illetve a következő évre átnyúló programokra lehet támogatást kérni, ezek között is – hangsúlyozta Ulicsák Szilárd – előnyt élveznek az oktatással-neveléssel, illetve kulturális és egyházi területen tevékenykedő szervezetek.

A keretösszegből a határon túli lebonyolítású kiírásra összesen 200 millió forintig – egyenként maximum 600 ezer forintos értékhatárig -, míg a budapesti meghirdetésű központi keretből 600 ezertől 5 millió forintos határig adhatják be a határon túli szervezetek pályázataikat. A vezérigazgató megjegyezte, e számokkal az a céljuk, hogy a támogatások ne aprózódjanak el sok kisebb összegre. A nyári programokra június 10-ig, a következő évre átnyúló rendezvényekre június 30-ig lehet benyújtani a pályázatokat, az elbírálás az előbbinél július elejére, az utóbbi esetében a nyár legvégére várható.

Ulicsák Szilárd az alapkezelő tevékenységével kapcsolatban hangsúlyozta: szeretnék, ha minden, a nemzeti összetartozást elősegítő programra komoly, szakmailag is megalapozott pályázat érkezne, ennek érdekében minden érintett országban nyílt napokat is tartanak majd. A források elosztásáról a vezető – Répás Zsuzsannához hasonlóan – elmondta, azokat az eddigi gyakorlattól eltérően csak banki úton lehet lehívni, az alapkezelő pedig a „helyszíni lebonyolítású” projektekhez nem közvetítőn keresztül utal, hanem közvetlenül „helyszíni bankszámlára”.

„A magyar kultúráért és oktatásért” nyílt pályázati felhívása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010.évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010.(XII.30. ) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:

A Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívások bemutatása

Ssz. A pályázat célja

1. Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények, háttérintézmények programjainak támogatása

 • oktatási intézmények képzéseit kiegészítő készség- és képességfejlesztő programok, tanfolyamok, ösztöndíjprogramok
 • oktatási intézmények helyi munkaerőpiaci igényeknek megfelelő akkreditált képzései
 • vasárnapi és hétvégi iskolák képzési programjai, anyanyelvápolás
 • a szórványvidék magyarságtudatot, nemzettudatot erősítő történelmi,helytörténeti képzései, programjai, rendezvényei
 • iskolák közötti vetélkedők, tanulmányi versenyek, iskolai történelmi tanulmányi emlékhelytúrák, kirándulások
 • felsőoktatási intézmények magyar nyelvű, magyar témájú kutatási programjai
 • diákszövetségek, hallgatói önkormányzatok programjai
 •  iskolabusz-, diákotthon programok nem beruházási jellegű támogatása

2. Magyar nyelvű felnőttképzési, szakképzési és kutatási programok támogatása

 • pedagógus-továbbképzés, munkanélküliek átképzése és továbbképzése
 • a szórványvidék szakképzési és továbbképzési programjai
 • nonprofit képző intézmények a helyi munkaerőpiaci igényeknek megfelelő akkreditált képzései
 • ifjúsági szervezetek oktatási, képzési programja
 • kutatóintézetek kutatási programjai

3. Magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok támogatása

 • közművelődési intézmények hagyományőrző kulturális programjai
 • szórványvidék kulturális rendezvényei, hagyományőrző programjai
 • a történelmi és kulturális örökség ápolása jegyében szervezett közösségépítő, helyismereti, természetjáró táborok, rendezvények

4. Oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésének, illetve különösen indokolt esetben egyes felújítási költségeinek támogatása

 • közoktatási, felsőoktatási és közművelődési intézmények készség-, képességfejlesztő, oktatási, képzési célokat szolgáló eszközbeszerzései
 • informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések
 • az oktatás minőségének javulását szolgáló felújítási költségek

