34019

A II. Czeglédi Péter Napok keretén belül ünnepélyes keretek között vette fel a lévai református gimnázium Czeglédi Péter gályarab lelkész nevét, és új címer valamint zászlóavatásra is sor került. Az eseményen részt vett Czeglédi Péter számos leszármazottja is.

Az immár tizedik tanítási évében működő lévai egyházi gimnázium 2012. január 1-jétől a Czeglédi Péter Református Gimnázium nevet viseli. Az intézmény nagyon fontos, hiánypótló, magyarságot megtartó szerepet tölt be a város és a közeli falvak magyarsága életében. A fenntartó lévai református gyülekezet rengeteg áldozattal, odaadással törődik az iskolával, mely ugyan létszámában kicsi, mégis az általa közvetített szellemi táplálékkal naggyá nőtt a diákság számára.
E felelősségteljes helyzetben nem véletlenül vált az iskola névadójává Czeglédi Péter, lévai gályarab lelkész. Mint ismeretes, a protestánsok üldözésének gyászos időszakában, 1674-ben őt is a pozsonyi vértörvényszék elé idézték. Miután társaival elítélték, különböző helyeken hónapokig fogva tartották, végül gályarabságban sínylődött egészen addig, míg de Ruyter holland admirális ki nem szabadította. Később visszatérhetett Lévára, lelkészi szolgálatba, ahol – bár megpróbálták újra eltávolítani – halálig a helyén maradt. Jeligéje: Per spinas ad rosas – Töviseken át a rózsákhoz – volt. Sokatmondó, máig ható üzenet ez.
Amikor az lévai gimnázium névadójául épp ezt a sokat szenvedő, mégis hitéhez, emberségéhez kitartóan hű személyt választotta, elsősorban azt tartotta szem előtt, hogy a diákok, szülők elé olyan példaképet állítson, aki a vészterhes időkben képes volt áldozatokkal, szenvedéssel, megalkuvás nélkül kiállni igazáért, keresztyén lelkületéért, hitvallásáért.
Május 13-án a fenntartó gyülekezet emelkedett, szép ünnepi istentisztelet keretében ajándékozta meg az iskolát az új névvel, címerrel ellátott zászlóval. Az istentiszteleten részt vett Czeglédi Péter számos leszármazottja is. A Czeglédi család bővelkedik jelentős személyiségekben, soraikból több tudós lelkész és a tudományos élet fontos alakja származott, illetve származik ma is.
Az ünnepi alkalmon Kassai Gyula és Kassainé Mártha Tímea lévai lelkipásztorok szolgáltak. A tiszteletes úr prédikációjában Czeglédi Péter cselekedeteinek máig érvényes tanulságait, példáját állította a hallgatóság elé. Ezek után Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, a miskolci Lévay József Református Gimnázium (a lévai gimnázium testvériskolája) igazgatója avatta és mutatta be az iskola zászlaját, melyen látható az új, Kassai Gyula és Göbő Sándor által tervezett címer is.
A címerpajzs alakja, a gimnázium épületének homlokzatát ábrázolja. Az iskola címerpajzsában a rózsa Krisztust és az ő győzelmét jelképezi. A lévai gyülekezetnek két gályarab lelkésze volt (Czeglédi Péter és Rimaszombati Kis János, aki Csoltóról került Czeglédi halála után Lévára, ez is bizonyítja a gyülekezet hűségét, a gályarabságot szenvedett lelkésze melletti kiállásukat), ezért van két rózsafej a címerben, amely kifejezi az összetartozást és a szövetséget: Isten és egyháza, az egyház és iskola, a tanár és diák, a szülő és a gyermek közötti kapcsolatot. A tövisek Krisztus szenvedésére és keresztjére utalnak, a célhoz vezető utat ábrázolják. A rózsa színe Krisztus vérét és áldozatát, irántunk való szeretetét és a hűséget jeleníti meg. A rózsafejeket és középen elhelyezkedő lángoló szívet (Kálvin jelmondata alapján) egy kéz tartja és ajánlja fel, mint odaadó életünket Isten dicsőségére. Az alapítók által alkotott címerpajzsban a lángoló szív szerepelt, ezt bővítettük most a tövises rózsával.
A hármas halom számunkra az Istentől rendelt helyünket, a haza, a nemzet és a szülőföld szeretetét, az életünk bölcsőjét ábrázolja. Az egyházi művészetben a Golgota hármas halmát is jelenti. A címerben két színösszetétel is látható. A piros, a fehér és a zöld a magyar nemzetet, a zöld és az arany (sárga) pedig Léva városát jelképezi. A címerpajzs kerete fekete. A zászló és lobogó alapszíne fehér, vagy lehet a zöld szín is. A címerpajzsot szalag veszi körül, kerete fekete, belseje fehér, vagy lehet zöld is. A címerpajzsban és a szalagban található szöveg arannyal írott. A címerpajzs szövege: „Töviseken át a rózsákhoz”és az iskolanyitás évszáma, 2001 szerepel benne. A közhasználatban ennek latin változata is használható. „Per spinas ad rosas”. A szalag szövege: Czeglédi Péter Református Gimnázium Léva. A zászló hátoldalán a magyar koronás címer található, az iskola nevével és indulásának évével feltüntetve.
A köszöntő után a fenntartó gyülekezet lelkésze, Kassai Gyula az iskola igazgatója, Kluch János és a Czeglédi család tagjai egy ünnepi nyilatkozatot írtak alá, melyben megfogalmazták azt a küldetést, melyet a család és a nevét viselő iskola az elődökhöz való hűségben meg szeretne valósítani: hitvalló, hűséges, nemes ifjak nevelése, akik szorgalmas és becsületes munkájukkal, tiszta erkölcsi magatartásukkal egy mindig magasabb minőségi életre törekednek.
Ezek után a diákok rövid műsorral szolgáltak, majd két előadásra került sor. Dr. Gaál Botond, a Magyar Tudományos Akadémia tagja Reformátori örökség a magyar nemzeti kultúrában címmel a református művelődés jelentőségéről szólt, arról, hogy milyen fontos hozadékkal bírtak a magyar tudományos, kulturális, szellemi életben a református kollégiumok. Utána Dr. Anne-Marie Kool, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára Michiel de Ruyter admirálisról beszélt. A holland nemzeti hős, a magyar gályarab lelkészek szabadítója fordulatos élete szintén nagyon érdekes, és tudni kell róla azt is, hogy nagyon vallásos, elmélyült hitű ember volt.
Az istentiszteletet követően a Czeglédi család komoly ajándékokkal kedveskedett: csillagászati távcsövet, illetve a magyar irodalom legnagyobbjainak munkásságát bemutató könyvsorozatot ajándékozott az iskolának.
Az ünnepi alkalom zászlós felvonulással kezdődött és végződött, az új jelképeket birtokba vehette az iskola. Az intézmény nagytermében kiállított jelképek nap mint nap arra intik az itt tanuló diákokat, hogy az elődök magatartása, tiszta erkölcsű hite az utódokat is arra kötelezi, hogy a közösségük, nemzetük hűséges, becsületes tagjaivá, kiművelt emberfőkké váljanak – tudósította a Reformata honlapot az eseményről Kiss Beáta.

Reformata, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”33715,30820,30750″}