33276

Április másodikán ünnepli 75. születésnapját Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök, akit Koncsol László tb. főgondnok szavaival köszöntünk.

Kedves Püspök testvérem, kedves Géza!

Ez az újszövetségi Ige jutott eszembe, amikor sorsod fölött tűnődtem: „És előjövén a ki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot nyerten azokon. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe…” (Mt 25, 20-21) Jézus példázatában rejlik emberi küldetésünk titka. Szüleid már megszületésed előtt külmisszióba szántak. Tálentomod megvolt hozzá, de a körülmények más irányt szabtak részedre, szolgáját az Úr belmisszióba küldte. Ő tudta, hogy nekünk van rád nagyobb szükségünk, nem Afrikának. A halálra ítélt, lepusztított, a lélek katakombáiba szorított Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat kellet fölrázni, gyógyítani, lelki, szellemi, anyagi romjaiból fölemelni. A munka nem ért, nem is érhet soha véget, de Egyházunk felelős vezetői az elmúlt huszonkét évben gigászi, sokágú munkájukkal olyan alapokat raktak a helyenként ingoványos talajba, amelyekre az utódok a továbbiakban szilárd falakat és tetőket húzhattak. Két választási cikluson Te vezetted végig Egyházunkat, az írott történelem bizonyítani fogja szolgálatod a az általad szervezett testületek szolgálatának sikerét.

Igen, a tálentomok. Birtokukban voltál, egész életedben Isten szolgálatára készültél. Ehhez az ároni család szelleme nem elég, az Úrtól kapott tálentomok tőkéje is kell hozzá. Tizennégy-tizenöt éves kamaszokként a révkomáromi magyar gimnázium internátusában egymás mellet ültünk, Te a jó kötésű, egészséges, vidám, nyitott lelkű sportos-néptáncos kamasz bal felől, és egy napszakot sem hagytál volna ki Bibliaolvasás és ima nélkül. Láttalak, tanúsíthatom. Utad egyenesen, kételyek nélkül vitt a prágai teológiára. Ezek voltak az iskolai évek tálentomai, lépcsőről lépcsőre közelebb a szolgálathoz.
Szolgálatod lépcsőfokait ismerem, tanúságot tehetek róluk. Jártam templomaidban, néhányban még orgonáztam is, jóllehet élő kapcsolatunkat csak rozsnyói éveidben újítottuk föl. Tanúja voltam a titkosszolgák rád irányuló rendkívüli figyelmének és annak, ahogy gömöri művészettörténeti monográfiád ügyét a járási hivatal osztályvetői elgáncsolták. Figyeltem prágai, majd révkomáromi teológiai oktató munkádat, szerkesztettem könyveidet, meglátogattalak az Andrássy grófok hatalmas betléri főúri és krasznahorkai könyvtárában, amelyeket évekig katalogizáltál, esztendőkig mozgattuk az általad megtalált gályarabper-jegyzőkönyv és a Wesselényi-féle összeesküvésről írt kortársi jelentés kiadásának módját, az előbbit sikerrel, az utóbbit egyelőre sikertelenül, s végül évekig testközelből láthattam, milyen szolgálatot végeztél – ismét egy tálentom, a legtisztább aranyból verve – mint Egyházunk választott püspöke. Emberpróbáló munka volt egy szétzilált, tönkretett egyházkerületet újjáépíteni, gyülekezeti birtokokat visszaperelni, épületeket, templomokat is visszacsikarni, renoválni, iskolákat, menházakat alapítani, a révkomáromi teológiát is beleértve, kapcsolatokat ápolni az öt kontinens református egyházaival, pénzt szerezni a magyarországi és nyugati protestáns segélyszervezetektől mindenre, ami Egyházunk számára halaszthatatlanul szükséges, és utazni, utazni, utazni éjjel és nappal hetven fölött is fáradt-fáradhatatlanul. Lelkipásztorokat nevelni nagy számban az üres parókiákra, új egyházalkotmányt és új egyházi törvények sokaságát alkotni meg a Zsinattal egyházi parlamentünk elnökeként. Tömören: Rád az Úr néhány felelős emberünk kezdeményei után Egyházunk újjáépítésének hatalmas munkáját bízta.

Próbáról próbára küldött a teremtő, s látva, hogy a rád bízott tálentomokat híven az Ő és Egyháza javára hasznosítod, a legtöbbet bízta rád. Nemcsak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, hanem a Kárpát-medence reformátussága is köszöni fáradozásodat, továbbá azt, amit egyházkerületeink egyesítéséért Te is végeztél. Köszöntünk kerek születésnapod ürügyén, és kérjük a teremtő és megtartó Istent, hogy lehess sokáig boldog híveid, szolgatársaid és családod körében. Az Úr áldása legyen életeden és további szolgálataidon.