31686

A Magyar Koalíció Pártja a decemberi “Beszéljük meg…” címmel tartott programalkotói lakossági fórumairól témakörök szerinti összegzést is készített. A következőkben a felvidéki magyarok által lakott régiók legégetőbb gondjairól olvashatnak összeállítást.

Megélhetést egészséges környezetben, itthon!

A vidékfejlesztés területén pártunk célja, hogy a népességet meg lehessen tartani szülőföldjén, s ott megélhetésük, igényes szellemi és természeti környezetük legyen. Közös európai uniós elképzelések mentén akarjuk mindezt elérni.
1. Minél több munkahelyet kell teremteni itthon, a mezőgazdaságban. Meg kell honosítani nálunk is a megfelelő bérezést, ehhez az állandó alkalmazottak utáni járulékterheket az államnak kell átvállalnia a munkáltatóktól.
2. A támogatáspolitikában változás kell. A támogatásokat a környező országok szintjére kell emelni, a kifizetési időt le kell rövidíteni, támogatni kell az intenzív termelést és az állattenyésztés fejlesztését. Pártunk a munkahelyek támogatását szorgalmazza, nem a gépi berendezések beszerzését.
3. A családi vállalkozások beindítása érdekében szorgalmazzuk a jótállási és garanciaalap újbóli létrehozását, a zöldség- és gyümölcstermesztés fellendítése, a feldolgozóipar támogatása érdekében. Megújuló energiaforrást spekulatív okokból ne lehessen termelni legjobb földjeinken. Az energianövények alacsony minőségű vagy parlagon heverő földekre valók; ahol kiváló minőségű élelmiszer-alapanyag terem, azt kell támogatni.
4. A termőföld nemzeti kincs. Megtartása hazai kézben államérdek. Szorgalmazzuk, hogy az állami földalap bevételeiből hosszú lejáratú kölcsönökkel segítse a hazai gazdák és gazdálkodók földvásárlását. A földadót a termőképességhez kell igazítani.

Leépülés helyett felzárkóztatást!

1. Felelős, szolidáris gazdaság- és pénzügypolitikát, takarékos, de a növekedést és a leszakadt régiók tényleges felzárkóztatását megcélzó költségvetési politikát szorgalmazunk. Az államháztartás egyensúlyának megtartása, a foglalkoztatottság növelése érdekében javasoljuk: a bankadó bevezetését, a 19 %-os társasági adó megtartása mellett a többkulcsos személyi jövedelemadót, a vagyonadó emelését, a kis- és középvállalatokban a munkáltatói járulékterhek fokozatos csökkentését 26 százalékra, a járulékkötelezettség kiterjesztését az eddig járulékmentes jövedelmekre is.
2. A gazdaság terén kiemelt célunk Dél-Szlovákia termelési potenciáljának növelése, a munkanélküliség csökkentése. Ennek érdekében szorgalmazzuk a déli közúthálózat fejlesztését, elsősorban az R 7-es és R 2-es gyorsforgalmi utak megépítését, a meglévő vasúti fővonalak korszerűsítését és villamosítását, valamint a stratégiai befektetés-támogatásoknak a leginkább elmaradott térségekbe történő kihelyezését
3. Az Európai Területi Társaságok (EGTC) kialakítása és fellendítése is kiemelt célunk, hiszen jelenleg ez a leghaladóbb és leghatékonyabb együttműködési forma az Európai Unióban a határ menti régiók lemaradásának felszámolására.

Egészségügy: elérhetőség és minőség

Az egészségügyi ellátás számunkra szolgáltatás, melyre minden polgárnak alapvető joga van. A betegellátás nem gazdasági kérdés, vagy csak egy ésszerű határig az. Ezért szorgalmazzuk:
1. Az egészségügyi ellátó-hálózatban szem előtt tartani az emberi dimenziót és a regionális elvet. Nem lehet leszakadt, nehéz helyzetben lévő régiókat megfosztani az ellátás elérhetőségétől. Szorgalmazzuk a minimális ellátórendszer meghatározását.
2. A biztosítási rendszer reformját szorgalmazzuk olyan értelemben, hogy az egyes intézményeknek folyósított térítésekből kiküszöböljük a szubjektív elemeket. A nagy egyetemi kórházak és ellátó-központok mellett az önkormányzati tulajdonban lévő kórházak szerepét is tisztázni kell.
3. Ki kell küszöbölni az aránytalanságokat a biztosítói térítésekből. Az MKP a mentőszolgálat térítéseinek csökkentését, az állami biztosítottak utáni járulékösszeg emelését szorgalmazza.
4. Szorgalmazzuk a körorvosok továbbképzésének rendszeresítését és a magán praxisok örökölhetőségének törvényi szabályozását.