5. Egyházi intézmények, közösségek, civil- és ifjúsági szervezetek kulturális és karitatív programjainak támogatása

 • egyházi intézmények ifjúságnevelési, szociális, közösségi programjai
 • egyházi intézmények kulturális és történelmi programjai
 • ifjúsági szervezetek kulturális, közösségi programjai

6. Magyar nyelvű média, színházi programok és könyvkiadás támogatása

 • magyar nyelvű könyvek, sajtótermékek megjelentetése, honlapok, internetes portálok kialakítása vagy fejlesztése
 • nemzeti összetartozást erősítő kiadványok, színházprogramok
 • a megjelentetéshez, megvalósításhoz szükséges eszközfejlesztések

Az egyes szakmai pontok szerinti kiosztható keretek végleges nagyságáról a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján dönt a Bethlen Gábor Alap Bizottsága.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

3. A pályázók köre:

Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak.

Nem nyújthatnak be pályázatot: politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, profitorientált gazdasági társaságok, és azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek a pályázat benyújtásának időpontjában a magyar államháztartás felé lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van.

4. Egy pályázattal elnyerhető támogatás: 600.000 – 5.000.000 Ft közötti összeg.

Egy pályázó célonként, futamidőtől függetlenül csak egy pályázatot nyújthat be, de összesen legfeljebb 15 millió forint támogatásban részesülhet!

A 600.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Romániában, Szlovákiában, Szerbiában és Ukrajnában lebonyolító szervezet közreműködésével, önálló nyílt pályázati kiírást jelentet meg.

Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – csökkentett költségvetési tartalommal – sem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.

5.Támogatható kiadások: a szervezet működtetési költségeire vonatkozó támogatási igénye pályázatonként nem haladhatja meg a programhoz kapcsolódó igényelt támogatási összeg 25%-át.

6. A pályázat megvalósulásának időszaka:

A pályázatok megvalósítása (lebonyolítási időszaka, futamideje) kétféle ütemezés szerint történhet:

 • nyári programok esetében

Futamidő: 2011. május 20. – 2011. szeptember 30.

Benyújtási határidő: 2011. június 10.

Elszámolási határidő: 2011. október 31.

Kiosztható keretösszeg maximum 400 millió forint

 • egyéb programok esetében

Futamidő: 2011. május 20. – 2012. március 31.

Benyújtási határidő: 2011. június 30.

Elszámolási határidő: 2012. április 30.

Kiosztható keretösszeg minimum 600 millió forint

7. A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik.

A pályázatot a Bethlen Gábor Alap honlapján található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani.

Ettől eltérni és papír alapú pályázatot benyújtani csak indokolt esetben, írásos nyilatkozat benyújtásával lehet. Ebben az esetben a benyújtás napja a postára adás napja. A pályázat személyes benyújtására a kiíró nem ad lehetőséget.

A pályázatnak tartalmaznia kell

 •  a pontosan kitöltött e-pályázati adatlapot vagy kitöltött pályázati adatlapot

  Továbbá a honlapról letölthető alábbi sablonok kizárólagos használatával:

 • nyilatkozatot a működésről, a pénzügyi felhasználásról, inkasszó érvényesítésének lehetőségéről, illetve a betöltött vezetői tisztségekről
 • a pályázat részletes szakmai projekttervét
 • a pályázat költségtervét
 •  a program költségvetési tételeinek szöveges indoklását

továbbá

a pályázó által fontosnak tartott egyéb, a szakmai tervet kiegészítő dokumentumokat (pl. együttműködési nyilatkozatok, hasznosulást alátámasztó anyagok).

Az e-pályázat elkészítésének menetét a honlapon megtalálható e-pályázati kézikönyv részletesen tartalmazza.

