PresbiterMegjelent a Presbiter ünnepi száma. Fekete Vince a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka, a Zsinat világi elnöke is köszöntötte a 20 éve újraindult lapot.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház presbiterei nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Magyar Református Presbiteri Szövetség 20. évfordulóját ünneplô PRESBITER lapját. Mivel a Presbiter lapot elektronikus úton „kézbe” veheti a Kárpát-medence, Európa és a Föld minden ôrállója, így szeretettel köszöntöm Presbiter testvéreimet a Lukács evangélium 12, 42-43 versével: „Monda pedig az Úr: Kicsoda hát a hû és bölcs SÁFÁR, kit az Úr gondviselôvé tôn az ô háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében? Boldog az a szolga, akit az ô ura, mikor haza jô, ilyen munkában talál!”

Kedves magyar református Presbiter testvérem, a hû és bölcs szolgálat, a gondviselés az én feladatom Felvidéken, a Te feladatod lakhelyed szerint Kárpátalján, Partiumban, Erdélyben, Délvidéken Szerbiában, Duna-Dráva szögben Horvátországban, Muravidéken Szlovéniában, Ôrségben Ausztriában, az Anyaország négy egyháztestében és így közös feladatunk és felelôsségünk a Kárpát-medencében.

Református presbiterként nagy a felelôsségem. Az egyértelmû életemmel: hitemmel, szavammal, életvitelemmel, magatartásommal felelôs vagyok Isten országáért a családomban, munkahelyemen, a szûk és tágabb közösségben. 2009. május 22-tôl ami történik valamelyik Református Egyháztestben, annak valamilyen formában kihatása van az egész Kárpát-medencére, a Magyar Református Egyházra. A magyar református presbiter felelôsége 2011-ben tehát nem lokális, hanem regionális, minimálisan Kárpát-medencei.

2011. május 31-én Szlovákiában is megtörtént a népszámlálás. Várjuk az adatokat a felvidéki magyar nemzetrész népességének csökkenésérôl: nemvállalásáról, asszimilációról, és a református hitvallás felvállalásáról, ami százalékban megosztódik a magyar és szlovák nemzetiségû reformátusokra. Református magyarajkú presbiterek vállaljuk küldetésünket, felelôsségünket és az egyre nehezebb szolgálatot az egyházban és közéletben.

Én, magyar református presbiter, és Te kedves presbiter társam, külön-külön és együtt felelôsek vagyunk, mindenki a saját tisztsége szerint az Isten országáért a magyar nemzet közösségében itt a Kárpát-medencében, Európában és az egész világban élô keresztyén honfitársainkért.

Isten áldását kérem minden presbiter társam életére és szolgálatára, a Magyar Református Egyház vezetôire és vezetettjeire, a Magyar Református Presbiteri Szövetség vezetôire és vezetettjeire, a PRESBITER lap munkatársaira.

Fekete Vince,
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház fôgondnoka, a Zsinat világi elnöke

* * *

HUSZADSZOR KÖSZÖNTI KARÁCSONYT A „PRESBITER”

Indító és záró oldalán színes képekkel teszi szemléletessé karácsony üzenetét az idén újraindulása 20. évét ünneplő lap, a Magyar Református Presbiteri Szövetség időszaki kiadványa 20 oldalon. Nyitó oldalán egy klasszikus ortodox születésikon és egy középkori Mária gyermekével színes festmény vizuálisan is hangsúlyozza a vezércikk mondanivalóját, amely „Kálvin karácsonyi üzenete” címen reformátorunkra utal vissza, aki az Úr születésnapja kifejezést használta következetesen a testet öltés csodájára. A cikket a felelős szerkesztő jegyzi. Túrmezei Erzsébet „Találkozó a jászol mellett” c. verse hív testvéri együttlétre lélekben, így a református és az evangélikus protestáns hang szép egységbe illeszkedik. A huszadik oldalon a karácsonyi ajándékról és ajándékozásról elmélkedik Papp Vilmos, s a bájos afrikai anya-gyermek ábrázolás egy pálmafa alatt az „Isten nagy titka” c. vers mellett az ünnep egyetemességét sugallja. Dr. Viczián Miklós Ige körül rovatában „Ki, miért jön?” címen biblikusan, hitvallásosan és aktuálisan közelíti meg az ünnepet. A lapelőd Magyar Presbiter 1929 decemberi beköszöntő számának írását közli dr. Kis Domokos Dániel a húszezer presbiter szolgálatáról megfogalmazott – ma is sok vonatkozásban érvényes – tanítással. Új sorozat indul e számtól „Azt olvastam a Bibliában…” címmel nehéz Igékről. A családról tartott országházi fórumról tudósít Dr. Szilágyi Sándor, míg a Szövetség elnöke, Dr. Szabó Dániel két írással is jelentkezik. Az egyik az életvédelmi plakátok újra felhelyezését sürgeti, a másikban Németh László íróval évtizedekkel ezelőtti érdekes találkozását eleveníti fel olvasmányosan, „Ugye, lehet itt evangelizálni?” címmel. Az egyház és a sport kapcsolatáról tartott tiszántúli presbiteri konferencia érdekes megállapításairól ír Dr. Imre Sándor. Tudomány és vallás témakörben jelentkezik ismét gondolataival Dr. Kiss László, írásához kapcsolódóan olvashatjuk Szent-Györgyi Albert Nobel-díjasunk imáját Energia és sebesség felirattal. Egy oldallal előtte bájos képekkel körülvett karácsonyi gyermekimán akad meg a szemünk. Határon innen és túl tartott gyülekezeti, területi konferenciákról ad hírt pár tudósítás: Ácsról, Sarkadról, ahol Gulácsy Lajos ny. kárpátaljai püspök is felszólalt, és Aradról. A Szövetség kétnapos kibővített elnökségi üléséről, határozatairól, a kötelező iskolai hit,- és erkölcstan bevezetését sürgető felvetésről számol be a Szövetség főtitkára egész oldalas anyagában. Életrajzi karcolatot készített Farkas Márta „Jó dolog az Urat szolgálni…” címmel Dr. Békefy Lajosról, a Presbiternek 20 éve felelős szerkesztőjéről, aki október 22-én a „Nemzeti újságírásért” kitüntetés bronz fokozatát kapta a FÚSZ-tól. Fekete Vince szlovákiai református főgondnok írása „Lapköszöntő Felvidékről” címmel jelent meg. Az üde karácsonyi zöldbe öltöztetett lap több érdekes, apró írása is az ünnepi meghittséget és emelkedettséget kívánja az Olvasókban táplálni. Például a Kis herceg írójának imarészletével, a szatmárnémeti Kálvin-ábrázolás leírásával, a „Lágyan hullik a hó” karácsonyi ének kottájával és szövegével, Kövespataki László rovatának gondolataival, Apostagi Zoltán újabb Augustinus-írásával, Dr. Victor János Lopott karácsonyi öröm? címmel 1943-ban elmondott igehirdetésének részletével. A 29 fotóval, grafikával, ábrázolással ékesített szám külső megjelenésében is méltó módon igyekszik hozzájárulni Krisztus-várásunkhoz és ünneplésünkhöz. Dr. Tóth János Békés Megyei Területi Szervezeti elnök megszívlelendő javaslatával zárjuk lapismertetőnket. Ő az egész Kárpát-medence magyar reformátusságának ajánlja egységes köszöntésül ezt: Áldás-békesség Istentől! Legyen részünk benne 2011 karácsonyán is. (drbl)