kalvinista_szemle_logo_nelkul

Gazdag tartalommal jelent meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapjának nyári összevont száma. A vezércikkben Pólya Katalin párkányi lelkipásztor az Isten utáni vágyakozásról elmélkedik, mellette Szabó András esperes az élet-kenyér misztikumáról ír nagyon plasztikusan. Ján Janovčík a pergamoni gyülekezethez írt jánosi levelet magyarázza, Kissné Békési Júlia egy lelkészfeleségre emlékezik, Szenczi László pedig újabb bizonyságtétellel szolgál.

Két könyvre is felhívja a figyelmet a Kálvinista Szemle legújabb száma: az egyik a Házasságkönyv, a másik a Magyar reformátusok a nagyvilágban címet viseli. A lap bemutatja a kétnyelvű györkei gyülekezetet és Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor személyében az SZRKE újabb doktorát. Gondolatokat közöl Bougereau francia festő Az első gyász című festményéről, ír a rimaszombati Református Tudományos Gyűjtemények Pósa Lajos-kiállításának megnyitójáról, és a hatvan éve elhunyt Makkai Sándor erdélyi püspökre Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor írásával emlékezik.

Egy év elteltével ismét összeállítást közöl a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapjában, a Harangszóban megjelent cikkekből. Közli a Zsinati Tanács 20. ülésének határozatait, beszámol a Diakóniai Központ 2010. évi működéséről és Erdélyi Géza nyugalmazott püspök tavaszi ausztráliai útjáról. Tudósít többek közt a gömöri egyházmegye szavalóversenyéről, anyák napi ünnepségekről, a barsi egyházmegyében megrendezett I. Czeglédi Péter Napokról, a bodrogszentesi lelkészbeiktatásról, az idei Szeretethídról, és terjedelmes tudósításban foglalkozik a Generális Konvent Temesvárott megtartott ülésével, amelyen az SZRKE csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz; ezzel összefüggésben közreadja a tanácskozás zárónyilatkozatát is. Imádság, vers, egy iskolaigazgatói pályázat és rövid hírek is vannak a Kálvinista Szemle július-augusztusi összevont számában.