Befogadási kritériumok

A pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a pályázó az e- pályázati adatlap kötelezően kitöltendő mezőit nem töltötte ki;
 • a projekt megvalósításának időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;

A pályázat érvényes, ha:

 • a projekt kezdési időpontja későbbi, mint a pályázat befogadásának időpontja.
 • a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalomban, sem alakban nem változtatták meg;
 • papíralapú pályázat esetén a kötelezően benyújtandó dokumentumokat csatolta a pályázó;
 • a pályázatot papíralapon nyújtották be,és az arra jogosult képviselő által a pályázat a megfelelő módon aláírásra került;
 • az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást;
 • a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra;
 • a pályázatot egy elektronikus példányban nyújtották be, amelyhez csatolták a kötelező mellékleteket ;.
 • a pályázóra nem vonatkozik a pályázati szabályzatban szereplő kizáró okok egyike sem;
 • a pályázó a szükséges nyilatkozatok minden feltételének megfelel.

8. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:

Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat komolyan átgondolt, szakmai és költségtervezési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére.

Ennek kapcsán az Alapkezelő az alábbi értékelési szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

Tartalmi értékelés

 • A pályázatban bemutatott fejlesztések a helyi feltárt szükségletekkel összhangban vannak
 • A pályázó szervezet igazolt helyismerettel, legalább egyéves tapasztalattal rendelkezik a projektben megnevezett szakmai/földrajzi területen
 • A projekt céljai a helyi/régiós probléma megoldására irányulnak
 • A projekt céljai és részcéljai egymásra épülnek és elérhetők
 • A projekt tervezett tevékenységei összhangban vannak a projekt céljaival
 • A pályázó a projekt megvalósításakor biztosítja a helyi szakemberek bevonását
 • A vállalt tevékenységek a pályázatban leírtak alapján szakmailag megalapozottak, átgondoltak és megvalósíthatók
 • A projekt vállalt, számszerűsíthető eredményei reálisak és megvalósíthatók
 • A projekt számol a megvalósítás során fellépő esetleges kockázatokkal és azok kezelésére intézkedéseket határoz meg
 • A projekt megvalósítói releváns tapasztalattal bírnak a projekt megvalósítása szempontjából

Pénzügyi értékelés

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblába tervezett összegeket
 • A tervezett kiadások a projekt(ek) megvalósítása szempontjából indokoltak
 • A pályázó által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal
 • A pályázó önrész vállalásának mértéke is befolyásolja az értékelést

További értékelési szempontok

 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei koherensek
 • A projekt, a pályázati tevékenység szerinti ütemezése világos és megvalósítható
 • A tájékoztatás biztosítása érdekében megfelelő tevékenységeket terveztek ahhoz, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak

Eszközfejlesztés, felújítás esetén releváns:

 • Az eszközfejlesztés beszerzése költséghatékony módon történik
 • A felújítási tevékenységek költséghatékony módon valósulnak meg

A beérkezett pályázatokat az Alapkezelő ellenőrzi és feldolgozza, majd támogatási javaslattétellel továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, amely döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

9. Nyertes pályázat esetén az Alapkezelő a pályázóval szerződést köt. Ennek feltételeit illetve dokumentumait (szerződés és mellékletei) a “2011. évi Pályázati szabályzat nyílt pályázatokhoz” című dokumentum tartalmazza.

A támogatási szerződés megszegésének következményei, elállási jog:

Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a pályázattal kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani, és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A támogatott szerződésszegés esetén köteles a támogatás összegét részben vagy egészben visszautalni, és a szerződés felbontásának napjától érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamatot is megfizetni a Bethlen Gábor Alap MÁK HU50 10032000-00303200-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára, forintban teljesítendő utalásként.

10. A pályázati csomag tartalma:

 • pályázati felhívás
 • 2011. évi pályázati szabályzat nyílt pályázatokhoz
 • pályázati adatlap és mellékletei (részletes szakmai projektterv,költségterv, költségterv tételes indokolása, nyilatkozat a működésről, pénzügyi felhasználásról, vezetői tisztségről)
 • pályázati adatlap kitöltési útmutató

11. Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005.(X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

További információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján, a „Pályázati szabályzat” címszó alatt találhatók.