31698

 A katolikus világegyház fejéhez, a mindenkori pápához hasonlóan a protestáns világ egyházi vezetői is elküldik minden ünnep előtt karácsonyi üdvözletüket Földünk minden tájára. A református, evangélikus, anglikán, presbiteriánus nagy egyházak, ökumenikus világszervezetek, valamint a kisebb közösségek világközpontjaiban évről-évre olyan üzenetek születnek, melyek a keresztyén felelősségről szólnak a karácsonyi evangélium fényében. Ilyenkor a világ népességét szorongató legfontosabb kérdésekről szólnak. De mit és hogyan? Összeállításunkban ebből kapunk ízelítőt.

EVT: béke és erőszakmentesség

A legnagyobb ökumenikus világszervezet, amibe 349 protestáns és ortodox egyház tömörült, a genfi központú Egyházak Világtanácsa (=EVT). Tagegyházaiban mintegy 300 millió hívő éli felekezete szerinti keresztyén életét. Az 1948-ban alakult világszervezet mai főtitkára Dr. Olav Fykse Tveit norvég evangélikus lelkész. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek – kezdi idei üzenetét a főtitkár Pál apostol leveléből vett idézettel. Idézi továbbá a májusban Jamaikán tartott ülés, a Nemzetközi Ökumenikus Békekonvokáció hasonlóképpen megfogalmazott egyetemes felhívását a béke munkálására, hiszen a béke, s az erre törekvés minden vallásban alapérték, minden élet alapfeltétele. A vallások közötti párbeszédnek az a célja és szerepe a mai világban, hogy megkeressék a világvallásokban a közös értékeket, s azok érvényesítésére ösztönözzék a vallásos és a hívő embereket. A hatalmon levőknek pedig együttesen kell jó példával tanítani az erőszakmentesség fontosságát. Béke, erőszakmentesség – ezt kívánja a főtitkári üzenet karácsonyra és 2012-re.

WCRC: a világ, a természet, a családok megújulása örömben

A legnépesebb felekezeti világszervezet a Református Egyházak Világközössége (WCRC), amelyhez közel 80 millió református, presbiteriánus, kongregacionalista hívő tartozik. A szervezet főtitkára, Dr. Setri Nyomi lelkész üzenetét egy 17-18. századi angol költő, teológus, logikatudós, Isaac Watts (1674-1748) versidézetével kezdi. Ebben utalás történik a világ örömére, amit az Úr eljövetele egykor és mindenkor kivált(hat), ha a szívünkben helyet készítünk számára, mert az ég és a föld zengi az Ő dicséretét, csak mi ne? Az igazi öröm alapja a református pásztori levél szerint, hogy Krisztusban elérkezett a világra az üdvösség, az Üdvözítő. Erre az eseményre Afrikában akkora örömmel válaszolnak az emberek, hogy még az istentiszteleten is táncra perdülnek a királyok Királya előtt. A Megváltó születése igazi ökológiai ünnep is, hiszen a zsoltárok fogalmazása szerint ég és föld énekel Neki, Aki a Teremtő Isten Fia. Ugyanígy a családokban is lehet az öröm megújulásának alkalma és ünnepe karácsony. A főtitkár a világszervezet elnökének, Dr. Jerry Pillay lelkésznek a nevében is mindenkinek azt kívánja, hogy az ünnepen újuljon meg a szíve ebben az örömben.

LWI: igazságosság, remény a jászolban, és minden elűzött, elnyomott emberben

A világ evangélikusságát tömörítő Lutheránus Világszövetség (LWI) 1947-ben alakult a svédországi Lundban. Jelenleg 145 tagegyháza van 79 országban, s mintegy 70 millió evangélikus gyakorolja hitét valamelyik nemzeti egyházban. Elnökük Dr. Munib A. Younan lelkész, aki a jordániai és szentföldi lutheránusok püspöke. Karácsonyi üzenetének ezt a címet adta: Az igazságosság reményét a jászolban találjuk meg. A reményt egyrészt József és Mária, másrészt a jeruzsálemi templomban egykor türelemmel helytálló és várakozó idős hívők, Anna, meg Simeon testesíti meg. A türelmes várakozásra jön áldásként Isten igazságossága, akármilyen elkeserítő is emberi életünk pillanatnyi helyzete. Üzenete szavai szerint Isten igazságossága a bethlehemi bölcsőben öltött emberi testet, a keresztig sok formában mutatkozott meg Jézusban, s erősebb minden emberi hitegetésnél. Krisztus bölcsője ma minden menekültben ott van, mindenkiben, akit elűznek szülőföldjéről, akit elutasítanak, elnyomnak. 310 szavas üzenetében az evangélikus elnök, püspök mindenkit köszönt Jeruzsálemből és Bethlehemből, s így fogalmaz: Ne féljetek! Az igazságosság eljön! Krisztus a mi reménységünk forrása ma is, a politikai nyugtalanságok korában – olvasható Dr. Munib A. Younan evangélikus püspök karácsonyi köszöntőjében.

EKD: a szolidaritásvesztés nagy baj – de Isten mellettünk áll!

Az egyik legnagyobb európai felekezeti közösség, a mintegy 35 millió német protestánst magában foglaló Németországi Protestáns Egyház vezetője, Nikolaus Schneider prézesz karácsonyi üzenetében a hangsúlyt a félelem nélküli élet és az öröm fontosságára helyezte. Szomorú tény, hogy évezreddel a kereszténység elterjedése után is a terror, a háború, az önzés, a kínzás, a megalázás és a halál jellemzi a világot. Németországban aggasztó jelenségnek látja a szolidaritás egyre nagyobb mérvű elveszítését. Érdekcsoportokra hullik szét a társadalom, ezek mások kárára élnek. S ahogyan másokat sem vesznek sokba egyre többen, úgy a természetet sem. A békességet hirdető angyali üzenet nem szenvedés nélküli, perfekt világot ígért az emberiségnek. Arról szólt, szól ma is, hogy Isten nem hagyja egyedül, magára az embert. De a problémák, gondok és a megoldatlan kérdések közepette örömöt, reményt és bizonyosságot nyújt, s ezért érdemes törekedni a békére és az igazságosságra, mert ebben a fáradozásunkban Isten, s a karácsonyi Egyszülött Fiú oldalunkon áll!

Forrás: oikoumene.org; wcrc.ch; lutheranworld.org;ekd.de. Írta: Dr. Békefy Lajos.