Nemzeti közösségünk megmaradásáért

A szlovákiai magyar népcsoport Szlovákia lakosságának speciális jellemvonásokkal bíró része, az ország lakosságának többségéjétől eltér a nyelve, a kulturális és történelmi identitása. Sajátos helyzetünk sajátos, önálló politikai érdekképviseletet érdemel. Pártunk ezért hangsúlyosan képviselni kívánja speciális érdekeinket is.
1. A magyar nyelvi és kulturális identitás hosszú távú megőrzése érdekében a kisebbségi közösségi (kollektív) jogok biztosításának elérésére. A kisebbségi közügyek (nyelvhasználat, kultúra, oktatás, média) intézését a saját szükségleteiket ismerő kisebbségekre kell bízni.
2. A magyar nyelv társadalmi presztízsének emelése, használatának visszavezetése a hivatali ügyintézésbe, a magyarok által lakott területeken regionális hivatalos nyelvvé nyilvánításával.
3. Egységes, következetesen strukturált, logikusan felépített jogszabályi keret létrehozására a kisebbségek identitás-megőrzését biztosítandó, hogy a törvényekkel ténylegesen élni lehessen, az állam által biztosított megfelelő anyagi, személyi és logisztikai eszközökkel.
4. A kisebbségi érdekképviseletre a nemzetközi politikában. A nemzetközi fórumokon való hatékony érdekképviselet elősegíti a hagyományosan merev belföldi kisebbségpolitikai felfogás modernizációját, európaivá válását. Az EU kisebbségi jogi kompetenciákkal nem rendelkezik, ezért hangsúlyt fektetünk az MKP tevékenységére az Európa Tanácsban, az EBESZ-ben, de az Európai Néppártban is.

Emberközpontú közigazgatást a polgárok szolgálatára!

A Magyar Koalíció Pártja szorgalmazza a közigazgatási reform folytatását és befejezését. Célunk a közigazgatás igazságos és kiszámítható finanszírozási formáinak kialakítása, az államigazgatási és önkormányzati szervek jog- és hatáskörei megfelelő, kiegyensúlyozott pénzügyi forrásainak biztosítása.
1. Nem tartjuk hatékonynak az ország regionális felosztását. Szorgalmazzuk a természetes régiók kialakítását.
2. Folytatni kell az államigazgatás reformját. Olcsóbb és hatékonyabb rendszert kell kiépíteni, a hivatalhálózatot a regionalizmus elvét szem előtt tartva, a polgárok érdekeihez mérten kell kialakítani Szlovákia egész területén.
3. A hatékony ügyintézés érdekében szorgalmazni fogjuk az államigazgatási hivatalokban az egyablakos ügyintézést, az elektronikus kormányzás, az informatizáció bevezetését az önkormányzatokban. Mivel Szlovákiában e téren nagy a lemaradás, önálló informatikai minisztérium létrehozását szorgalmazzuk
4. Stabil, kiszámítható és tervezhető normatív finanszírozást akarunk az eredeti és átruházott jog- és hatáskörök ellátásához. Eredeti jogú kötelezettségeink teljesítéséhez törvényben meghatározott százalék jusson az állam éves költségvetési bevételeiből. Az átruházott feladatok ellátásához törvényben megszabott optimális normatív finanszírozás járjon.
5. Az MKP olyan változásokat tud támogatni a közigazgatási reform során, amelyek nem sértik az önkormányzatok szuverenitását és a települések önállóságát.

{iarelatednews articleid=”31671, 31565″}

Felvidék.ma